Tablet

Datum objave: 17.09.2019. 10:20 / Izvor: Akta.ba, 19.08.2019.

Bosna i Hercegovina

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

SREDNJOBOSANSKI KANTON/KANTON SREDIŠNJA BOSNA

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA T R A V N I K

 

Broj: 03/5-14-2-107/19

Datum: 19.08.2019.godine

 

Na temelju članka 64. stavak 1. točka a) ekonomski najpovoljnija ponuda, članka 70. stavak 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavama (Sl. Glasnik BiH broj: 39/14), na Preporuku Povjerenstva za javnu nabavu broj : 03/5-14-2-107/19 od 16.08.2019.godine, u postupku javne nabave Nabava tableta, Ministarstvo unutarnjih poslova. donosi:

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

 

članak 1.

Prihvaća se Preporuka Povjerenstva za javne nabave, broj: 03/5-14¬2-107/19 od 16.08.2019.godine i Ugovor za javnu nabavu Nabava tableta dodjeljuje se ponuditelju "MIBO Komunikacije" d.o.o. Sarajevo, ponuda broj: PON-1283/19 od 31.07.2019.godine, za ponuđenu cijenu od 10.900,00 KM, iskazane bez PDV-a, kao najbolje ocijenjenom ponuditelju.

članak 2.

Prijedlog Ugovora o nabavi dostavit će se na potpis izabranom Ponuditelju „MIBO Komunikacije" d.o.o. Sarajevo, po isteku roka od 10 dana, računajući od dana od kada su svi ponuditelji obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.

članak 3.

Za izvršenje ove Odluke zadužuje se i ovlašćuje Odsjek za podršku.

članak 4.

Ova Odluka objavit će se na web stranici www.mupsbk- ksb.gov.ba, istovremeno sa upućivanjem ponuditeljima koji su učestvovali u postupku javne nabave, sukladno sa člankom 70. stavak 6. Zakona o javnim nabavama.

članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuditeljima koji su učestvovali u postupku javne nabave, sukladno sa člankom 71. stavak 2. Zakona o javnim nabavama.

Obrazloženje

Postupak javne nabave pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabave broj : 03/5-14-2-107/19 od 17.07.2019. godine. Javna nabava je provedena konkurentskim zahtjevom za dostavu ponude.

Procijenjena vrijednost javne nabave bez PDV-a je 11.000,00 KM. Obavijest o nabavci broj: 916-7-1-54-3-30/19, poslana je na objavljivanje dana 18.07.2019. godine, a objavljeno je na Portalu javnih nabava dana 18.07.2019. godine.

Povjerenstvo za javnu nabavu imenovana je Rješenjem broj: 01/2-14-2-2181/17 od 06.11.2017. godine.

Povjerenstvo za javnu nabavu dostavilo je Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda broj: 03/5-14-2-107/19 od 16.08.2019. godine, u postupku javne nabave - Nabava tableta.

U postupku po Izvješću o radu je utvrđeno da je Povjerenstvo za javnu nabavu blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu pristiglih ponuda, o čemu je sastavila odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće :

da je ukupan broj pristiglih ponuda 1.

da je blagovremeno zaprimljena 1 ponuda.

da je ponude ponuditelja: „MIBO Komunikacije" d.o.o. Sarajevo, prihvatljiva za ugovorno tijelo.

U postupku donošenja ove Odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Povjerenstvo, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalificiranosti ponuditelja, te ocjenu pristiglih ponuda, u skladu sa kriterijima iz Tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, Ministarstvo unutarnjih poslova nije pronašla razloge, nepravilnosti, niti propuste u radu, koji bi eventualno bili temelj za neprihvaćanje Preporuke Povjerenstva za javnu nabavu. Naime, u postupku je ocijenjeno da je Povjerenstvo u svemu pravilno postupila, te da je izbor najpovoljnijeg ponuditelja izvršen sukladno sa Zakonom o javnoj nabavi, pod zakonskim aktima, internim aktima i Tenderskim dokumentom. Uvidom u priloženu dokumentaciju, neosporno je da je izabrani ponuditelj najbolje ocijenjen zbog:

Ekonomski najpovoljnije ponude, odnosno broja bodova izračunatih na osnovu kriterijima utvrđenih u Obavijesti o nabavi i Tenderskom dokumentu kako slijedi:

 

 

Podkriterijum

Podkriterijum

 

Naziv/ime ponuditelja

Cijena

Broj bodova

Rok isporuke

Broj bodova

1.

„MIBO Komunikacije" d.o.o.

80

20

 

Izabrani ponuditelj je kako je gore navedeno ocijenjen sa ukupno 100 bodova.

Izabrani ponuditelj je izabran primjenjujući kriterij ekonomski najpovoljnije ponude, za cijenu koja je ponuđena u iznosu od 10.900,00 KM za sve robe iskazane pojedinačno.

čime je utvrđen njihov sukcesivni red.

Iz navedenih razloga, primjenom članka 64. stavak. 1. točka a), odlučeno je kao u članku 1. ove odluke.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU :

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove Odluke.

Žalba se izjavljuje Uredu za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine, putem ugovornog tijela u pisanoj formi izravno ili preporučenom poštom na adresu ^ MUP-a SBK/KSB Travnik, Aleja Konzula bb, 72270 Travnik. Žalba se podnosi u najmanje 3 (tri) primjerka.

 

M. P.

M I N I S T A R

Feliks Vidović

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: