Stacionarna termalna kamera

Datum objave:30.07.2020. 12:32 / Izvor: Akta.ba, 07.07.2020.

JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA

DOM ZDRAVLJA

U BANJOJ LUCI

 

UGOVORNI ORGAN

DIREKTORICA

 

Broj: 01-2107-5

Dana: 07. 07. 2020. Godine

 

Na osnovu člana 70. stav 3. Zakona o javnim nabavkama (Sl. glasnik BiH 39/14), te na osnovu zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda i preporuke Komisije za javnu nabavku broj 01-2107-4 od 07. 07. 2020. godine, a sve u vezi sa nabavkom stacionarne termalne kamere, po konkurentskom zahtjevu po obavještenju koje je objavljeno na Portalu javnih nabavki pod brojem 765-7-1-388-3-137/20 od 15. 06. 2020.godine, Ugovorni organ je donio slijedeću:

 

ODLUKU O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

 

I

Prihvata se u cjelosti zapisnik i preporuka Komisije iz preambule ove odluke, te se slijedom toga da se ugovor za nabavku stacionarne termalne kamere, dodjeljuje ponuđaču „Lanaco" d.o.o. Banja Luka po ponudi broj PO-01-4159/20 od 19. 06. 2020. godine, sa cijenom od 9.180,00 KM bez PDV-a, odnosno sa ukupnom cijenom od 10.740,60 KM sa PDV-om.

 

Obrazloženje

 

U ovom postupku javne nabavke zaprimljene su dvije ponude koje su od strane Komisije za javne nabavke ocjenjene kao prihvatljve i odgovarajuće, što je detaljno evidentirano u zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda koji se dostavlja u prilogu, pa je na osnovu navedenog zapisnika donesena odluka kao u dispozitivu.

 

PRAVNA POUKA:

Ponuđač koji nije zadovoljan ovom odlukom ima pravo da izjavi žalbu u skladu sa odredbama člana 101. stav 5. ZJN.

 

DOSTAVLJENO:

1. Ponuđačima

2. a/a

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

Najnovije vijesti