Ugostiteljske usluge

Datum objave: 20.01.2016. 11:50 / Izvor: Akta.ba, 18.01.2016.

BOSNA I HERCEGOVINA

Ministarstvo sigurnosti

Agencija za policijsku podršku-potporu

 

Broj: 15-4-16-6-510-12/15

Sarajevo, 12.01.2016. godine

 

Na osnovu člana 61. Zakona o upravi ( „Službeni glasnik BiH", br. 32/02 i 102/09 ) i člana 26. Zakona o Direkciji za koordinaciju policijskih tijela i o agencijama za podršku- potporu policijskoj strukturi Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH", broj 36/08), a u skladu sa Pravilnikom o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj 104/14), direktor Agencije za policijsku podršku donosi

 

O D L U K U

o izboru (dodjeli ugovora) za nabavku ugostiteljskih usluga

 

Član 1.

Agencija za policijsku podršku ( u daljnjem tekstu: Agencija), će koristiti ugostiteljske usluge firma "Graphic car" d.o.o. Sarajevo, u skladu sa ponudom , br. 001/2016 od 11.01.2016. godine.

Član 2.

Agencija je provela proceduru nabavke ugostiteljskih usluga u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i Pravilnikom o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama.

Agencija je prihvatila ponudu firme "Graphic car" d.o.o. Sarajevo, čija cijena ponude iznosi iznosi 643,58 KM bez PDV-a, odnosno 753,00 KM sa PDV-om.

Član 3.

Agencija će sa dobavljačem iz člana 1. ove Odluke zaključiti ugovor o ugostiteljskim uslugama na period do 31.03.2016. godine, kojim će se regulisati međusobna prava i obaveze ugovornih strana.

 

PRAVNA POUKA

Žalba se izjavljuje Uredu za razmatranje žalbi, putem ugovornog organa u roku od deset dana od dana prijema odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

 

Direktor

Jasmin Pilica

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: