Tahografska kartica prve generacije

Datum objave: 24.09.2019. 15:23 / Izvor: Akta.ba, 24.09.2019.

Broj: 15-03-16-5-67-20/19

Datum: 16.9.2019. godine

Na osnovu člana 61. Zakona o upravi („Službeni glasnik BiH", br. 32/02, 102/09 i 72/17), člana 70. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj 39/14) i člana 19. Zakona o Agenciji za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH", broj 56/08), direktor Agencije za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine donosi sljedeću:

 

O D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Najpovoljniji ponuđač u postupku javne nabavke tahografskih kartica prve generacije objavljenom na web portalu Agencije za javne nabavke Bosne i Hercegovine, broj Obavještenja o nabavci 1110-1-1-52-3-43/19 od 8.8.2019. godine, koji je proveden otvorenim postupkom, je grupa ponuđača Prointer ITSS d.o.o. Banjaluka i AKD d.o.o. Zagreb.

Ova odluka će se dostaviti ponuđaču u roku od tri (3) dana, a najkasnije u roku od sedam (7) dana od dana donošenja.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e nj e

Na osnovu provedenog postupka nabavke, Komisija za provođenje postupka javne nabavke je konstatovala je da je rok za dostavljanje ponuda 12.9.2019. godine do 10:00 sati, te da je do navedenog roka na protokol Agencije za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Agencija) pristigla jedna (1) ponuda i to grupe ponuđača Prointer ITSS d.o.o. Banjaluka i AKD d.o.o. Zagreb. Neblagovremenih ponuda nije bilo.

Komisija je prema specifikaciji navedenoj u Tenderskoj dokumentaciji, a nakon provedenog postupka analize i ocjene ponuda, izradila Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda, u kojem su detaljno obrazloženi razlozi za izbor najpovoljnijeg ponuđača, te ocijenila da je ponuda grupe ponuđača Prointer ITSS d.o.o. Banjaluka i AKD d.o.o. Zagreb kvalifikovana i prihvatljiva, a dokumenti dostavljeni na propisan način kako je to definisano Tenderskom dokumentacijom.

 

 Analizom ponude Komisija je utvrdila da ponuda grupe ponuđača Prointer ITSS d.o.o. Banjaluka i AKD d.o.o. Zagreb, sa ukupnom cijenom od 170.852,00 KM bez PDV-a, odnosno 199.896,84 KM sa PDV-om, u ekonomskom i tehničkom smislu u potpunosti zadovoljava zahtjeve Agencije, te je dala preporuku da se donese odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Na osnovu prijedloga Komisije, odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

 

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove odluke pravo žalbe ima svaki privredni subjekat koji ima ili je imao interes za dodjelu ugovora o javnoj nabavci i koji učini vjerovatnim da je u konkretnom postupku javne nabavke bila ili je mogla biti prouzrokovana šteta zbog postupanja Agencije, a što se u žalbi navodi kao povreda zakona i podzakonskih akata od strane ugovornog organa u postupku javne nabavke. Žalba se izjavljuje u roku od deset (10) dana od dana prijema ove odluke. Žalilac izjavljuje žalbu Kancelariji za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine putem Agencije, u pisanoj formi direktno ili preporučenom poštanskom pošiljkom. Žalba se podnosi u dovoljnom broju primjeraka, a koji ne može biti manji od tri (3).

 

D I R E K T O R

Dr. sc. Arif Nanić

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: