Stručno usavršavanje iz oblasti javnih nabavki

Datum objave: 20.01.2016. 11:43 / Izvor: Akta.ba, 18.01.2016.

BOSNA I HERCEGOVINA

Ministarstvo sigurnosti

Agencija za policijsku podršku-potporu

 

Broj: 15-4-16-6-19-9/16

Sarajevo, 13.01.2016. godine

 

Na osnovu člana 61. Zakona o upravi ( „Službeni glasnik BiH", br. 32/02 i 102/09 ) i člana 26. Zakona o Direkciji za koordinaciju policijskih tijela i o agencijama za podršku- potporu policijskoj strukturi Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH", broj 36/08), a u skladu sa Pravilnikom o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj 104/14), direktor Agencije za policijsku podršku donosi

 

ODLUKU

o izboru (dodjeli ugovora) za nabavku usluge stručnog usavršavanja iz oblasti javnih nabavki

 

Član 1.

Agencija za policijsku podršku ( u daljnjem tekstu: Agencija), će koristiti usluge stručnog usavršavanja ponuđača "Udruženje Pravni institutu u BiH" , u skladu sa ponudom , br.: 02/16 od 12.01.2016. godine.

Član 2.

Agencija je provela proceduru nabavke usluge stručnog usavršavanja iz oblasti javnih nabavki, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i Pravilnikom o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama.

Agencija je prihvatila ponudu ponuđača "Udruženje Pravni institutu u BiH", čija ukupna cijena ponude iznosi 400,00 KM.

Član 3.

Agencija će sa ponuđačem iz člana 1. ove Odluke zaključiti jednokratan ugovor o usluzi stručnog usavršavanja, koji će se realizovati dana 14.01.2016. godine, i kojim će se regulisati međusobna prava i obaveze ugovornih strana.

 

PRAVNA POUKA

Žalba se izjavljuje Uredu za razmatranje žalbi, putem ugovornog organa u roku od deset dana od dana prijema odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

 

DIREKTOR

Jasmin Pilica

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: