Svježe voće i povrće

Datum objave:02.03.2021. 08:44 / Izvor: Akta.ba, 15.02.2021.

ZAVOD ZA ZBRINJAVANJE MENTALNO INVALIDNIH OSOBA BAKOVIĆI

ŽR 3383402200008596 UniCredit banka;

ID broj 4236135900000

 

Broj: 01-45-1465-OI-L2/20

Datum: 15.2.2021. godine

 

Na temelju članka 25., članka 64. stavak (1), točka b) i članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (‘‘Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), i na preporuku Povjerenstva za javne nabave u postupku javne nabave „Poljoprivredni i srodni proizvodi, za 2021. godinu“, ravnatelj Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići donosi:

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba: Poljoprivredni i srodni proizvodi, za 2021. godinu, za Lot 2: Svježe voće i povrće

 

Članak 1.

Shodno rezultatima vrednovanja prihvatljivih ponuda i održane ,,e-aukcije“ ovom Odlukom kao najpovoljniji ponuditelj u otvorenom postupku javne nabave roba: „Poljoprivredni i srodni proizvodi, za 2021. godinu“, za potrebe Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba Bakovići. izabran je ponuditelj:

- Lot 2: Svježe voće i povrće (03200000-3)

,,VaImar“ d.o.o. Kiseljak, s ponuđenom cijenom 44.126,00 KM (bez PDV),

prema dostavljenoj ponudi broj: 07-45-43/21 i Izvješću o tijeku i završetku ,,e-aukcije“, od 19.1.2021. godine.

Članak 2.

Po okončanju roka za žalbu. Ugovorno tijelo će zaključiti Okvirni sporazum, za Lot 2: Svježe voće i povrće, s ponuditeljem ,,Valmar“ d.o.o. Kiseljak, kojim će regulirati međusobna prava i obveze.

Članak 3.

Ova Odluka objavit će se na web-stranici: www.zavod-bakovici.ba, te istovremeno uputiti ponuditelj ima koji su učestvovali u postupku javne nabave, sukladno članku 70., stavak (6) Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14).

 

Obrazloženje

Postupak nabave je pokrenut Odlukom o pokretanju postupka javne nabave „Poljoprivredni i srodni proizvodi, za 2021. godinu“, broj 01-45-1465/20, od 10.12.2020. godine.

 Obavijest o nabavi, broj 835-1-1-290-3-70/20, objavljena je na portalu Agencije za javne nabave BiH dana 10.12.2020. godine.

Sažetak Obavijesti o nabavi je objavljen u „Službenom glasniku BiH“, broj 82/20, od 18.12.2020. godine.

Ponude, za Lot 2: Svježe voće i povrće, su dostavili ponuditelji

Broj protokola:                   Ponuditelj:

07-45-39/21 TPDC „Sarajevo d.d. Sarajevo; 07-45-43/21 „Valrnar d.o.o. Kiseljak.

Kriterij za izbor je „najniža cijena nakon provedene ,,e-aukcije.

Pregledom i analizom dostavljene dokumentacije ponuditelja. Povjerenstvo za nabavu je utvrdilo da ponuda ponuditelja „Valrnar d.o.o. Kiseljak sadrži sve elemente tražene tenderskom dokumentacijom, odnosno da ispunjava sve formalno-pravne, ekonomske i tehničke uvjete, te da shodno utvrđenom kriteriju „najniža cijena44, ispunjava zahtjeve Ugovornog tijela. Povjerenstvo je, nakon održane „e-aukcije*4 dalo preporuku da se za navedeni lot. Okvirni sporazum dodijeli navedenom ponuditelj u.

Cijeneći naprijed navedeno odlučeno je kao u dispozitivu.

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda je sastavni dio ove Odluke.

 

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke svaki od ponuditelja koji je učestvovao u postupku, sukladno članku 101., stavak (1), točka d) Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH44 broj: 39/14), može podnijeti žalbu u roku od deset (10) dana po prijemu iste.

Žalba se u najmanje tri primjerka podnosi Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići, na adresu: Bakovići 38, 71 270 Fojnica.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: