Ugradnja instalacija grijanja i ventilacije u objektu Gradske sportske dvorane u Donjem Vakufu

Datum objave: 14.01.2016. 12:22 / Izvor: Akta.ba, 13.01.2016.

Broj: 02-49-01809/15-6

Datum: 06.01.2016. godine

 

Na osnovu člana 70. Stav 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“,broj:39/14)  i preporuke Komisije za javne nabavke za dodjelu ugovora date u Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda broj: 02-49-01809/15-5 od 31.12.2015. godine, Općinski načelnik d o n o s i:

 

ODLUKU

O DODJELI UGOVORA NAJPOVOLJNIJEM PONUĐAČU

 

I

Ugovor za javnu nabavku radova-  Nabavka i ugradnja instalacije grijanja i ventilacije u objektu Gradske sportske dvorane u Donjem Vakufu, nakon otvorenog postupka u kome je učestvovalo 7 (sedam) ponuđača,  dodjeljuje se ITC  d.o.o  Zenica Ulica Zmaja od Bosne bb za ekonomski napovoljniju ponudu a po ponuđenoj cijeni od 197.232,63 KM sa PDV-om  i  uz ponuđeni garantni rok na izvedene radove od 25. dana, ponuđeni rok izvođenja radova 59. dana i ponuđeni rok plaćanja od 30. dana poslije izvođenja radova.

II

Ponuđač kojemu je dodjeljen ugovor dužan je dostaviti dokumente iz člana 45. stav 2. tačka a) do d) Zakona o javnim nabavkama u roku od 5 dana od dana prijema Odluke o dodjeli ugovora najpovoljnijem ponuđaču.

Ugovorni organ će odbaciti ponudu ponuđača u slučaju da odabrani ponuđač propusti blagovremeno u predviđenom roku dostaviti validne dokumente propisane u stavu 1. ovog člana.

Primjerak ugovora dostavit će se odabranom ponuđaču u roku od 15. dana od dana kada su  svi ponuđači obavješteni o izboru napovoljnijeg ponuđača.

III

Ova odluka donesena je, nakon okončanog postupka javnih nabavki provedenog na osnovu odluke načelnika Općine Donji Vakuf, broj: 02-49-01809/15 od 07.12.2015.godine, putem otvorenog postupka broj: 04-49-01809/15-1 od 08.12.2015. godine te preporuke Komisije za javne nabavke za dodjelu ugovora date u Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda broj: 02-49-01809/15-5 od 31.12.2015. godine.  

Javna nabavka je objavljena na portalu javnih nabavki pod brojem: 1344-1-3-14-3-13/15 od 08.12.2015. godine  i u Službenom glasniku BiH, broj:95/15 od 14.12.2015. godine.

IV

Zadužuje se Služba za prostorno uređenje, katastar i imovinsko-pravne poslove da u suradnji sa Službom za poslove općinskog vijeća i općinskog načelnika  poduzme aktivnosti vezano za realizaciju ove odluke.

V

Odluka stupa na snagu danom donošenja iste, a bit će objavljena na službenoj web-stranici općine Donji vakuf www.donji-vakuf.ba i dostavljena svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke.

 

Obrazloženje

Dana 07.12.2015. godine Općinski načelnik je svojom odlukom broj: 02-49-01809/15, pokrenuo postupak javne nabavke radova- Nabavka i ugradnja instalacije grijanja i ventilacije  u objektu Gradske sportske dvorane u Donjem Vakufu.

Procjenjena vrijednost javne nabavke je 175.000,00 KM bez PDV-a.

Kako se radilo o javnoj nabavci radova preko 80.000,00 KM to je odlučeno da se javna nabavka izvrši putem otvorenog postupka, te je obavjest o javnoj nabavci proslijeđena na portal javnih nabavki na kome je objavljena pod brojem: 1344-1-3-14-3-13/15 od 08.12.2015.godine u 7:47 sati i službeni glasnik BiH u  kome je pod brojem 95/2015 objavljen sažetak obavještenja o javnoj nabavci.

Nakon   proteka roka za dostavu ponuda Komisija za javne nabavke je Zapisnikom o otvaranju ponuda sačinjenim dana 30.12.2015. godine konstatovala da je:

-           blagovremeno pristiglo  7 (sedam,) ponuda , 

1)         Clima – Trade d.o.o Ilidža- Sarajevo

2)         Energotehnika d.o.o Doboj

3)         Prunus d.o.o Sarajevo

4)         Vodo-Ins d.o.o Tuzla

5)         Termal d.o.o Jajce

6)         ITC d.o.o Zenica

7)         Termmos&Top Frigo d.o.o Mostar

-           da nije bilo neblagovremeno pristiglih ponuda.

U postupku donošenja ove odluke posebno su cijenjene činjenice da je Komisija za javne

nabavke pravilno a u skladu sa članom 65. Zakona o javnim nabavkama, pravilno i potpuno izvršila ocjenu kvalificiranosti ponuđača shodno tenderskoj dokumentaciji a prema kojoj je ocijenila da ponude ponuđača Energotehnika d.o.o Doboj, Prunus d.o.o Sarajevo, Termal d.o.o Jajce, Termmos$Top Frigo d.o.o Mostar treba ODBACITI.

Ponuda ponuđača ENERGOTEHNIKA d.o.o Ul. Nikole Tesle br.6 , 74000 DOBOJ je ODBAČENA KAO NEDOPUŠTENA. Razlog što je ponuda navedenog ponuđača odbačena je sadržan u činjenici da ponuđač nije ispoštovao odredbu tačke 35.tenderske dokumentacije kojom je regulisano da se tenderska dokumentacija može preuzeti na slijedeći način:

- na web stranici ugovornog organa, uz obavezno pismeno obavještenje ugovornom organu da je

preuzeta tenderska dokumentacija, kao i datum i vrijeme preuzimanja tenderske dokumentacije. Ponuđači koji preuzmu tendersku dokumntaciju, a ne obavijeste pismeno ugovorni organ da su istu preuzeli, smatraće se da nisu preuzeli tendersku dokumentaciju i njihova ponuda će se odbaciti kao nedopuštena; ili

- u prostorijama ugovornog organa, na adresi datoj u tački 15. tenderske dokumentacije, najkasnije do 22.12.2015.godine; ili

- putem elektronske pošte (e-mail) uz prethodni zahtjev ponuđača za dostavljanje TD na odgovarajuću e-mail adresu, ili

- putem pošte sa plaćanjem pouzećem.

Imajući u vidu  činjenicu da je Energotehnika d.o.o Doboj preuzela tendersku dokumentaciju sa web stranice općine Donji Vakuf a da nije obavjestila ugovorni organ o tome te da time nije ispunila zahtjev iz tenderske dokumentacije to je u skladu sa članom 68. stav 4. tačka i) i riješeno da se ponuda odbaci.

Ponuda ponuđača PRUNUS d.o.o Ul.Kasindolska br 87. 71000 SARAJEVO je ODBAČENA. Razlog za odbacivanje ponude navedenog ponuđača sadržan je u činjenici da ponuđač nije ispoštovao zahtjev, odnosno ispunio uslov, ugovornog organa Općine Donji Vakuf  postavljen u tenderskoj dokumentaciji pod tačkom 20. „Kriteriji za dodjelu ugovora“. Naime, ugovorni organ je utvrdio da je kao kriterij za dodjelu ugovora, u skladu sa članom 64. Zakona, ekonomski najpovoljnija ponuda sa sljedećim potkriterijima koji se vrednuju sa relativnim učešćem, kao i razrađenom metodologijom za vrednovanje ponuda i to: ukupna cijena ponude maksimalno 70 % , garantni rok na izvedene radove maksimalno 10 %, rok izvođenja radova maksimalno 10 % i rok plaćanja maksimalno 10 %, međutim ponuđač osim cijene ponude nije u svojoj ponudi dostavio niti jedan od ostalih elemenata ekonomski najpovoljnije ponude, a na osnovu kojih bi se moglo izvršiti bodovanje ponude.Imajući u vidu izneseno  te činjenicu da ponuda nije potpuna odnosno da ponuđač nije ispunio sve uslove iz tenderske dokumentacije to je u skladu sa članom 68. stav 4. tačka i) i riješeno da se ponuda odbaci.

Ponuda ponuđača TERMAL d.o.o Ul. Skela bb 70101 JAJCE je ODBAČENA.Razlog za odbacivanje ponude navedenog ponuđača sadržan je u činjenici da ponuđač nije ispoštovao odredbe člana 58. stav 2. Zakona o javnim nabavkama (Službeni glasnik BiH“,broj: 39/14) i člana 8. Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda („Službeni glasnik BiH“,broj: 90/14) kojima je propisano da ponuda mora biti čvrsto uvezana na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova te da sve strane ponude moraju biti numerisane na način da je vidljiv redni broj stranice. Ponuđač također nije ispoštovao zahtjev, odnosno ispunio uslov, ugovornog organa Općine Donji Vakuf postavljen u tenderskoj dokumentaciji  pod tačkom 13.2. Naime , ugovorni organ je postavio uslov da ponuđač mora dokazati svoju ekonomsku i finansijsku sposobnost a u skladu sa članom 47. ZJN tako što će dokazati da mu računi otvoreni kod poslovnih banaka nisu blokirani u posljednjih 6 (šest) mjeseci. Kao dokaz u tački 2.2 traženo je da ponuđač dostavi original  ili ovjerenu kopiju izvještaja o računima pravne osobe izdat od strane Centralne banke BiH.Uvidom u dostavljenu ponudu utvrđeno je da ponuđač NIJE priložio traženi dokaz.Pored svega gore navedenog ponuđač nije ispunio uslov iz tačke 14. tenderske dokumentacije odnosno nije dostavio OVJERENE Izjavu o ispunjenosti uslova iz člana 45. stav (1) tačaka od a) do d) Zakona o javnim nabavkama – Aneks IV; Izjavu o ispunjenosti uslova iz člana 47. st. (1)  tačka a) i (4) Zakona o javnim nabavkama- Aneks V i Pismenu izjavu ponuđača iz člana 52 Zakona o javnim nabavkama-Aneks VI. Imajući u vidu izneseno te činjenicu da ponuda nije potpuna odnosno da ponuđač nije ispunio sve uslove iz tenderske dokumentacije to je u skladu sa članom 68. stav 4. tačka i) i riješeno da se ponuda odbaci.

Ponuda ponuđača TERMMOS&TOP FRIGO d.o.o Vrapčići bb 88000 MOSTAR je ODBAČENA. Razlog za odbacivanje ponude navedenog ponuđača sadržan je u činjenici da ponuđač nije ispoštovao zahtjev, odnosno ispunio uslov, ugovornog organa Općine Donji Vakuf postavljen u tenderskoj dokumentaciji pod tačkom 13.2. Naime , ugovorni organ je postavio uslov da ponuđač mora dokazati svoju ekonomsku i finansijsku sposobnost a u skladu sa članom 47. ZJN tako što će dokazati da mu računi otvoreni kod poslovnih banaka nisu blokirani u posljednjih 6 (šest) mjeseci. Valjan dokaz po ovoj tački tenderske dokumentacije je Izvještaj Centralne banke BiH , koji sadrži podatke o svim otvorenim bankovnim računima pravne osobe. Kako bi ponuđači dokazali da svi njihovi bankovni računi nisu bili blokirani u posljednjih šest (6) mjeseci prije prijave na predmetni postupak javne nabavke dostaviti će potvrde koje izdaje druga finansijska institucija (sve banke kod kojih su računi otvoreni) kojima se dokazuje da svi otvoreni računi ponuđača nisu bili u blokadi u posljednjih šest (6) mjeseci prije prijave na predmetni postupak javne nabavke.Uvidom u dostavljenu ponudu utvrđeno je da je ponuđač priložio kao dokaz Izvještaj Centralne banke BiH ali da nije dostavio potvrde koje izdaje druga finansijska institucija (sve banke kod kojih su računi otvoreni). Imajući u vidu izneseno te činjenicu da ponuda nije potpuna odnosno da ponuđač nije ispunio sve uslove iz tenderske dokumentacije to je u skladu sa članom 68. stav 4. tačka i) i riješeno da se ponuda odbaci.

U postupku donošenja ove odluke posebno su cijenjene činjenice da je Komisija za javne nabavke pravilno i potpuno izvršila ocjenu kvalificiranosti ponuđača te ocjenu prispjelih ponuda shodno tenderskoj dokumentaciji a prema kojoj se cijenila ekonomski najpovoljnija ponuda sa podkriterijima, ponuđene cijene sa maksimalno 70% učešća, garantnim rokom na izvedene radove sa maksimalno 10 % učešća, rokom izvođenja radova sa maksimalno  10% učešća i rokom plaćanja sa maksimalno 10% učešća.

Uvidom u tendersku dokumentaciju,zapisnik o otvaranju ponuda i zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda sačinjenim od strane Komisije za javne nabavke,  neosporno je utvrđeno da je izabran najpovoljniji ponuđač jer je sakupio najveći broj bodova a u skladu sa ponuđenom formulom.

 

A = B +C+d+E     

Pri čemu je:

A – ukupan broj bodova;

B– broj bodova za ponuđenu cijenu;

C – broj bodova za ponuđeni garantni rok na izvedene radove;

D- broj bodova za ponuđeni rok izvođenja radova;

E- broj bodova za ponuđeni rok plaćanja.

a) Cijena (B) - maksimalan broj bodova dobio je ponuđač koji je ponudio najnižu cijenu

(uključujući i sve indirektne poreze i eventualni popust, dok su drugi ponuđači dobili manje bodova u skladu sa slijedećom formulom:

 

Bn

B=-------------x 70

Bp

Pri čemu je:

B – broj bodova po osnovu cijene

Bn – najniža ukupna cijena koja je ponuđena u postupku nabavke

Bp – ponuđena cijena koja je predmet ocjene

(70) – maksimalan broj bodova koji je dodijeljen dobavljaču koji je ponudio najnižu ukupnu cijenu ponude 

 

b) Garantni rok na izvedene radove ( u mjesecima) (C)- maksimalan broj bodova dobio je ponuđač koji je ponudio  najduži garancijski period za izvođenje radova (u mjesecima), dok su drugi ponuđači dobili manji broj bodova u skladu sa slijedećom formulom:

 

Cp

C=-------------x10

Cn

 

Pri čemu je:

C - broj bodova koji je dodijeljen  ponuđaču za  ponuđeni  garantni rok

Cp – ponuđeni garantni rok

Cn – najduži garantni rok

[10] – broj bodova koji je dodijeljen ponuđaču koji je ponudio najduži garantni rok

 

c)Rok izvođenja radova (u kalendarskim danima) (D)- maksimalan broj bodova dobio je ponuđač koji je ponudio  najduži garancijski period za izvođenje radova (u mjesecima), dok su drugi ponuđači  dobili manji broj bodova u skladu sa slijedećom formulom:

 

Dn

D=-------------x10

Dp

 

Pri čemu je:

D – broj bodova koji je dodijeljen ponuđaču za  ponuđeni rok izvođenja radova

Dp – rok izvođenja radova ponuđen u ponudi koja se ocjenjuje

Dn – najkraći ponuđeni period izvođenja radova

[10] – broj bodova koji je dodijeljen ponuđaču koji je ponudio najkraći period izvođenja radova (u kalendarskim danima)

 

d)Rok plaćanja (u danima) (E)- maksimalan broj bodova dobio je ponuđač koji je ponudio najduži rok plaćanja poslije izvođenja radova (u danima), dok su drugi ponuđači dobili manji broj bodova u skladu sa slijedećom formulom:

 

Ep

E=-------------x10

En

 

Pri čemu je:

E – broj bodova koji je dodijeljen ponuđaču za  ponuđeni rok plaćanja

Ep – rok plaćanja ponuđen u ponudi koja se ocjenjuje

En – najduži ponuđeni rok plaćanja

[10] – broj bodova koji je dodijeljen ponuđaču koji je ponudio najduži rok plaćanja  (u danima)

 

Prije nego što je Komisija  prišla računanju i bodovanju utvrđeno je slijedeće.

Da je ponuđač ITC d.o.o Zenica je ponudio najnižu cijenu  od 197.232,63  KM.

Da je ponuđač VODO-INS d.o.o Tuzla je ponudio naduži garancijski rok ( u mjesecima) 60. mjeseci.

Da je ponuđač ITC d.o.o Zenica je ponudio najkraći rok izvođenja radova ( u kalendarskim danima) i to 59. dana.

Da su ponuđači ITC d.o.o Zenica i VODO-INS d.o.o Tuzla su ponudili najduži rok plaćanjaposlije izvođenja radova ( u danima) i to 30. dana.

 

Nakon izvršenog računanja Komisija je došla do rang liste :

Redoslijed u skladu sa rang listom

Naziv ponuđača

Podkriterij koji se vrednuje unutar kriterija  ekonomski najpovoljnije ponude

              (ponuđeno)

Podkriterij koji se vrednuje unutar kriterija  ekonomski najpovoljnije ponude

 

(Sakupljeno bodova pojedinačno)

Ukupno bodova

Ponuđeni popust

 

 

1.

ITC d.o.o Zenica

 

B.Cijena .................. 197.232,63   KM

C. garantni rok na izvedene

radove (u mjesecima)...........  25.

D. rok izvođenja radova (u

kalend. danima)...................   59.

E. rok plaćanja (u dani).......  30.

B.Cijena  .............................  70

C. garantni rok na izvedene radove (u mjesecima).........  4,2

D. rok izvođenja radova (u kalend. danima)..................  10

E. rok plaćanja (u dani) ..... 10

94,20

Da

 

 

2.

VODO-INS d.o.o Tuzla

B.Cijena..................... 258.978,92 KM

C. garantni rok na izvedene

radove (u mjesecima)..........  60.

D. rok izvođenja radova (u

kalend. danima)...................  60.

E. rok plaćanja (u dani).......  30.

B.Cijena................................ 53,2

C. garantni rok na izvedene radove (u mjesecima)..........  10

D. rok izvođenja radova (u kalend. danima)...................  9,8

E. rok plaćanja (u dani).......  10

     83,00

Ne

 

 

 

3.

CLIMA-TRADE d.o.o Ilidža- Sarajevo

B.Cijena....................  293.521,38 KM

C. garantni rok na izvedene

radove (u mjesecima)..........  24.

D. rok izvođenja radova (u

kalend. danima)...................  75.

E. rok plaćanja (u dani).......  15.

B.Cijena  ............................. 46,9

C. garantni rok na izvedene radove (u mjesecima)..........................   4

D. rok izvođenja radova (u kalend.danima)..................   7,9

E. rok plaćanja (u dani).....   5

63,83

Ne

 

Imajući u vidu odredbu člana 64. stav 1. tačka a) ekonomski najpovoljnija ponuda,  Zakona o javnim nabavkama,preporuku Komisije za javne nabavke datu u Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

 

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba  u roku od 10 (deset ) dana od dana prijema ove Odluke. Žalba se podnosi u pisanoj formi ugovornom organu u dovoljnom broju primjeraka, a koji ne smije biti manji od tri.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: