Tiskarski materijal za godišnje potrebe SKB Mostar

Datum objave: 02.09.2019. 09:51 / Izvor: Akta.ba, 02.09.2019.

SVEUČILIŠNA KLINIČKA BOLNICA MOSTAR 


Broj: 5696/2/19 
Mostar, 27.08.2019. godine

Temeljem članka 70. Zakona o javnim nabavama BiH («Službeni glasnik BiH» 39/14), članka 46. Statuta Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, te razmatrajući prijedlog Povjerenstva za nabavu, evid.br: 5696/19 od dana 27.08.2019. godine ravnatelj Sveučilišne kliničke bolnice Mostar donosi:

ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

I

Za najpovoljnijeg ponuditelja u otvorenom postupku javne nabave tiskarskog materijala za godišnje potrebe Sveučilišne kliničke bolnice Mostar utvrđuje se tvrtka Logotip d.o.o., Vaganska 5, 88 220 Široki Brijeg, te se kupoprodajni ugovor ima dodijeliti istoj.

II

Obvezuje se ponuditelj iz točke 1 ove Odluke da u roku od 5 (pet) dana od dana prijema iste, sukladno točki 7. Tenderske dokumentacije broj: 4533/19, dostavi dokumente kojim će potvrditi vjerodostojnost dostavljene Izjave o ispunjenosti uvjeta iz članka 45. Zakona.

Prilikom dostavljanja dokumentacije na koverti naznačiti:41 Dostava dokumentacije sukladno članku 45. Zakona, u postupku javne nabave tiskarskog materijala za godišnje potrebe SKB Mostar - veza: Ponuda broj 238/19".

III

Sukladno članku 70. stavak (6) Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH” broj 39/14), ovu Odluku objaviti na web stranici Sveučilišne kliničke bolnice Mostar www.skbm.ba

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

V

Odluku dostaviti ponuditelj ima.

Obrazloženje

U otvorenom postupku javne nabave tiskarskog materijala za godišnje potrebe Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, objavljene na Portalu javnih nabava, broj: 329-1-1-147-3-94/19 od 03.07.20)9. godine, svoje ponude dostavili su ponuditelji Primaprom d.o.o.,Vidovdanska bb, 78 000 Banja Luka i Logotip d.o.o., Vaganska 5, 88 220 Široki Brijeg.

Povjerenstvo za nabavu (imenovano Rješenjem Ravnatelja, evid. broj: 4532/2/19) je dana 23.07.2019. godine u 10:15 izvršilo javno otvaranje ponuda te konstatiralo sljedeće:

C/kupan бгој pristiglih ponuda je 2 (dva)

Ukupan broj pravovremeno pristiglih ponuda je 2 (dva)

Nema nepravovremeno pristiglih ponuda.

Nakon provedenog postupka pregleda i ocjene ponuda sukladno utvrđeno je sljedeće:

Ponude ponuditelja Primaprom d.o.o.,Vidovdanska bb, 78 000 Banja Luka i Logotip d.o.o., Vaganska 5, 88 220 Široki Brijeg, su ocijenjene kao prihvatljive. Ponuditelji su dostavili sve dokumente sukladno traženjima Ugovornog tijela iz Tenderske dokumentacije, te je utvrđeno da ne postoje razlozi isključenja navedenih ponuditelja iz daljnjeg sudjelovanja u postupku. Ponuditelji su kvalificirani za daljnji tijek postupka nabave. Ponude su prihvatljive u skladu sa zahtjevima iz Tenderske dokumentacije. Iste su vrednovane prema kriteriju "ekonomski najpovoljnija ponuda".

Red

br.

Kriterij

 

Bodovi

тах.

1.

Cijena

80%

80

2.

Rok isporuke

20%

20


 

R.br.

Ponuditelj

Cijena na (javnom) otvaranju KM (sa PDV-om)

Rok isporuke (iskazan u danima)

Ukupno

bodova

1.

Logotip d.o.o. Vaganska 5 88 220 Široki Brijeg

74.836,71 KM

67,45

bodova

1

dan

20

bodova

87,45

2.

Primaprom d.o.o. Vidovdanska bb 78 000 Banja Luka

63.097,21 KM

80,00

bodova

3

dana

6,67 bodova

86,67

 

 

Sukladno kriteriju za dodjelu ugovora, ponuditelj Logotip d.o.o. dostavio je, u predmetnom postupku javne nabave, ekonomski najpovoljniju ponudu.

Temeljem gore navedenog Ravnatelj SKB Mostar donosi odluku kao u izreci.

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove Odluke može se podnijeti žalba u roku do 10 (deset) dana od dana prijema iste. Žalba se podnosi Uredu za razmatranje žalbi, a putem Ugovornog tijela kao prvostupanjskog tijela.

 

Dostaviti:

1. Ponuditelj ima

2. Povjerenstvu za nabavu

3. Financijskoj službi

4. Pismohrani www.skbm.ba

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: