Toplinska podstanica: Ul. Mije Keroševića br.4, 16, 18

Datum objave: 05.09.2017. 15:43 / Izvor: Akta.ba, 05.09.2017.

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka tačka b), člana 70. stav 1,3 i 6. Zakona o javnim nabavkama (SG BiH br: 39/14) te na osnovu preporuke Komisije za javne nabavke, a po provedenom postupku za nabavku roba putem otvorenog postupka, Rukovodilac službe - Pomoćnik gradonačelnika za Službu za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica donosi:

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

Nabavka i ugradnja toplinskih podstanica (podjela na 7 LOT-ova), dodjeljuje se sljedećim ponuđačima:

LOT 1: TOPLINSKA PODSTANICA - Ul. Mije Keroševića br.4

Dodjela za ponuđača ENERGOTEHNIKA doo Doboj, koji je dostavio ponudu br. 350-04-08/17 od 08.08.2017 godine u kojoj je ponuđena cijena od 11.265,12 KM bez PDV-a odnosno 13.180,19 KM sa PDV-om.

LOT 2: TOPLINSKA PODSTANICA - Ul. Mije Keroševića br.14

Dodjela za ponuđača MIKOM doo Tuzla, koji je dostavio ponudu br. 24-L2-17 od 09.08.2017 godine u kojoj je ponuđena cijena od 11.937,15 KM bez PDV-a odnosno 13.966,47 KM sa PDV-om.

LOT 3: TOPLINSKA PODSTANICA - Ul. Mije Keroševića br.16

Dodjela za ponuđača ENERGOTEHNIKA doo Doboj, koji je dostavio ponudu br. 352-04-08/17 od 08.08.2017 godine u kojoj je ponuđena cijena od 11.550,60 KM bez PDV-a odnosno 13.514,20 KM sa PDV-om.

LOT 4: TOPLINSKA PODSTANICA - Ul. Mije Keroševića br.18

Dodjela za ponuđača ENERGOTEHNIKA doo Doboj, koji je dostavio ponudu br. 353-04-08/17 od 08.08.2017 godine u kojoj je ponuđena cijena od 11.958,99 KM bez PDV-a odnosno 13.992,02 KM sa PDV-om.

LOT 5: TOPLINSKA PODSTANICA - Ul. Kralja Tvrtka br.2

Dodjela za ponuđača MIKOM doo Tuzla, koji je dostavio ponudu br. 24-L5-17 od 09.08.2017 godine u kojoj je ponuđena cijena od 14.998,77 KM bez PDV-a odnosno 17.548,56 KM sa PDV-om.

LOT 6: TOPLINSKA PODSTANICA - Tržnice-pijace

Dodjela za ponuđača MIKOM doo Tuzla, koji je dostavio ponudu br. 24-L6-17 od 09.08.2017 godine u kojoj je ponuđena cijena od 44.983,80 KM bez PDV-a odnosno 52.631,05 KM sa PDV-om.

LOT 7: TOPLINSKA PODSTANICA - JU DOM PENZIONERA Tuzla

Dodjela za ponuđača MIKOM doo Tuzla, koji je dostavio ponudu br. 24-L7-17 od 09.08.2017 godine u kojoj je ponuđena cijena od 18.326,60 KM bez PDV-a odnosno 21.442,12 KM sa PDV-om.

 

Član 2.

Ova odluka se dostavlja svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 3.

Ova odluka objavit će se na web stranici ugovornog organa istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanja postupka javne nabavke br. 05-14-7366 od 25.07.2017 godine. Postupak nabavke je proveden otvorenim postupkom za koji je objavljeno obavještenje o nabavci broj: 1004-1-1-66-3-86/17 na Portalu javnih nabavki a sažetak obavještenja o nabavci objavljen je u „Službenom glasniku BiH" broj: 54/2017 od 28.07.2017 godine.

Postupak nabavke provela je Komisija za javne nabavke imenovana Rješenjem br. 05-14-7366/17 od 25.07.2017 godine.

U toku postupka javne nabavke Komisija je zaprimila pristigle ponude, izvršila njihovo otvaranje, te pregled i ocjenu ponuda prema zahtjevima i kriterijima iz tenderske dokumentacije.

U postupku javne nabavke utvrđeno je sljedeće:

- da je ukupan broj pristiglih ponuda 4 (četiri);

- da je blagovremeno zaprimljeno 4 (četiri) ponude; da nije bilo neblagovremenih ponuda;

- da je broj prihvatljivih ponuda 4 (četiri);

- da je broj neprihvatljivih ponuda 0 (nula).

 

U postupku donošenja ove Odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača te ocjenu prispjelih ponuda, u skladu sa kriterijima iz tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, Ugovorni organ nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javne nabavke. Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima i tenderskom dokumentacijom.

 

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke.

 

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

TUZLANSKI KANTON

GRAD TUZLA

Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica

 

RUKOVODILAC SLUŽBE POMOĆNIK GRADONAČELNIKA

Kurević Kemal, dipl.ing.maš.

 

Broj:05-14-7366/17

Tuzla, 14.08.2017. god

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: