Sredstva za održavanje higijene

Datum objave:12.12.2019. 09:18 / Izvor: Akta.ba, 12.12.2019.

REPUBLIКA SRPSКA

OPŠTINA LAКTAŠI

Načelnik

Broj: 08-404-148/19

Datum: 09.12.2019. god.

 

Na osnovu Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14) i člana 82. Zakopa o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 97/16 i 36/19) u postupku javne nabavke "Nabavka sredstava za održavalje higijene", Načelnik opštine d o n o s i:

 

ODLUКU o izboru najnovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

Prihvata se ponuda od 16.08.2019. godine za javnu nabavku pod nazivom "Nabavka sredstava za održavanje higijene" i dodjeljuje se Ugovor ponuđaču "BOMERC" d.o.o. Gradiška, za ponuđanu cijenu od 6.815,10 КM, sa uračunatim PDV-om.

 

Član 2.

Prijedlog ugovora dostaviće se na potpis izabranom ponuđaču "BOMERC" d.o.o. Eradiška, u zakonskom roku, u skladu za Zakonom o javnim nabavkama.

 

Član 3.

Za izvršenje ove odluke zadužuju se i ovlašćuju Odsjek za zajedničke poslove.

 

Član 4.

Istovremeno, sa upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne pabavke, ova odluka će se objaviti na veb-stranici www.laktasi.net. u skladu sa članom 70. sgav 6. Zakona o javnim iabavkama.

 

Član 5.

U skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama odluka o dodjeli ugovora se dostavlja popuđaču koji je učesgvovao u postupku javne nabavke.

 

Član 6.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

O b r a z l o ž e nj e

Postupak javne nabavke je pokrenut Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 08-404-148/19 od 27.11.2019. godine.

Javna nabavka je sprovedena putem direktnog sporazuma.

Procjenjena vrijsdnost javne nabavke sa uračunatim PDV-om 7.000,00 КM.

U postupku donošenja ove odluke, posebno je cijenjena činjenica da je elužbenik pravilno i potpuno dao ocjenu, prispjele ponude u skladu sa kriterijumima iz poziva za dostavljene ponude.

 

Naime, u postupku je ocjenjeno da je službenik u svemu pravilno postupio te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskim dokumentom. Izabrani ponuđač je jedini dostavio ponudu u direktnom sporazumu.

 

Iz navedenih razloga odlučeno je kao u dispozitivu.

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: