Sredstava za održavanje higijene zgrade

Datum objave: 21.01.2016. 10:30 / Izvor: Akta.ba, 21.01.2016.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

OPĆINA LUKAVAC

OPĆINSKI NAČELNIK

Broj:02-05-1822/15

Lukavac, 15.01.2016. godine

 

Na osnovu člana 64. stav (1). tačka b), člana 88., člana 70. stavovi (1), '3) i (6) Zakona o javnim nabavkama („SI. glasnik BiH", broj: 39/14), člana 8. stav (2) tačka (d) Praviln ka o uspostavljanju i radu Komisije za nabavke („Službeni glasnik BiH", broj 103/14) i člana 6. tačka (10) Pravilnika o uspostavljanju i radu Komisije za javne nabavke broj: 02-02-2-386/15 od 13.03.2015. godine, na Preporuku Komisije za provođenje postupka javne nabavke broj:02-05-1822/15 od 14.01.2016. godine u postupku javne nabavke sredstava za održavanje higijene zgrade općine Lukavac, Općinski načelnik donosi

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

Prihvata se preporuka Komisije za provođenje postupka javne nabavke broj: 02-05-1822/15 od 15.01.2016. godine i Ugovor za nabavku sredstava za održavanje higijene zgrade u periodu od dana obostranog potpisivanja ugovora do 31.12.2016. godine, dodjeljuje ponuđaču „ALFADIVIT" d.o.o. Živinice, ponuda broj: 05-01-AD/2016 od 12.01.2016. godine za ponuđenu cijenu u vrijednosti od 3.050,60 KM bez PDV-a, kao najpovoljnijem ponuđaču.

Član 2.

Prijedlog Ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču nakon isteka roka od 10 (deset) dana, računajući od dana kada su svi ponuđači obavješteni o izboru najpovoljnije ponude.

Član 3.

Ova odluka objavit će se na web - stranici ugovornog organa (www.lukavac.ba) istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70.stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama

.

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02-02-1- 1821/15 od 25.12.2015. godine. Javna nabavka je sprovedena postupkom <onkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda. Procjenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 4.100,00 KM.

Obavještenje o nabavci broj: 719-7-1-74-3-49/15 objavljeno je na Portal javnih nabavki dana 28.12.2015. godine.

Komisija za provođenje postupka nabavke imenovana Rješenjem broj:02-05-18/16 od 04.01.2016.godine dostavila je ugovornom organu-općinskom načelniku Zapisnik o pregledu i ocjeni

ponuda broj:02-05-1822/15 od 14.01.2016. godine, Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 02-05-1822/15 od 14.01.2016. godine i Izvještaj o radu broj: 02-05-1822/15 od 14.01.2016. godine.

U postupku po Izvještaju o radu je utvrđeno da je Komisija za provođenje postupka nabavke blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje, pregled i ocjenu pristiglih ponuda, o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:

- da su u predmetnom postupku primljene tri ponude, da su blagovremeno primljene tri ponude, da nije bilo neblagovremeno primljenih ponuda,

- da su ponude ponuđača „R&S" d.o.o Sarajevo, „PČELICA-M" d.o.o Tuzla i „ALFADIVIT" d.o.o Živinice kvalifikovane i prihvatljive, naime dostavljeni su svi dokazi traženi tenderskom dokumentacijom.

U postupku donošenja ove Odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača te pregled i ocjenu ponuda, u skladu sa kriterijumima iz Tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, nisu nađene nepravilnosti niti propusti u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje Preporuke Komisije za provođenje postupka javne nabavke.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpoviljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima i Tenderskom dokumentacijom. Uvidom u priloženu dokumentaciju utvrđeno je da procijenjena vrijednost nabavke bez uključenog PDV-a iznosi 4.100,00 KM i da je kriterij za dodijelu ugovora najniža cijena.

Ponuđač „ALFADIVIT" d.o.o Živinice dostavio je prihvatljivu ponudu sa cijenom u iznosu od 3.050,60 KM bez PDV-a.

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stav (1) tačka b) Zakona o javnim nabavkama , člana 89., člana 70. stavovi (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama („SI. glasnik BiH", broj: 39/14), člana 8. stav (2) tačka (d) Pravilnika o uspostavljanju i radu Komisije za nabavke („Službeni glasnik BiH", broj 103/14) i člana 6. tačka (10) Pravilnika o uspostavljanju i radu Komisije za javne nabavke broj: 02-02- 2-386/15 od 13.03.2015. godine riješeno je kao u članu 1. ove Odluke.

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove Odluke.

Žalba se izjavljeje Uredu za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine-Filijala Mostar, putem ugovornog organa u pisanoj formi direktno ili preporučeno poštanskom pošiljkom na adresu Općina Lukavac, Trg Slobode 1, 75300 Lukavac. Žalba se podnosi u najmanje tri primjerka.

Dostaviti:

1. „R&S" d.o.o Sarajevo

2. „PČELICA-M „ d.o.o Tuzla

3. „ALFADIVIT" d.o.o Živinice

4. Evidenciji i

5. Arhivi.-

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: