Tehnički pregled izvedenih radova na objektu ambulante u Slatini

Datum objave: 19.09.2019. 09:43 / Izvor: Akta.ba, 13.09.2019.

REPUBLIКA SRPSКA

OPŠTINA LAКTAŠI

Načelnik

Broj: 08-404-120/19

Datum: 13.09.2019. god.

 

Na osnovu člana člana 70.sgav 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14) i člana 82. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službemi glasnik Reiublike Srpske", broj: 97/16 i 36/19), na Preporuku Кomisije za javnu nabavku broj: 08-404-120/19 od 13.09.2019. godine u postugžu javne nabavke pod nazivom "Tehnički pregled izvedenih radova na objektu ambulante u Slatini", načelnik opštine je donio:

 

ODLUКU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

Prihvata se Preporuka Кomisije za javnu nabavku broj: 08-404-120/19 od 13.09.2019.godine i ugovor za javnu nabavku pod nazivom "Tehnički pregled izvedenih radova na objektu ambulante u Slatini", dodjeljuje se ponuđaču "Urbis centar" d.o.o. Banja Luka no ponudi broj: 1834-P/19 od 06.09.2019. godine, za ponuđenu cijenu, od 1.345,50 КM saPDV-om.

 

Član 2.

Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti.

 

Član 3.

Istovremeno, sa upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne pabavke, ova odluka će se objaviti na veb-stranici www.laktsi.net, u skladu sa članom 70. s gav 6. Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 4.

U skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama odluka o dodjeli ugovora se dostavlja ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke.

 

Član 5.

Ugovorni organ zaključiće ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem, pod uslovima utvrđenim u tenderskoj dokumentaciji. Prije zaključenja ugovora, najpovoljniji ponuđač je dužan u roku od 5 dana od dana prijema obavješgenja o izboru, ugovornom organu dostaviti dokumenta kojima dokazuje svoju ličnu sposobnost. Ovi dokumenti su navedeni tenderskom dokumentacijom. Izabrani ponuđač je dužan dostaviti originale ili ovjerene fotokopije navedenih dokumenta, s tim što dokumenti u vezi sa članom 45. stav (2) ZJN-a ne smiju biti stariji od gri mjeseca računajući od dana podnošenja ponude.           

 

Član 6

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke.

 

O b r a z l o ž e ib e

Postupak javne nabavke je pokrenut Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 08-404-120/19 od 30.08.2019. godine.

Javna nabavka je provedena putem konkurentskog zahtjeva.

Procjenjena vrijednost javne nabavke je 3.000,00 КM, sa PDV-om.

Obavještenje o nabavci broj: 06-404-120/19 objavljeno je 30.08.2019. godine na Portalu javnih nabavki pod referencom broj: 1121-7-2-94-3-90/19.

Кomisija za nabavku imenovana je Rješenjem Načelnika opštine broj: 08-404- 120/19 od 10.09.2019. godine.

 

Кomisija za javnu nabavku dostavlila je dana 13.09.2019. godine, izvještaj o radu, zapisnik o ocjeni ponuda i preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača, u postupku javne nabavke pod nazivom "Tehnički pregled izvedenih radova na objektu ambulante u Slatini".

U postupku no zapisniku o ocjeni ponuda utvrđeno je da je Кomisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu istih o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike u kojima je utvrđeno sljedeće:

 

-           da je ukupan broj pristiglih ponuda 4,

-           da su blagovremeno zaprimljene 4 ponude,

-           da su sve dostavljeia ponuda prihvatljive.

 

U postupku donošenja ove odluke posebno je cjenjena činjenica da je Кomisija, pravilno i potpuno izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača, nakon čega je izvršila i ocjenu ponuda.

U postupku ocjene nrovedenog postupka, Pačelnik opštine nije našao razloge nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Кomisije zajavnu nabavku.

 

Naime, u postupku je ocjenjeno da je komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama ("Službepi glasnik BiH", broj: 39/14) i tenderskom dokumentacijom.

 

Uvidom u priloženu dokumentaciju, od strane prihvatljivivih ponuda utvrđen je ukupan broj osvojenih bodova, na osnovu ponuđene cijene, a što je vidljivo u slJedećoj tabeli:

 

Red.

broj

Ponuđač

Ponuđena cijena sa PDV-om

Ukupan broj osvojenih bodova i rang ponuđača

 

1.

"Plan" d.o.o. Banja Luka,

1.404,00 KM

95 BODOVA 2 MJESTO

2.

"Ruting" d.o.o. Banja Luka

2.012,40 KM

66 BODA 3 MJESTO

 

3.

"Urbis centar" d.o.o. Banja Luka

1.345,50 KM

100 BODOVA 1 MJESTO

 

4.

"IG" d.o.o. Banja Luka

1.731,60 KM

77 BODOVA 3 MJESTO

 

 

 

Najpovoljniji ponuđač u ovom postupku javne nabavke dužan je u roku od 5 (pet) dana od prijema Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača dostaviti dokumenta kojima dokazuje svoju ličnu sposobnost. Ovi dokumengi su navedeni genderskom dokumentacijom u svrhu dokazivanja činjenica datih u izjavi. Navedena uvjerenja (član 45. ZJN.) moraju biti originali ili ovjerene fotokopije ne starije od tri mjeseca od dana dostavljanja ponude.

 

POUКA O PRAVNOM LIJEКU

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba Кancelariji za razmatranje žalbi, putem Opštine Laktaši, u roku od 5 dana od dana prijema ove odluke i to u pisanoj formi i u dovoljnom broju primjeraka, koji ne može biti manji od tri.

 

Dostavljeno:

1.         "Plan" d.o.o. Banja Luka,

2.         "Ruting" d.o.o. Banja Luka,

3.         "Urbis centar" d.o.o. Banja Luka,

4.         "IG" d.o.o. Banja Luka,

5.         Odjeljenju za stambeno-komunalne poslove i

6.         Arhivi.

«

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: