Ugradnja SN postrojenja tip RMU sa motornim pogonom

Datum objave: 23.09.2020. 10:03 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 23.09.2020.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

1426-1-1-243-5-128/20


Broj obavještenja o nabavci 1426-1-1-243-3-236/19

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv PODRUŽNICA ELEKTRODISTRIBUCIJA TUZLA
IDB/JIB 4200225150056
Kontakt osoba Harun Meholjić
Adresa Rudarska 38
Poštanski broj 75000 Tuzla (bhp sa)
Općina/Grad Tuzla
Telefon (035) 304-392
Faks (035) 304-355
Elektronska pošta j.mujic@epbih.ba
Internet adresa www.epbih.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 2.c. Djelatnost

Električna energija

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka i usputna ugradnja SN postrojenja tip RMU sa motornim pogonom, za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija“
Tuzla

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka i usputna ugradnja SN postrojenja tip RMU sa motornim pogonom, za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija“
Tuzla

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 31682300-3 Srednjonaponska oprema


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

DEFINISANO U TD

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mjesto isporuke i ugradnje robe je u skladu sa zahtjevima iz tehničke specifikacije.

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 DELING D.O.O. 4209039530008 Tuzla Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

300000,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

3.9.2020.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

4

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

3

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

300000,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

420000,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1426-1-1-243-5-128/20
PODIJELI: