Ugradnja sistema transporta šljake, pepela i gipsa od silosa do deponije OP 1/20

Datum objave: 18.03.2021. 15:21 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 18.03.2021.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

1276-2-3-503-5-241/21


Broj obavještenja o nabavci 1276-2-3-503-3-335/20

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv MJEŠOVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE" - ZAVISNO
PREDUZEĆE "RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGLJEVIK" AKCIONARSKO DRUŠTVO
UGLJEVIK
IDB/JIB 4400449490005
Kontakt osoba Dragana Trakilovic
Adresa Ugljevik bb
Poštanski broj 76330 Ugljevik (sp bl)
Općina/Grad Ugljevik
Telefon (055) 774-328
Faks (055) 774-165
Elektronska pošta javnenabavke@riteugljevik.com
Internet adresa

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Električna energija

I 3. Zajednička nabavka


Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Drugi građevinski radovi koji uključuju posebne
zanatske radove

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka isporuke i ugradnje sistema transporta šljake, pepela i gipsa od silosa do deponije OP 1/20

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 14930000-9 Pepeo i ostaci, koji sadrže metale


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljnije u TD

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Na lokaciji Radne jedinice "RUDNIK", u Bogutovu selu.

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

18 mjeseci

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Ograničeni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

III 2.a. Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 75,00 %
2 Garancija 15,00 %
3 Rok isporuke 10,00 %

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 7. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Grupa ponuđača

IV 1.a. Broj članova grupe ponuđača

3

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 EKO-PIRAMIDA INŽENJERING D.O.O. 4403919160006 Banja Luka Bosna i Hercegovina
2 ENGINEERING DOBERSEK GMBH DE 120493479 Moenchengladbach Germany
3 ENGINEERING DOBERSEK GMBH D.O.O. BEOGRAD 17515403 Belgrade Serbia


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM9994291,30

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

18.3.2021.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

4

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

9994291,30

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

9994291,30

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1276-2-3-503-5-241/21
PODIJELI: