Ugradnja i puštanje u rad automatizovanog sistema za prihvat, sigurnosni pregled i otpremu prtljaga

Datum objave: 19.09.2019. 11:41 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 19.09.2019.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

527-1-1-102-5-55/19Broj obavještenja o nabavci 527-1-1-102-3-31/19

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JP "MEĐUNARODNI AERODROM TUZLA" D.O.O.
IDB/JIB 4209372030004
Kontakt osoba Mensud Brčaninović
Adresa Gornje Dubrave bb
Poštanski broj 75270 Živinice (bhp sa)
Općina/Grad Živinice
Telefon (035) 745-610
Faks (035) 745-611
Elektronska pošta javne.nabavke@tuzla-airport.ba
Internet adresa www.tuzla-airport.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 2.b. Nivo

Kantonalni nivo,Tuzlanski kanton

I 2.c. Djelatnost

Djelatnost zračne luke

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka, ugradnja i puštanje u rad automatizovanog sistema za prihvat, sigurnosni pregled i otpremu prtljaga

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka, ugradnja i puštanje u rad automatizovanog sistema za prihvat i otpremu prtljaga
Purchase, installation and putting the automatized system for baggage handling into operation

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34961000-1 Sistem za rukovanje prtljagom


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Definisano tenderskom dokumentacijom

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JP "Međunarodni aerodrom Tuzla" d.o.o., Gornje Dubrave bb, 75 270 Živinice

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Definisano tenderskom dokumentacijom

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 COMMERCE ENGINEERING D.O.O. 4227547000004 Mostar Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

1149800,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

1149800,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

18.9.2019.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

1149800,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

1149800,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
527-1-1-102-5-55/19
PODIJELI: