Štamparske usluge

Datum objave: 18.03.2021. 10:26 / Izvor: Akta.ba, 03.03.2021.

Na osnovu člana 32. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14), a nakon provedenog postupka nabavke putem konkurentskog zahtjeva. zaključen je:

 

OKVIRNI SPORAZUM

o pružanju štamparskih usluga

 

Između

 

1. Bosna i Hercegovina, Vijeće ministara, Direkcija za evropske integracije, Sarajevo Đoke Mazalića broj 5, koju zastupa direktor Edin Dilberović (u daljem tekstu: Ugovorni organ) s jedne strane i kvalifikovanih ponuđača, s druge strane, kako slijedi:

 

i

 

1.         O.R. AGENCIJA ALIGO, VI. Babić Mirela, Sarajevo, ulica Lužansko polje broj 7, kojeg zastupa vlasnik Babić Mirela,

2.         Blicdruk d.o.o. Sarajevo, ulica Ćemaluša broj 8, kojeg zastupa direktor Jasmina Hrlović -Budimir,

3.         GrafoMark d.o.o. LaktaŠi, ulica Rudera Boškovića broj 7, kojeg zastupa Jelena Milinčić,

4.         INTEA BH d.o.o. Sarajevo, ulica Srđana Aleksića broj 22, kojeg zastupa Ammar Mrahorović,

5.         SAMAS d.o.o. Sarajevo, ulica Hadžidamjanova la, kojeg zastupa Adel Nikšić,

6.         TMP Društvo za zapošljavanje slijepih i slabovidnih lica d.o.o Sarajevo, ulica Ramiza SalČina broj 2, kojeg zastupa direktor Veselin Rebić,

7.         Print- GS d.o.o. Travnik, ulica Slimena bb, kojeg zastupa Žarko Kolenda,

8.         R&S d.o.o. Sarajevo, ulica Igmansak bb, kojeg zastupa Kemal Selmanagić.

 

PREDMET OKVIRNOG SPORAZUMA

 

Član 1.

(1)        Predmet Okvirnog sporazuma je utvrdivanje uslova za zaključivanje pojedinačnih ugovora o javnoj nabavci za pružanje štamparskih usluga, izmedu Ugovornog organa i svih kvalifikovanih ponudača u predmetnom postupku.

(2)        Strane u Okvirnom sporazumu saglasno konstatuju:

-           da je Ugovorni organ u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH". broj 39/14) proveo konkurentski zahtjev za pružanje štamparskih usluga. sa ciljem zaključivanja pojedinačnih ugovora o pružanju štamparskih usluga sa više ponudača na period od 1 (jedne) godine;

-           da je Ugovorni organ donio Odluku o dodjeli Okvirnog sporazuma u skladu sa kojom se zaključuje ovaj Okvirni sporazum izmedu Ugovornog organa i svih kvalifikovanih ponuđača u predmetnom postupku.

 

VAŽENJE OKVIRNOG SPORAZUMA

Clan 2.

(1)        Ovaj Okvirni sporazum se zaključuje na period od 1 (jedne) godine, a stupa na snagu danom potpisivanja svih kvalifikovanih ponudača i Ugovornog organa.

(2)        Tokom perioda važenja ovog Okvirnog sporazuma Ugovorni organ će se zaključivati više pojedinačnih Ugovora na osnovu provedenog mini tenderisanja, u zavisnosti od stvarnih potreba Ugovornog organa (u pogledu procijene količine).

 

USLOVI ZAKLJUČIVANJA POJEDINAČNIH UGOVORA

 

Član 3.

 

(1)U     postupku mini tenderisanja Ugovorni organ će uputiti zahtjev za dostavu ponuda svim ponuđačima sa kojima ima zaključen Okvirni sporazum i utvrditi rokove za dostavu ponuda.

 

(2)        Ponuđači dostavljaju zatvorene ponude u pismenom obliku, koje se javno otvaraju na mjestu i u vrijeme koje je odredio Ugovorni organ u zahtjevu za mini tenderisanje.

 

(3)        Dodjela pojedinačnog Ugovora za pružanje štamparskih usluga zasniva se na kriteriju ..najniže cijene" u skladu sa odredbama člana 64. stav 1. Zakona.

 

(4)        Pojedinačni ugovor se dodjeljuje ponudaču koji je dostavio najnižu cijenu u postupku mini tenderisanja.

 

(5)        Pri zaključivanju pojedinačnih ugovora ne mogu se mijenjati uslovi iz ovog Okvirnog sporazuma.

 

VRIJEDNOST OKVIRNOG SPORAZUMA

 

Član 4.

 

Realizacija Okvirnog sporazuma će se obavljati zaključivanjem pojedinačnog Ugovora i zavisiti će od potreba Ugovornog organa i raspoloživih finansijskih sredstava. s tim da ukupna plaćanja po osnovu svih pojedinačnih ugovora sklopljenih na osnovu ovog Okvirnog sporazuma ne može prelaziti procijenjenu vrijednost nabavke u iznosu od 29.000.00 KM bez PDV-a.

 

MJESTO ISPORUKE, ROK I VRIJEME

 

Clan 5.

 

Pružalac usluga dužan je isporučiti usluge na adresu: Direkcija za evropske integracije. Đoke Mazalića broj 5, u okviru radnog vremena od 09.00 do 17.00 sati.

 

Član 6.

 

(1)        Pružalac usluga obavezuje se da će isporuku štampanih publikacija izvršiti prema nalogu Ugovornog organa, u roku najkasnije 7 (sedam) radnih dana od preuzimanja podataka, te da će unutar tog roka dostaviti probni otisak publikacije, kako bi Ugovorni organ dao konačan nalog za dalju izradu naručenih komada.

 

(2)        Pružalac usluga obavezuje se da će isporuku promotivnog materojala izvršiti prema nalogu Ugovornog organa, u roku najkasnije 7 (sedam) radnih dana od preuzimanja podataka, te da će unutar tog roka dostaviti uzorak ponuđene robe sa štampom. kako bi Ugovorni organ dao konačan nalog za dalju izradu naručenih komada.

 

(3)        Pružalac usluga obavezuje se da će naručeni promotivni materijal biti pakovan na osnovu količina koje su određene u distribucionoj listi dostavljenoj od strane Ugovornog organa.

 

OBAVEZE PRUŽAOCA USLUGA

 

Član 1.

 

(1)        Pružalac usluga je dužan usluge izvršiti u skladu sa zahtjevom Ugovomog organa i odmah postupiti po eventualnim primjedbama Ugovornog organa. u pogledu nedostataka na ime kvaliteta pruženih usluga.

 

(2)        Ugovorni organ je dužan da dostavi pismeno obavještenje o svakom navodnom propustu Pružaoca usluga po ovom Ugovoru.

 

(3)        Ugovomi organ će utvrditi razuman rok za ispravku propusta Pružaoca usluga u smislu pružene usluge.

 

Član 8.

 

Ugovome strane su saglasne da će Pružalac usluge za pružene usluge ispostavi faktum u skladu sa odredbama pojedinačnog ugovora, a da će Ugovomi organ ispostavljenu faktum platiti u roku do 15 dana od dana ispostave.

 

Član 9.

 

(1)        Pojedinačni Ugovor. zaključen na osnovu Okvimog sporazuma. može se raskinuti prije isteka roka na koji je zaključen. sporazumom ugovomih strana ili jednostranim raskidom. uz upućivanje prethodne pismene obavijesti drugoj ugovornoj strani.

 

(2)        U pismenoj obavijesti mora biti naveden razlog zbog kojeg se pojedinačni ugovor raskida.

 

(3)        U slučaju sporazumnog raskida pojedinačnog ugovora, ugovome strane sporazumom regulišu sva pitanja nastala povodom njegovog raskida.

 

Član 10.

 

(1)        Odredbe ovog Okvimog sporazuma ne mogu se mijenjati nakon njegovog zaključenja.

 

(2)        Eventualno nastale sporove pri realizaciji ovog Okvimog sporazuma. ugovorne strane će rješavati mimim putem, u protivnom. ugovara se nadležnost Suda Bosne i Hercegovine u Sarajevu.

 

Član 11.

 

Svaka od ugovornih strana može otkazati ovaj Okvirnog sporazuma, pismenim putem, uz otkazni гок od 15 (petnaest) dana iz razloga propisanih Zakonom o obligacionim odnosima.

 

Član 12.

 

Na osnovu prava i obaveza ugovornih strana, koje nisu regulisane ovim Ugovorom. primjenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

 

Član 13.

Ovaj Ugovor je sačinjen u 18  (osamnaest) istovjetnih primjera od čega svaka ugovorna strana zadržava po 2 (dva) primjerka.

 

Broj: 05-JN1-16-4-TB-39/20

03.03.2021.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: