Sportski rekviziti za osnovne i srednje škole na području grada Gradiška

Datum objave: 17.03.2021. 07:49 / Izvor: Akta.ba, 11.03.2021.

Broj: 02/2-404-27/21

Datum: 09.02.2021.godine


Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b), člana 70. st. (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 39/14), člana 82. stav (3) Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 97/16 i 36/19), člana 15. stav (1) Pravilnika o javnim nabavkama u Gradu Gradiška („Službeni glasnik grada Gradiška", broj 14/19), člana 88. Statuta grada Gradiška („Službeni glasnik opštine Gradiška" broj 4/17 i „Službeni glasnik grada Gradiška" 5/19) u postupku javne nabavke sportskih rekvizita za osnovne i srednje škole na području grada Gradiška, Gradonačelnik donosi

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

I    
Prihvata se ponuda, broj 55-0011 od 09.02.2021. godine i Ugovor za nabavku sportskih rekvizita za osnovne i srednje škole na području grada Gradiška dodjeljuje se ponuđaču, „Juventa sport" PJ Gradiška 2, Dositeja Obradovića bb, Gradiška, za ponuđenu cijenu u iznosu od 5.021,60 KM (sa PDV-om).
II    
Prijedlog ugovora o nabavci dostaviće se na potpis izabranom ponuđaču „Juventa sport" PJ Gradiška 2, Dositeja Obradovića bb, Gradiška, nakon što ponuđač bude obaviješten o izboru.
III
Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Odjeljenje za finansije Gradske uprave grada Gradiška.
iV
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 

Obrazloženje
Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke, broj: 02/2-404-27/21 od 01.02.2021. godine.
Javna nabavka je provedena putem direktnog sporazuma.
Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a iznosila je do 4.500,00 KM.
 
Istraživanjem tržišta, prikupljanjem podataka (telefonski i putem interneta) o cijeni predmetne nabavke, primjenom kriterija "najniža cijena tehnički  zadovoljavajuće ponude", od ponuđača „Juventa sport" PJ Gradiška 2, Dositeja Obradovića bb, Gradiška, zatražena je pismena ponuda za predmetnu nabavku.
Dana, 09.02.2021. godine putem faksa, zaprimljena je Ponuda ponuđača „Juventa sport" PJ Gradiška2, Dositeja Obradovića bb, Gradiška, čija ponuđena cijena za predmetnu nabavku iznosi 5.021,60 KM (sa PDV-a).
Iz navedenih razloga, primjenom odredbe člana 64. stav (1) tačka b) Zakona o javnim nabavkama, prema kojoj se dodjeljuje ugovor ponuđaču koji ponudi najnižu cijenu, odlučeno je kao u dispozitivu. 

  
Dostavljeno:
1.    Ponuđač
2.    Odjeljenje za finansije
3.    Evidencija
4.    Arhiva
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: