Sprovođenje monitoringa ihtiofaune i akvatičnih zajednica vode i izrada analize i izvještaja o procjeni štete ribljeg fonda i akvatičnih zajednica tokom eksploatacije HE Bočac i izgradnje MHE Bočac 2 u toku 2017. godine

Datum objave: 06.09.2017. 11:39 / Izvor: Akta.ba, 06.09.2017.

ZP „Hidroelektrane

na Vrbasu“ a.d.

Mrkonjić Grad

 

Broj: UP -397/17

Datum:25.08. 2017. Godine

 

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b) i člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), člana 19. stav 2. tačka (e) i člana 85. stav 1. Pravilnika o javnim nabavkama, na Preporuku Komisije za javne nabavke broj: 07-2222-8/17 od 03.08.2017. godine u predmetu nabavke usluga - Sprovođenje monitoringa ihtiofaune i akvatičnih zajednica vode i izrada analize i izvještaja o procjeni štete ribljeg fonda i akvatičnih zajednica tokom eksploatacije HE „Bočac“ i izgradnje MHE „Bočac 2“ u toku 2017. godine, Uprava Preduzeća donosi:

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke i Ugovor o nabavci usluga – Sprovođenje monitoringa ihtiofaune i akvatičnih zajednica vode i izrada analize i izvještaja o procjeni štete ribljeg fonda i akvatičnih zajednica tokom eksploatacije HE „Bočac“ i izgradnje MHE „Bočac 2“ u toku 2017. godine, dodjeljuje se najbolje ocijenjenom ponuđaču „Institut za vode“ d.o.o. Bijeljina za ponuđenu cijenu u iznosu od 17.450,00 KM bez PDV-a.

 

Član 2.

Prijedlog ugovora o nabavci dostaviće se na potpis izabranom ponuđaču „Institut za vode“ d.o.o. Bijeljina, po protoku roka od 10 dana, računajući od dana od kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.

 

Član 3.

Za izvršenje ove Odluke zadužuju se i ovlašćuju Komercijalna i Pravna služba Zavisnog preduzeća.

 

Član 4.

Ova odluka objaviće se na veb-stranici: www.henavrbasu.com, istovremeno sa upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 

Član 5.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: UP-295/17 od 22.06.2017. godine.

Javna nabavka je sprovedena putem konkurentskog postupka.

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 15.000,00 KM.

Obavještenje o nabavci broj: 215-7-2-79-3-58/17 od 21.07.2017. godine.

 

Pismeni zahtjev za preuzimanje tenderske dokumetacije sa Portala javnih nabavki, upućen je sledećim ponuđačima:

1. „Institut za vode“ d.o.o. Bijeljina;

2. „Institut za zaštitu i ekologiju RS“ Banja Luka;

3. „Zavod za vodoprivredu“ d.o.o.Bijeljina.

 

Komisija za javnu nabavku imenovana je Rješenjem broj: 01-2222-2/17 od 01.08.2017. godine. Komisija za javnu nabavku je predočila Upravi Preduzeća Zapisnik o ocjeni ponuda br.07-2222-7/17 od 03.08.2017. godine i Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača br. 07-2222-8/17 od 03.08.2017. godine za nabavku usluga - Sprovođenje monitoringa ihtiofaune i akvatičnih zajednica vode i izrada analize i izvještaja o procjeni štete ribljeg fonda i akvatičnih zajednica tokom eksploatacije HE „Bočac“ i izgradnje MHE „Bočac 2“ u toku 2017. godine

 

U postupku po zapisniku o ocjeni ponuda je utvrđeno da je Komisija za nabavke blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila odgovarajući zapisnik, u kojem je utvrđeno sljedeće:

- da je ukupan broj pristiglih ponuda 1,

- da je blagovremeno zaprimljena 1 ponuda,

- da nema neblagovremeno zaprimljenih ponuda,

- da je ponude ponuđača: „Institut za vode“ d.o.o. Bijeljina prihvatljiva i da nema neprihvatljivih ponuda.

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača te ocjenu prispjelih ponuda, u skladu sa kriterijumima iz tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, Uprava Preduzeća nije našla razloge, nepravilnosti niti propuste u radu koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku.

 

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskim dokumentom. Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je da je izabrani ponuđač najbolje ocijenjen zbog:

 

Kriterijum najniže cijene, kako slijedi:

Naziv / ime ponuđača Ponuđena cijena (bez PDV-a)
1. „Institut za vode“ d.o.o. Bijeljina 17.450,00 KM

 

Izabrani ponuđač je izabran primjenjujući kriterij najniže cijene, koja je ponuđena u iznosu od 17.450,00 KM bez PDV-a.

 

U predmetu nabavke usluga – Sprovođenje monitoringa ihtiofaune i akvatičnih zajednica vode i izrada analize i izvještaja o procjeni štete ribljeg fonda i akvatičnih zajednica tokom eksploatacije HE „Bočac“ i izgradnje MHE „Bočac 2“ u toku 2017. godine je predviđena e-aukcija, s obzirom da je primljena samo jedna prihvatljiva ponuda e-aukcija se neće zakazivati, nego će se postupak okončati u skladu sa članom 69. ZJN.

 

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stav 1. tačka b) Zakona o javnim nabavkama, člana 19. stav 2. tačka (e) i člana 85. stav 1. Pravilnika o javnim nabavkama, odlučeno je kao u dispozitivu.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove Odluke u skladu sa članom 99. Zakona o javnim nabavkama (Sl.glasnij BiH br.39/14).

Žalba se izjavljuje Kancelariji za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine, putem ugvornog organa u pisanoj formi direktno, elektronskim putem ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu: ZP „Hidroelektrane na Vrbasu“ a.d. ul.Svetog Save br.13, 70260 Mrkonjić Grad.

 

Žalba se podnosi u najmanje 3 (tri) primjerka.

 

UPRAVA PREDUZEĆA

DIREKTOR

Mr Nedeljko Kesić

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: