Stalna internet konekcija (100/100 Mbs)

Datum objave:06.08.2019. 12:09 / Izvor: Akta.ba, 02.08.2019.

J.P. TELEVIZIJA KANTONA SARAJEVO D.O.O.

 

Broj: 01-2126/19

Datum: 02.08.2019.

 

Na osnovu člana 70. stav 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj: 39/14), člana 41. Statuta JP „Televizija Kantona Sarajevo" d.o.o. Sarajevo, broj: 03-28/13 od 29.10.2013.godine, Izvještaja i Preporuke Komisije za provođenje postupaka javnih nabavki u JP „Televizija Kantona Sarajevo" d.o.o. Sarajevo, broj: 01-2088/19 od 31.7.2019.godine, u postupku javne nabavke internet konekcije i hosting servisa web portala www.tvsa.ba za potrebe JP „Televizija Kantona Sarajevo" d.o.o. Sarajevo, direktor donosi

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača  

 

Član 1.

Prihvata se Izvještaj i Preporuka Komisije za javne nabavke roba, usluga i radova u JP „Televizija Kantona Sarajevo" d.o.o. Sarajevo, broj: 01-2087/19 od 31.7.2019.godine, i ugovor za javnu nabavku - stalne internet konekcije (100/100 Mbs) - LOT 1, dodjeljuje se ponuđaču „TELEMACH" d.o.o. Sarajevo, ponuda, broj protokola: 01-2030/19, za ponuđenu cijenu od 9.150,00 KM bez PDV-a, kao najpovoljnijem ponuđaču.

 

Član 2.

Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču po protoku roka od 15 dana, račinajući od dana kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

 

Član 3.

Za izvršenje ove Odluke zadužuju se Služba fmansija i tehničar za održavanje računarske mreže.

 

Član 4.

Odluka će se objaviti na web stranici www.tvsa.ba istovremeno sa upućivanjem ponuđačima koji su sudjelovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6 Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 5.

Ova Odluka dostavlja se svim ponuđačima koji su sudjelovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2 Zakona o javnim nabavkama, u roku od sedam (7) dana, te će se uz Odluku dostaviti Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda.

 

Član 6.

 

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje:

Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke putem konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda, broj: 01-1890/19 od 31.7.2019. godine, pokrenut je postupak javne nabavke usluge internet konekcije i hosting servisa web portala www.tvsa.ba za potrebe JP „Televizija Kantona Sarajevo" d.o.o. Sarajevo. Ukupna procjenjena vrijednost javne nabavke u vrijeme donošenja Odluke za LOT 1 iznosi 10.000,00 KM bez PDV-a. Postupak je proveden objavom na portalu javnih nabavki, broj: 1143-7-2-17-3-4/19 od 12.7.2019.godine.

 

Postupak javne nabavke usluge provela je Komisija za provođenje postupaka javnih nabavki u JP „Televizija Kantona Sarajevo" d.o.o. Sarajevo (u daljem tekstu: Komisija), imenovana Rješenjem direktora, broj: 01-2436/18 od 20.9.2018.godine.

Nakon provedenog postupka javne nabavke Komisija je dostavila direktoru Izvještaj i Preporuku, broj: 01-2088/19 od 31.7.2019.godine, te kao sastavni dio istog Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda, broj: 01- 2087/19 od 31.7.2019.godine i Zapisnik sa otvaranja ponuda, broj: 01-2040/19 od 24.7.2019.godine. Uvidom u Izvještaj i preporuku utvrđeno je daje Komisija blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje i ocjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila Zapisnik sa otvaranja ponuda i Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda, kao i sljedeće

Krajnji rok za dostavljanje ponuda bio je 24.7.2019.godine do 12:00 sati, a javno otvaranje za LOT 1 24.7.2019.godine u 13:00 sati, u prostorijama JP „Televizija Kantona Sarajevo", ul. Bulevar Meše Selimovića 12.

Dana 24.7.2019.godine Komisija je pristupila javnom otvaranju ponuda za nabavku stalne internet konekcije (100x100 Mbs)

- LOT 1, te je utvrđeno sljedeće:

da su do roka utvrđenog zahtjevom za dostavljanje ponuda dva (2) ponuđača dostavili svoje ponude:

 

  1. LOGOSOFT d.o.o. Sarajevo, ul. Igmanska 9,
  2. TELEMACH d.o.o. Sarajevo, ul. Dž. Bijedića 216,

 

  • da su javnom otvaranju nisu prisustvovali predstavnici ponuđača
  • da je u postupku provjere kvalifikacija ponuđača utvrđeno da su ponude dostavljene od strane kvalificiranih ponuđača koji su ispunili uvjete utvrđene u tenderskoj dokumentaciji i stekli uvjete za izbor najpovoljnijeg ponuđača čija ponuda zadovoljava kriterij najniže cijene da j e provedena E-aukcij a

 

U postupku donošenja ove Odluke, posebno su cijenjene činjenice daje Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača, te ocjenu prispjelih ponuda, u skladu sa kriterijima iz tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, ugovorni organ nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno mogli biti osnov neprihvatanja preporuke Komisije za javne nabavke. U postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila, te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima i tenderskom dokumentacijom.

Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je daje izabrani ponuđač najbolje ocjenjen zbog najniže cijene ponude, nakon provođenja E-aukcije, kako slijedi:

 

Red.

Naziv ponuđača

Ukupna cijena ponude

Ukupna cijena ponude

broj

 

bez PDV-a

sa PDV-om

1.

TELEMACH d.o.o. Sarajevo

9.150,00 KM

10.705,50 KM

4.

LOGOSOFT d.o.o. Sarajevo

9.200,00 KM

10.764,00 KM

 

 

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stav 1 tačka Zakona o javnim nabavkama, odlučeno kao u dispozitivu ove Odluke.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:   

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke.

Žalba se izjavljuje ugovornom organu JP „Televizija Kantona Sarajevo" d.o.o. Sarajevo u pisanoj formi direktno ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu Bulevar Meše Selimovića 12, Sarajevo. Žalba se podnosi u dovoljnom broju primjeraka, a koji ne može biti manji od tri (3) primjerka.

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: