Ugostiteljski šećer

Datum objave: 23.09.2019. 12:33 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 23.09.2019.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

618-1-1-46-5-132/19Broj obavještenja o nabavci 618-1-1-46-3-82/19

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB 4200703820003
Kontakt osoba Admir Hrapo
Adresa Trg Bosne i Hercegovine 1
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 284-524
Faks (033) 217-966
Elektronska pošta info@szzp.gov.ba
Internet adresa www.szzp.gov.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Državni nivo

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojim je zaključen okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

23.9.2019. - 23.9.2021.

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

26400,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

NABAVKA UGOSTITELJSKOG ŠEĆERA

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Predmet ovog postupka je nabavka ugostiteljskog šećera u skladu sa tehničkim karakteristikama i ostalim traženim
uslovima/zahtjevima naznačenim u tenderskoj dokumentaciji.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15831000-2 Šećer


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

30.888,00 KM sa PDV-om

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Skladište Službe za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine, Zgrada Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine,
Trg Bosne i Hercegovine 1, Sarajevo

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 MELIK-GROUP DOO 4218456470009 Visoko Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

26900,00

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

23.9.2019.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

4

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

3

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

26900,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

31650,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog okvirnog sporazuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
618-1-1-46-5-132/19
PODIJELI: