Toneri i tinte

Datum objave: 21.01.2016. 12:03 / Izvor: Akta.ba, 21.01.2016.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

OPĆINA LUKAVAC

OPĆINSKI NAČELNIK

 

Broj:02-05-1603/15

Lukavac, 13.01.2016. godine

 

Na osnovu člana 64. stav (1). tačka b), člana 25., člana 32 stav (1), člana 70. stavovi (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama („SI. glasnik BiH", broj: 39/14), člana 8. stav (2) tačka (d) Pravilnika o uspostavljanju i radu Komisije za nabavke („Službeni glasnik BiH", broj 103/14) i člana 6. tačka (10) Pravilnika o uspostavljanju i radu Komisije za javne nabavke broj: 02-02-2-386/15 od 13.03.2015. godine, na Preporuku Komisije za provođenje postupka javne nabavke broj:02-05-1603/15 od 12.01.2016. godine u otvorenom postupku nabavke tonera i tinti -LOT2 Općinski načelnik donosi

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača - LOT 2

 

Član 1.

Prihvata se preporuka Komisije za provođenje postupka javne nabavke broj: 02-05-1603/15 od 12.01.2016. godine i Okvirni sporazum za nabavku tonera i tinti -LOT2 dodjeljuje ponuđaču „R&S" d.o.o. Sarajevo, ponuda broj: 9400/15 od 08.12.2015. godine, za ponuđenu cijenu u vrijednosti od 7.519,10 KM bez PDV-a, kao najpovoljnijem ponuđaču.

Član 2.

Izabrani ponuđač je dužan da u roku od 5 (pet) dana od dana dostavljanje ove Odluke dostavi originale ili ovjerene kopije dokumentacije iz člana 45.stav (2) tačka od a) do d) Zakona o javnim nabavkama BiH, navedene u tački 12. od a) do d) i originale ili ovjerene kopije dokaza traženih tačkom 13.2.2.a) Tenderske dokumentacije, broj:02-05-1603/15.

Ukoliko izabrani ponuđač ne dostavi traženu dokumentaciju u određenom roku, ili je ne dostavi na propisan i nepotpun način, Okvirni sporazum za javnu nabavku dodijeliće se drugorangiranom ponuđaču u skladu sa članom 72. stav (3) Zakona o javnim nabavkama.

Član 3.

Prijedlog Okvirnog sporazuma o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču nakon isteka roka od 15 (petnaest) dana, računajući od dana kada su svi ponuđači obavješteni o izboru najpovoljnije ponude.

Član 4.

Ova odluka objavit će se na internet - stranici ugovornog organa (www.lukavac.ba) istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u sk adu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

Član 5.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

Obrazlože nj e

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02-02-1- 1602/15 od 16.11.2015. godine. Javna nabavka sprovedena je otvorenim postupkom nabavke. Procjenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 36.500,00 KM.

Obavještenje o nabavci broj: 719-1-1-66-3-43/15 objavljeno je na Portalu javnih nabavki dana 17.11.2015. godine.

Komisija za provođenje postupka nabavke imenovana Rješenjem broj: 02-05-1642/15 od 20.11.2015.godine dostavila je ugovornom organu-općinskom načelniku Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda broj:02-05-1603/15 od 12.01.2016. godine, Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj:02-05-1603/15 od 12.01.2016. godine i Izvještaj o radu broj:02-05-1603/15 od 12.01.2016. godine.

U postupku po Izvještaju o radu je utvrđeno da je Komisija za provođenje postupka nabavke blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje, pregled i ocjenu pristiglih ponuda, o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:

da je u predmetnom postupku primljeno pet ponuda, da je blagovremeno primljeno pet ponuda, da nije bilo neblagovremeno primljenih ponuda, - da su ponude ponuđača PRIMAPROM d.o.o Banja Luka, R&S d.o.o Sarajevo, AEROEXCLUSIVE d.o.o Sarajevo PJ Tuzla, ALFADIVIT d.o.o Živinice i PČELICA-M d.o.o Tuzla kvalifikovane i prihvatljive, naime dostavljeni su svi traženi dokazi propisani tenderskom dokumentacijom, na propisan način.

U postupku donošenja ove Odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača te pregled i ocjenu ponuda, u skladu sa kriterijumima iz Tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, nisu nađene nepravilnosti niti propusti u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje Preporuke Komisije za provođenje postupka javne nabavke.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpoviljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima i Tenderskom dokumentacijom. Uvidom u priloženu dokumentaciju utvrđeno je da procijenjena vrijednost nabavke bez uključenog PDV-a iznosi 36.500,00 KM i da je kriterij za dodijelu ugovora najniža cijena.

Ponuđač „R&S" d.o.o Sarajevo dostavio je prihvatljivu ponudu sa cijenom u iznosu od 7.519,10 KM bez PDV-a .

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stav (1) tačka b) Zakona o javnim nabavkama , člana 25., člana 32. stav (1), člana 70. stavovi (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama („SI. glasnik BiH", broj: 39/14), člana 8. stav (2) tačka (d) Pravilnika o uspostavljanju i radu Komisije za nabavke („Službeni glasnik BiH", broj 103/14) i člana 6. tačka (10) Pravilnika o uspostavljanju i radu Komisije za javne nabavke broj: 02-02-2-386/15 od 13.03.2015. godine riješeno je kao u članu 1. ove Odluke.

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke. Žalba se izjavljuje Uredu za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine-Filijala Mostar, putem ugovornog organa u pisanoj formi direktno ili preporučeno poštanskom pošiljkom na adresu Općina Lukavac, Trg Slobode 1, 75300 Lukavac. Žalba se podnosi u najmanje tri primjerka.

Dostaviti:

1. PRIMAPROM d.o.o Banja Luka

2. R&S d.o.o Sarajevo

3. AEROEXCLUSIVE d.o.o Sarajevo, PJ Tuzla

4. ALFADIVIT d.o.o Živinice

5. PČELICA-M d.o.o Tuzla

6. Evidenciji i

7. Arhivi.-

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: