Tehnički pregled vozila za PJ Šumarija Olovo

Datum objave: 18.03.2021. 11:43 / Izvor: Akta.ba, 12.03.2021.

JAVNO PREDUZEĆE

ŠUMSKO PRIVREDNO DRUŠTVO

ZENIČKO – DOBOJSKOG KANTONA

d.o.o. ZAVIDOVIĆI

 

JP „ŠPD ZDK“ d.o.o. Zavidovići

 

Broj: 10-1/21

Zavidovići, 04.03.2021. godina

 

Na osnovu člana 70. i člana 89. Zakona o javnim nabavkama BiH (Službeni glasnik BiH, br. 39/14), a shodno Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda Komisije za javne nabavke od 4.3.2021. godine, donosim

 

O D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

1. Prihvata se ponuda ponuđača „OSING-Osiguranje inženjering“ d.o.o. Sarajevo kao najpovoljnija prispjela ponuda za LOT 1 - Tehnički pregled vozila za PJ Šumarija Vareš u postupku javne nabavke usluga tehničkog pregleda vozila - Konkurentski zahtjev za nabavku usluga tehničkog pregleda vozila za potrebe JP „ŠPD ZDK“ d.o.o. Zavidovići broj 10/21, koji je objavljen na portalu Agencije za javne nabavke pod brojem: 360-7-2-8-3¬16/21, Ispravke broj: 360-7-2-8-8-18/21, 360-7-2-8-8-20/21 i 360-7-2-8-8-28/21.

 

2. Prihvata se ponuda ponuđača „BN-STEP“ d.o.o. Zavidovići kao najpovoljnija prispjela ponuda za LOT 3 - Tehnički pregled vozila za PJ Šumarija Zavidovići, Zenica, Tajan i Uprava u postupku javne nabavke usluga tehničkog pregleda vozila - Konkurentski zahtjev za nabavku usluga tehničkog pregleda vozila za potrebe JP „ŠPD ZDK“ d.o.o. Zavidovići broj 10/21, koji je objavljen na portalu Agencije za javne nabavke pod brojem: 360-7-2-8-3-16/21, Ispravke broj: 360-7-2-8-8-18/21, 360-7-2-8-8-20/21 i 360-7-2-8-8¬28/21.

 

3. Prihvata se ponuda ponuđača „AGRAM“ d.d. Ljubuški kao najpovoljnija prispjela ponuda za LOT 4 - Tehnički pregled vozila za PJ Šumarija Žepče, Maglaj i Tešanj u postupku javne nabavke usluga tehničkog pregleda vozila - Konkurentski zahtjev za nabavku usluga tehničkog pregleda vozila za potrebe JP „ŠPD ZDK“ d.o.o. Zavidovići broj 10/21, koji je objavljen na portalu Agencije za javne nabavke pod brojem: 360-7-2-8-3-16/21, Ispravke broj: 360-7-2-8-8-18/21, 360-7-2-8-8-20/21 i 360-7-2-8-8-28/21. U postupku e-aukcije smanjena cijena za 0,1% što uzrokuje srazmjerno smanjenje jediničnih cijena u toku realizacije ugovora.

 

4. Prihvata se ponuda ponuđača „KS-71“ d.o.o. Gračanica kao najpovoljnija prispjela ponuda za LOT 5 - Tehnički pregled vozila za PJ Šumarija Olovo u postupku javne nabavke usluga tehničkog pregleda vozila - Konkurentski zahtjev za nabavku usluga tehničkog pregleda vozila za potrebe JP „ŠPD ZDK“ d.o.o. Zavidovići broj 10/21, koji je objavljen na portalu Agencije za javne nabavke pod brojem: 360-7-2-8-3-16/21, Ispravke broj: 360-7-2¬8-8-18/21, 360-7-2-8-8-20/21 i 360-7-2-8-8-28/21.

 

5. U skladu sa provedenim postupkom, ponuđačima iz tačke 1. do 4. ove Odluke bit će ponuđeno zaključivanje ugovora o vršenju usluga.

 

6. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

O b r a z l o ž e n j e

Na osnovu poziva o nabavci predmetne usluge broj: 10/21 za nabavku usluga tehničkog pregleda vozila za potrebe JP „ŠPD ZDK“ d.o.o. Zavidovići, proveden je postupak prikupljanja i otvaranja ponuda. Zapisnikom o javnom otvaranju ponuda je konstatovano da su pristigle četiri ponude za učešće u nadmetanju po navedenom javnom pozivu, i to ponude od slijedećih ponuđača: „KS-71“ d.o.o. Gračanica, „BN-STEP“ d.o.o. Zavidovići, „AGRAM“ d.d. Ljubuški i „OSING - Osiguranje inženjering“ d.o.o. Sarajevo.

 

U postupku ocjene ponuda započetom dana 25.2.2021. godine, nakon uvida u pristiglu dokumentaciju ponuđača Komisija je konstatovala da su ponuđači dostavili ponude u skladu sa tenderskom dokumentacijom i da ispunjavaju zahtjeve Ugovornog organa koji se tiču kvalificiranosti ponuđača za učešće u predmetnom postupku javnih nabavki, odnosno da su pristigle ponude formalno-pravno ispravne. Kod ponuđača „KS-71“ d.o.o. Gračanica uočena računska greška u ponudi, a ponuđač je svojim pisanim aktom broj: SK-18/21 od 2.3.2021. godine dao saglasnost na ispravku računske grešeke, u skladu sa odredbama iz Člana 17. Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije (Službeni glasnik BiH broj 90/14), tako da ukupna ponuda za LOT 5 iznosi 3.117,84 KM. U ostalim ponudama nisu uočene računske greške.

 

Prema dostavljenoj dokumentaciji, svi ponuđači ispunjavaju uslove za primjenu preferencijalnog tretmana domaćeg.

 

U ovom postupku predviđeno je vođenje e-aukcije. Kako za LOT 2 nije bilo ponuda, a za LOT 1, LOT 3 i LOT 5 samo po jedna ponuda, to se u skladu sa Članom 3. Stav3. Paravilnika o uslovima i načinu korištenja e-aukcije za navedene LOTove ista ne može zakazati. Zakazana je i provedena e-aukcija za LOT 4 te zabilježeno učešće ponuđača „AGRAM" d.d. Ljubuški.

Prema kriterij u „Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude" poredak ispravnih ponuda nakon provedene e-aukcije je slijedeći:

LOT 1: 1. „OSING-Osiguranje inženjering“ d.o.o. Sarajevo - cijena ponude 1.465,75 KM bez PDV

 

LOT 2: Nema ponuda

 

LOT 3: 1. „BN-STEP“ d.o.o. Zavidovići - cijena ponude 4.579,96 KM bez PDV

 

LOT 4: 1. „AGRAM“ d.d. Ljubuški   - cijena ponude 997,00 KM bez PDV

         2. „BN-STEP“ d.o.o. Zavidovići - cijena ponude 998,03 KM bez PDV

 

LOT 5: 1. „KS-71“ d.o.o. Gračanica          - cijena ponude 3.117,84 KM bez PDV

 

Procijenjene vrijednosti nabavke, po LOTovima su: LOT 1 - 1.650,00 KM, LOT 2 - 1.540,00 KM, LOT 3 - 4.700,00 KM, LOT 4 - 1.020,00 KM, LOT 5 - 3.400,00 KM. Komisija konstatuje da su ponuđene cijene usluga uokviru procijenjenih vrijednosti nabavke za LOTove 1,3,4 i 5. Za LOT 2 nije bilo ponuda.

Nakon analize i ocjene pristiglih ponuda od strane Komisije za javnu nabavku, uvažavajući sve elemente i činjenice navedene u zapisnicima, preporučeno je donošenje Odluke o izboru najpovoljnijih ponuđača za LOTove 1, 3, 4 i 5 sa kojima će se zaključiti ugovori o vršenju usluga.

 

Zbog navedenog donesena je odluka kao u dispozitivu.

 

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove odluke može se izjaviti žalba direktoru JP „ŠPD – ZDK“ d.o.o. Zavidovići u roku od 5 (pet) dana od dana prijema odluke.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: