Specijalna oprema-RFI sistem za uništavanje eksplozivnih sredstava, za potrebe Odjela za javnu sigurnost

Datum objave: 11.09.2017. 15:02 / Izvor: Akta.ba, 05.09.2017.

Broj predmeta: 13-001972/17

Datum, 5.9.2017. godine

 

Na osnovu članova 16. i 17. Zakona o Vladi Brčko distrikta BiH («Službeni glasnik Brčko distrikta BiH», brojevi: 19/07, 36/07, 38/07, 2/08, 17/08, 23/08, 14/10 i 28/12), u skladu s članom 88. Zakona o javnim nabavkama («Službeni glasnik BiH», broj 39/14), Izvještaja o analizi, ocjeni i rangiranju ponuda, sa preporukom Komisije broj: 13-001972/17 od 15.8.2017. godine i Mišljenja Pravobranilaštva Brčko distrikta BiH broj: M-717/17 od 31.8.2017. godine, gradonačelnik Brčko distrikta BiH d o n o s i

 

ODLUKU O IZBORU NAJPOVOLjNIJEG PONUĐAČA

 

Član 1.

 

U provedenom konkurentskom postupku za nabavku roba - Specijalne opreme - RFI sistem za uništavanje eksplozivnih sredstava, za potrebe Odjeljenja za javnu bezbjednost Vlade Brčko distrikta BiH, izabran je najpovoljniji ponuđač kojem se dodjeljuje ugovor.

Naziv najpovoljnijeg ponuđača je „MIBO KOMUNIKACIJE" d.o.o. Sarajevo.

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi 17.362,80 KM.

 

Obrazloženje

Komisija za nabavke je nakon izvršenog otvaranja ponuda dana 15.8.2017. godine konstatovala da je do trenutka otvaranja ponuda dostavljena jedna ponuda i to ponuđača ,JMIBO KOMUNIKACIJE" d.o.o. Sarajevo. Sastavni dio odluke čini zapisnik sa otvaranja ponuda. Pristigla ponuda je dostavljena uredno zatvorena, ponuđač je ocijenjen kvalifikovanim, a ponuda prihvatljivom i u skladu sa uslovima postavljenim tenderskom dokumentacijom. Nakon što je utvrdjeno da ponuda najpovoljnijeg ponuđača odgovara procijenjenoj vrijednosti nabavke, Komisija je donijela preporuku o izboru najpovoljnjeg ponuđača u skladu sa kriterijumom najniže cijene.

 

Član 2.

Postupak je proveden na osnovu Odluke o pokretanju postupka javne nabavke, broj: 13- 001972/17 od 25.7.2017. godine, Zahtjeva Odjeljenja za javnu bezbjednost Vlade Brčko distrikta BiH od 27.7.2017. godine, Obavještenjem o nabavci, broj: 1157-7-1-476-3-370/17 objavljenim na portalu javnih nabavki dana 2.8.2017. godine, specifikacijom roba i ponudom najpovoljnijeg ponuđača.

 

Član 3.

Finansiranje navedene nabavke će se vršiti iz kapitalnog Budžeta Brčko distrikta BiH za 2017. godinu, organizacioni kod 14010001, ekonomski kod 821300.

 

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena se u «Službenom glasniku Brčko distrikta BiH». 

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove odluke zainteresovane strane imaju pravo podnijeti pismenu žalbu ugovornom organu dostavljanjem žalbe u najmanje tri primjerka u Odjeljenje za stručne i administrativne poslove, Pododjeljenje za javne nabavke Vlade Brčko distrikta BiH, u roku od 5 dana od dana prijema odluke.

 

DOSTAVLjENO:

1. Pododjeljenju za javne nabavke,

2. Ponuđaču,

3.Odjeljenje za javnu bezbjednost,

4.Gradonačelniku,

5.Zamjeniku gradonačelnika,

6.«Službenom glasniku Brčko distrikta BiH»,

7.Arhivi.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: