Tehnički potrošni materijal iz oblasti građevinarstva: lim i limarski proizvodi i PVC podne obloge

Datum objave: 18.03.2021. 15:45 / Izvor: Akta.ba, 18.03.2021.

Univerzitetski klinički centar Tuzla

 

Broj: 02-7-9/21

Datum: 15.03.2021.godine

 

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. siav 1, 2, 3 i 6. Zakona o javnim nabavkama („SI. Glasnik BiH", broj 39/14), (u daljem tekstu: Zakon) člana 39. internog Pravilnika o javnim nabavkama broj: 01-8-4-1/15 od 02.07.2015.godinc, u skladu sa članom 45. Statuta Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla (prečišćeni tekst), u vezi sa zapisnikom o pregledu i ocjcni ponuda broj: 02-7-7/21 od 12.03.2021.godine, (u daljem tekstu: zapisnik) u otvorenom postupku javne nabavke tehničkog potrošnog materijala iz oblasti građevinarstva, objavljenom na portalu javnih nabavki pod brojem: 867-1-1-14-3-12/21 od 21.01.2021.godine i u Službenom glasniku BiH broj 6/21 na preporuku komisije za javne nabavke, Direktor je donio

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijieg ponuđača

 

I         

Prihvata se preporuka komisije za javne nabavke i Okvirni sporazum za javnu nabavku tehničkog potrošnog materijala iz oblasti građevinarstva dodjeljuje se ponuđaču

"SINGULARIA" d.o.o. Tuzla

Za LOT 3 u iznosu od 1.337,10 KM bez PDV-a. Za LOT 4 u iznosu od 2.080,10 KM bez PDV-a.

Za LOT 6 u iznosu od 3.266,00 KM bez PDV-a. Za LOT 8 u iznosu od 8.750,18 KM bez PDV-a.

 

II        

Prijedlog okvirnog sporazuma dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču iz tačke I ove odluke po isteku roka od 15 dana, računajući od dana kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnijih ponuda.

 

III

Ova odluka će se objaviti na web-stranici www.ukctuzla.ba. istovremeno sa upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke u skladu sa članom 71. stav 6. Zakona.

 

IV

Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav 2) Zakona, zajedno sa zapisnikom u skladu sa članom 65. stav 2) Zakona.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke tehničkog potrošnog materijala iz oblasti građevinarstva pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02-7-1/21 od 05.01.2021.godine, putem otvorenog postupka objavljenog na portalu javnih nabavki pod brojem: 867-1-1-14-3-12/21 od 21.01.2021.god ine i u Službenom glasniku BiH broj 6/21. U ostavljenom roku ponude je dostavilo ukupno 2 (dva) ponuđača. Nakon javnog otvaranja ponuda Komisija za javne nabavke je izvršila pregled dostavljenih ponuda te utvrdila da su ponude svih ponuđača kvalifikovane za daljnje učešće u postupku. Komisija je izvršila ocjenu ponuda koje su podnijeli kvalifikovani ponuđači primjenjujući

kriterije Л& dodjelu utvrđene u tcnderskoj dokumentaciji, nakon čega je zakazala e-aukciju te po okončanju iste sačinila rang listu ponuđača kako je sve decidno navedeno u zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda broj: 02-7-7/21 od 12.03.2021.godine koji se dostavlja ponuđačima uz ovu odluku. Prema utvrđenoj rang listi, razlog za izbor ponuđača sadržan je u činjenici da je izabrani ponuđač podnio prihvatljivu ponudu koja je primjenom člana 64. stav 1 tačka b) ocijenjena kao najpovoljnija. Iz zapisnika je utvrđeno daje Komisija za javne nabavke pravilno izvršila ocjenu prispjelih ponuda a izbor ponuđača izvršen je u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, i tenderskom dokumentacijom. Shodno naprijed navedenom a primjenom člana 64. stav 1. tačka b) Zakona o javnim nabavkama, odlučeno je kao u dispozitivu.

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove odluke može se podnijeti žalba Ugovornom organu najkasnije u roku od 10 dana od dana prijema ove odluke.

 

DIREKTOR

Prof.dr.med.sci. Vahid Jusufović

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: