Štampanje novogodišnjeg promotivnog materijala

Datum objave: 21.01.2016. 08:55 / Izvor: Akta.ba, Broj 11, 23.12.2015.

Na osnovu člana 70. stav (1), stav (3) i stav (6), a u vezi sa članom 90. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH", broj 39/14), shodno članu 72. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl. glasnik RS", broj 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13), te članu 57. Statuta opštine Petrovo („Sl. glasnik opštine Petrovo", broj 7/14), Načelnik opštine Petrovo, d o n o s i

 

O D L U K U

O dodjeli ugovora za javnu nabavku usluga: „Štampanje novogodišnjeg promotivnog materijala"

 

Član 1.

„Grafi- com" Nada Nedeljković, s.p. Porječina, izabran je kao najpovoljniji ponuđač u postupku javne nabavke usluga putem direktnog sporazuma: „Štampanje novogodišnjeg promotivnog materijala" broj 02-014-7-199/15 od 26.11.2015. godine.

Član 2.

U postupku javne nabavke usluga putem direktnog sporazuma: „Štampanje novogodišnjeg promotivnog materijala" broj 02-014-7-199/15 od 26.11.2015. godine, pristigla je 1 (jedna) blagovremena ponuda.

Član 3.

Ugovor o javnoj nabavci usluga:

„Štampanje novogodišnjeg promotivnog materijala" broj 02-014-7-199/15 od 26.11. 2015. godine zaključiće u najkraćem mogućem roku od dana kada je ponuđač obavješten o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Član 4.

Ovo Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljena u „Službenom glasniku opštine Petrovo".

 

O b r a z l o ž e nj e

Postupak javne nabavke usluga proveden je u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl.glasnik BiH", broj 39/14), te podzakonskim aktima i ostalim pozitivnim propisima iz oblasti javnih nabavki.

Postupak je sprovela Opštinska uprava opštine Petrovo, a Komisija za javne nabavke Opštinske uprave opštine Petrovo, nakon prijema i ocjene ponude, uputila je preporuku Načelniku opštine Petrovo, da se kao najpovoljniji ponuđač izabere „Grafi- com" Nada Nedeljković, s.p. Porječina.

Na osnovu člana 70. stav (1), stav (3) i stav (6), a u vezi sa članom 90. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. gla snik BiH",broj: 39/14), odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Svaki dobavljač koji ima legitiman interes za konkretan ugovor o javnoj nabavci i koji smatra da je Ugovorni organ u toku postupka prekršio jednu ili više odredbi Zakona o javnim nabavkama BiH ili podzakonskih akata donesenih na osnovu njega ima pravo uložiti Žalbu na postupak., shodno članu 97. Zakona o ja- vnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj 39/14).

Prigovor se podnosi Ugovornom organu kao prvostepenoj instanci u žalbenom postupku u pisanoj formi dire- ktno, elektronskim putem, ako je elektro- nsko sredstvo definisano kao način komunikacije u tenderskoj dokumentaciji, ili preporučenom poštanskom pošiljkom. U slučaju direktne predaje Žalbe, Ugovorni organ je dužan da izda žaliocu potvrdu o vremenu prijema Žalbe. Žalba se izjavljuje u roku od 5 (pet) dana, od dana kada je podnosilac Žalbe zaprimio Odlu- ku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u smislu člana 101. stav 5. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH",broj: 39/14), najkasnije 30 dana po saznanju da je ugovor zaključen bez sprovedenog postupka javne nabavke u suprotnosti sa ovim zakonom, a najkasnije u roku od jedne godine od dana zaključenja Ugovora u tom postupku, u smislu člana 101. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH", broj: 39/14).

 

NAČELNIK OPŠTINE

Ozren Petković, dipl.inž.polj.,s.r.

 

Broj: 02-014-7-208/15

Datum: 04.12.2015.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: