Solucija (reagensi) za čišćenje biohemijskog analizatora BT 4500

Datum objave: 04.03.2021. 09:25 / Izvor: Akta.ba, 26.02.2021.

Broj .01-2.16-598/21

Datum:25.2.2021. godine

 

Upravni odbor JU „Dom zdravlja" Zavidovići na osnovu člana 38. Statuta JU „Dom zdravlja11 Zavidovići i člana 70. i 89. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine11, broj: 39/14), na svojoj 6. sjednici održanoj dana 25.02.2021. godine, donosi

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku solucija (reagenasa) za čišćenje biohemijskog analizatora (BT 4500)

 

Član 1.

Okvirni sporazum za nabavku solucija (reagenasa) za čišćenje biohemijskog analizatora (BT 4500) za JU «Dom zdravlja» Zavidovići za 12 mjeseci, dodjeljuje se ponuđaču Broma-bel d.o.o. Banja Luka.

Član 2.

Ponuda ponuđača Broma-bel d.o.o. Banja Luka u provedenom konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda bila je prihvatljiva ponuda i imala je najnižu cijenu, te će se ovom ponuđaču ponuditi Okvirni sporazum za nabavku solucija (reagensi) za čišćenje biohemijskog analizatora (BT 4500) za JU «Dom zdravlja« Zavidovići za 12 mjeseci, u ukupnom iznosu od 11.940,00 KM bez PDV-a , a što sa PDV-om iznosi 13.969,80 KM.

Član 3.

Izabrani ponuđač ne mora dostavljati ovjerene fotokopije sljedeće kvalifikacione dokumentacije:

a)         uvjerenje Suda BiH i suda prema sjedištu pravnog lica, kojim dokazuje da u krivičnom postupku nije izrečena pravosnažna presuda kojom je osuđen za krivično djelo učešća u kriminalnoj organizaciji, za korupciju, prevaru ili pranje novca, 

b)         uvjerenje nadležnog suda ili organa uprave kod kojeg je registrovan ponuđač kojim se potvrđuje da nije pod stečajem niti je predmet stečajnog postupka, da nije predmet postupka likvidacije, odnosno da nije u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti,

 

c)         uvjerenja nadležnih institucija kojim se potvrđuje da je ponuđač izmirio dospjele obaveze za doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje.

d)         uvjerenja nadležnih institucija da je ponuđač izmirio dospjele obaveze u vezi sa plaćanjem direktnih i indirektnih poreza,

f)          rješenje o registraciji ili izvod iz sudskog registra sa prilozima o registraciji djelatnosti koja je predmet javnog nadmetanja

g)         Potvrda (Rješenje) o upisu u registar proizvođača ili veletrgovaca medicinskih sredstava izdato od Agencije za lijekove i medicinska sredstva BIH.

Član 4.

Izabrani ponuđač ne mora dostavljati dokumentaciju iz člana 3. ove Odluke iz razloga jer je uz svoju ponudu dostavio ovjerenu fotokopiju sljedeće dokumentacije:

a)         Uvjerenje suda Bosne i Hercegovine, br. Su:03-9350/20 od 08.12.2020. godine, da protiv ponuđača nije izrečena pravosnažna osuđujuća presuda za krivična djela organizovanog kriminala, prevaru, korupciju i pranje novca, a sve u smislu člana 45. stav 2. tačka a) Zakona o javnim nabavkama - ovjerena fotokopija od 13.01.2021. godine,

b)         Uvjerenje Osnovnog suda Banja Luka br.071-0-Su-I-20-005074 od 07.12.2020. godine protiv ponuđača nije podignuta optužnica koja je stupila na pravnu snagu i nije izrečena pravosnažna presuda za krivično djelo učešća u kriminalnoj organizaciji, za korupciju, prevaru ili pranje novca - ovjerena fotokopija od 13.01.2021. godine,

c)         Uvjerenje Okružnog privrednog suda u Banja Luci br. 057-0-SU-II-20-002271 od

04.12. 2020. godine, da ponuđač nije pod stečajem niti je predmet proglašenja stečajnog postupka, nije predmet postupka likvidacije, niti je u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti u smislu člana 45. stav 2. tačka b. Zakona o javnim nabavkama - ovjerena fotokopija od 13.01.2021. godine,

d)         Poresko uvjerenje br.06/1.02/0704-455.2.1-153457/2020 od 08.12.2020. godine daje ponuđač izmirio sve dospjele poreze i sporedna poreska davanja - ovjerena fotokopija od 13.01.2021. godine,

e)         Uvjerenje Uprave za indirektno oporezivanje - Regionalni centar Banja Luka, br. 02/6/1-16-11-24-12213/20 od 07.12.2020. godine, da ponuđač nema dospjelih a neizmirenih obaveza po osnovu indirektnih poreza, ostalih prihoda i taksi - ovjerena fotokopija od 13.01.2021. godine,

f)          Aktuelni izvod iz sudskog registra, broj: 057-0-Reg-Z-20-004878 od 04.12.2020. godine - ovjerena fotokopija od 25.01.2021. godine,

g)         Rješenje o upisu u registar veletrgovaca medicinskih sredstava izdato od Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, broj: 10-07.12-2-8412-1/18 od 22.01.2019. godine - ovjerena fotokopija od 25.01.2021. godine.

Dokumentacija iz stava 1. ovog člana evidentirana je u Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda, broj: 01-2.13-390/21 od 12.02.2021. godine, a u podtački 2.3. tenderske dokumentacije, broj: 01-2.12-240/21 od 28.01.2021. godine bilo je propisano da ponuđač može u ponudi dostaviti original ili ovjerenu fotokopiju dokazne dokumentacije iz podtački 2.1. i 2.2. tenderske dokumentacije, te u slučaju da bude odabran kao najpovoljniji ponuđač ne mora ponovo dostavljati original ili ovjerenu fotokopiju dokumentacije. 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Obavještenjem o nabavci br. 638-7-1-24-3-8/21 koje je objavljeno na portalu javnih nabavki dana 28.01.2021. godine pokrenut je konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku solucija (reagensi) za čišćenje biohemijskog analizatora (BT 4500) za JU «Dom zdravlja» Zavidovići za 12 mjeseci.

Poziv za preuzimanje tenderske dokumentacije sa portala javnih nabavki, odmah po objavljivanju obavještenja o nabavci na portalu javnih nabavki, upućen je istovremeno trojici ponuđača i to: Broma bel d.o.o. Banja Luka, ,,Tuzlafarm“ d.o.o. Tuzla i ,,Đaković“ d.o.o. Banja Luka.

Tendersku dokumentaciju za predmetnu nabavku sa portala javnih nabavki preuzelo je 5 ponuđača i to: EKAPIJA DOO, BBS EUROPE, BROMA BEL D.O.O. BANJA LUKA, KR A JIN AGROUP D.O.O. BANJA LUKA i TKAONICA ČILIMA D.D.

Na adresu JU “Dom zdravlja” Zavidovići dostavljena je jedna ponuda i to: Broma bel d.o.o. Banja Luka.

Komisija za javne nabavke (u daljem tekstu: Komisija) je izvršila otvaranje ponuda dana 10.02.2021. godine u Sali za sastanke u JU «Dom zdravlja)) Zavidovići u 09,15 sati, kao što je naznačeno u tenderskoj dokumentaciji.

Nakon pregleda dostavljene dokumentacije Komisija za javne nabavke utvrdila je da ponuda odgovara uslovima iz tednderske dokumentacije, odnosno da je prihvatljiva ponuda.

Nakon provedenog postupka ocjene prihvatljivih ponuda prema utvrđenom kriteriju- najniža cijena, Komisija je dala preporuku da se prihvati ponuda ponuđača Broma bel d.o.o. Banja Luka kao najpovoljnija za nabavku za nabavku solucija (reagenasa) za čišćenje biohemijskog analizatora (BT 4500) za JU “Dom zdravlja” Zavidovići, koja je u provedenom postupku - konkurentskom zahtjevu, imala najnižu cijenu u ukupnom iznosu od 11.940,00 KM bez PDV-a, a što sa PDV-om iznosi 13.969,80 KM

U ovom postupku nabavke bilo je predviđeno provođenje e-aukcije.

Nakon pregleda i ocjene ponude za nabavku solucija (reagenasa) za čišćenje biohemijskog analizatora (BT 4500) za JU “Dom zdravlja” Zavidovići, utvrđeno je da je samo jedna ponuda prihvatljiva, usljed čega nije ispunjen uslov za zakazivanje e-aukcije u sistemu e-Nabavke u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu korištenja e-aukcije („Službeni glasnik BiH “, broj 66/16 od 06.09.2016. godine), jer je u članu 3. istog Pravilnika propisano:

“U slučaju prijema jedne prihvatljive ponude e-aukcija se ne može zakazati, nego se postupak okončava u skladu sa članom 69. Zakona. “

Kako se e-aukcija nije mogla zakazati ovaj ugovorni organ je postupio po članu 3. Pravilnika o uslovima i načinu korištenja e-aukcije i mišljenjem Agencije za javne nabavke br. 04-02-2-1924-2/ 17 od 10.05.2017. godine.

U mišljenju Agencije za javne nabavke navedeno je da ukoliko smo u postupku javne nabavke zaprimili jednu prihvatljivu ponudu, a bili smo predvidjeli provođenje e-

aukcije, koju nismo mogli zakazati, jer smo zaprimili samo jednu prihvatljivu ponudu, možemo nastaviti postupak nabavke i saglasno članu 69. stav (1) tačka a) Zakona, dodijeliti ugovor, te da informacije o predviđenoj e-aukciji i neodržavanju iste trebamo navesti navesti u zapisniku o evaluaciji ponuda.

Kako ugovorni organ nije imao mogućnost da zakaže planiranu e-aukciju iz razloga što je primio samo jednu prihvatljivu ponudu, to je okončao ovaj postupak nabavke u skladu sa članom 69. Zakona o javnim nabavkama, odnosno dodjelom ugovora ponuđaču koji je dostavio prihvatljivu ponudu u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije.

Cijeneći pravilnost provedenog konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda za nabavku solucija (reagenasa) za čišćenje biohemijskog analizatora (BT 4500) za JU “Dom zdravlja” Zavidovići, te datu preporuku od strane Komisije za javne nabavke odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

 

PRAVNA POUKA:

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba u roku od 5 dana od dana prijema ove odluke.

Žalba se izjavljuje ugovornom organu u pisanoj formi direktno, elektronskim putem ili preporučenom poštanskom pošiljkom u tri primjerka.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: