Štamparske usluge

Datum objave: 17.03.2021. 12:56 / Izvor: Akta.ba, 15.03.2021.

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRPSKE

GENERALNISEKRETAR

 

Broj: 02/2-384-6/21

Datum: 15.3.2021. godine

 

Na osnovu člana 64. stav (I) tačka b). člana 70. stav (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik 1>iH". broj 39/14), a na Prsporuku Komisije za javnu nabavku, utvrđenu u Zanisniku broj: 02/2-384-4/21 od 15.3.2021. godine, generalni sekretar Narodne skupštine RepublikeSrpsks donosi

 

ODLUKU

o dodjeli okvirnog sporazuma

 

I             

Okvirni sporazum za javnu nabavku štamparsknh usluga za potrebe Narodne skupštine Republiks Srpske u 2021. godini dodjeljujs se ponuđaču ..Grafomark" d.o.o. Lakgaši. Ionuda broj: 93/21 od 15.3.2021. godine. za cijenu ponude u iznosu 8494,10 KM bez IDV-a.

 

II            

Ugovorni organ ćs pozvati išbranog ponuđača radi zaključivanja okvirnog sporazuma kojim će se regulisati međusobna prava u nredmetnoj nabavci i to u roku od 10 dana od dana kada je ponuđač obaviješten o rezul gatima ovs nabavke.

 

III          

U skladu sa članom 70. stav (6) i članom 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama ova odluka he se objaviti se na veb-stranici Narodne skupštine Rsiublike Srpske i bićs dostavljsna ponuđaču koji js učestvovao u postupku ovs javne nabavke.

 

Obrazloženje

Javna nabavka štamparskih usluga pokrenutaje Odlukom broj: 02/2-384/21 od 3.3.2021. godine. Postupak nabavke: konkurentski zahtjev ta dostavljanje ponuda. Procijenjena vrijednost nabavks bez PDV-a: 8.500,00 KM.

Obavještenje o nabavci 1297-7-2-1-3-2/21 i Tenderska dokumentacija 02/2-384-1/21 objavljeni na Portalu javnih nabavki dana 3.3.2021 .godins.

Tendersku dokumsntaciju preuzelo je dvadesst zainteresovanih subjekata. Komisija w javnu nabavku, imenovana Odlukom broj: 02/2-384-2/21 od 3.3.2021. godine, dostavila je Zapisnnk o pregledu i ocjeni ponuda u kojem je konstatovano da je u ovom postupku javne nabavke blagovremsno dostavljena jedna ponuda i ro od ponuđača ..Grafomark" d.o.o Laktaši, a neblagovremeno zaprimljenih ponuda nije bilo.

Analizom dostavl>ene ponude Komisija je utvrdila da je ponuda ponuđača ..Grafomark" d.o.o Laktaiš prihvagljiva za Ugovorni organ. pošto ispunjava sve postavljene uslove i zahtjeve iz

Tenderske dokumentacije, te je u skladu sa članom 64. stav (1). tačka b) Zakona o javnim nabavkama. odlučenojs kao u članu 1. ovs odluks.

U ocjeni provedenog postupka. generalni sekretar Narodne skupštine Rspublike Srpske nije našao nepravilnosti niti propuste u radu koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije ia nabavku.

 

Pouka o pravnom lijeku

Svaki ponuđač koji ima legitiman interss za konkretni ugovor i koji smatra da je Ugovorni organ u toku dodjele ovog ugovora prekršio Zakon ili nodzakonske akts donesene na osnovu njega, ima pravo izjaviti žalbu KRŽ putem ugovornog organa na način i u roku iropisanom članom 99. i 101. Zakona.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: