Štampanje obrazaca, knjiga, koričenje i drugih štamparskih usluga u 2016. godini

Datum objave: 20.01.2016. 13:35 / Izvor: Akta.ba, 11.01.2016.

Broj: 07-4996/15

Datum, 22. 12. 2015. Godine

 

Na osnovu člana 89. stav (1) i 70. stav. (1) i (3) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14), Odluke o izvršenju budžeta općine Srebrenik, („Sužbeni glasnik općine Srebrenik", broj: 2/15) i čl. 38. i 118. Statuta općine Srebrenik („Službeni glasnik općine Srebrenik", broj: 1/08), Općinski načelnik, donosi:

 

ODLUKU O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

 

Najpovoljnija prihvatljiva ponuda za javnu nabavku štampanje obrazaca, knjiga, koričenje i drugih štamparskih usluga u 2016. godini je ponuda dostavljena od ponuđača COMPANY-DIS DOO Tuzla u iznosu od 13.694,85 KM (sa PDV-om).

 

OBRAZLOŽENJE

Na osnovu Konkurentskog zahtjeva broj: 07-4996/15 od 30. 11. 2015. godine, objavljenom na Portalu javnih nabavki, obavještenje o nabavci br. 761-7-1-104-3-52/15 od 01. 12. 2015. godine, proveden je postupak prikupljanja ponuda za ugovaranje nabavke štampanje obrazaca, knjiga, koričenje i drugih štamparskih usluga u 2016. godini

Ponude po Konkurentskom zahtjevu za predmetnu nabavku su dostavili sljedeći ponuđači:

1. "HARFO-GRAF" DOO Tuzla, u ukupnom iznosu od 15.157,00 KM (bez PDV-a), i

2. COMPANY-DIS DOO Tuzla, u ukupnom iznosu od 11.705,00 KM (bez PDV-a).

 

U prvom dijelu rada Komisije, konstatovano je da su, blagovremeno, pristigle dvije pravilno zatvorene ponude. Nakon toga, Komisija je iščitala ponuđene cijene i završila prvi dio svoga rada.

U drugom dijelu rada, Komisija je pristupila detaljnom pregledanju dostavljenih ponuda, u cilju utvrđivanja da li su dostavljeni svi traženi dokazi i da li isti ispunjavaju kvalifikacione uslove.

Pregledanjem ponude „HARFO-GRAF" DOO Tuzla, Komisija je konstatovala daje ista potpuna tj, da svi dokazi za kvalifikaciju zadovoljavaju zahtijevane kvalifikacione uslove i prihvatljiva je za daljnje razmatranje.

Komisija je u ponudi ponuđača „HARFO-GRAF" DOO Tuzla utvrdila računsku grešku u specifikaciji ponude, i to: tačka 16 (Referentska knjiga A-4 100 lista-tvrdi omot) , gdje je upisana jedinična cijena od 6,00 KM pomnožena sa količinom od 30 kom bi trebalo da daje proizvod od 180,00 KM, a u Ponudi je ponuđena cijena od 60,00 KM. Takođe, tačka 17 (Dielovodnik predmeta A-4 100 lista-tvrdi omot), gdje je upisana jedinična cijena od 6,00 KM pomnožena sa količinom od 20 kom bi trebalo da daje proizvod od 120,00 KM, a u Ponudi je ponuđena cijena od 60.00 KM. Nakon izvršene ispravke, ukupna cijena ponude ponuđača „HARFO-GRAF" DOO Tuzla bi trebala biti 15.337,00 KM (bez PDV-a), umjesto upisane 15.157,00 KM (bez PDV-a).

Komisija je u aktu broj: 07-4996/15 od 16.12.2015. godine tražila od ponuđača da dostavi pisanu saglasnost na ispravku računske greške. Ponuđač je u aktu od 16.12.2015. godine dostavio pisanu saglasnost na ispravku računske greške. Pregledanjem ponude „COMPANV-DIS" DOO Tuzla, Komisija je konstatovala da je ista potpuna tj, da svi dokazi za kvalifikaciju zadovoljavaju zahtijevane kvalifikacione uslove i prihvatljiva je za daljnje razmatranje.

Kako je cijena ponude ,,COMPANY-DIS" DOO Tuzla za više od 20% niža od cijene  drugorangirane ponude. Ugovorni organ je u aktu broj: 07-4996/15 od 18.12.2015. godine, tražio obrazloženje ponuđene cijene.

Ponuđač je u aktu broj: 565-101/15 od 21.12.2015. godine dostavio pisano obrazloženje ponuđene cijene koje je Komisija prihvatila.

Komisija je izvršila vrednovanje ponuda po zadatom kriteriju i ocijenila da ponuda dostavljena od ponuđača MCOMPANY-DIS" DOO Tuzla ima veći broj bodova, te je predložila Ugovornom organu da sa istim zaključi ugovor za štampanje obrazaca, knjiga, koričenje i drugih štamparskih usluga u 2016. godini u iznosu od 13.694,85 KM (sa PDV-om), a što je i prihvaćeno.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba u roku od 5 (pet) dana od dana prijema odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Žalba se izjavljuje ugovornom organu u pisanoj formi direktno, ili preporučenom poštanskom pošiljkom.

 

Žalba se podnosi u najmanje tri primjerka.

 

Dr.sej. Nihad Omerović

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: