Uređenje poligona za obuku vatrogasaca​

Datum objave: 09.08.2017. 13:39 / Izvor: Akta.ba, 04.08.2017.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Tuzlanski kanton

OPĆINA LUKAVAC

OPĆINSKI NAČELNIK

 

Broj: 02-05-1302/17

Lukavac, 04.08.2017. godine

 

Na osnovu člana 64. stav (1). tačka b), člana 88., člana 70. stavovi (1) (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama („SI. glasnik BiH", broj: 39/14), člana 8. stav (2) tačka (d) Pravilnika o uspostavljanju i radu Komisije za nabavke („Službeni glasnik BiH", broj 103/14) i člana 6. tačka (10) Pravilnika o uspostavljanju i radu Komisije za javne nabavke broj: 02-02-2-386/15 od 13.03.2015. godine, na Preporuku Komisije za provođenje postupka javne nabavke oroj: 02-05-1302/17 od 24.07.2017.godine u postupku nabavke radova na uređenju poligona za obuku vatrogasaca. Općinski načelnik donosi

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na uređenju poligona za obuku vatrogasaca

 

Član 1.

Prihvata se preporuka Komisije za provođenje postupka javne nabavke broj: 02-05-1302/17 od 24.07.2017. godine i Ugovor za javnu nabavku radova na uređenju poligona za obuku vatrogasaca dodjeljuje ponuđaču BAŠANOVIĆ doo Lukavac, na osnovu ponude broj: 32/17 od 19.07.2017. godine i konačne rang liste nakon završene e-aukcije, za ponuđenu cijenu u vrijednosti od 10.395,31 KM, kao najpovoljnijem ponuđaču.

 

Član 2.

Izabrani ponuđač je dužan da u roku od 7 (sedam) dana od dana dostavljanja ove Odluke dostavi originale ili ovjerene kopije dokumentacije iz člana 45.stav (2) tačka od a) do d) Zakona o javnim nabavkama BiH, navedene u tački 12.1. od a) do d) Tenderske dokumentacije, broj: 02-05-1066/17, iz člana 47. stav (1) tačka a) Zakona o javnim nabavkama BiH, navedene u tački 13.2.2. a) Tenderske dokumentacije, broj: 02-05-1066/17 i iz člana 49. stav (1) tačka c), navedene u tački 13.3.4. Tenderske dokumentacije, broj: 02-05-1066/17.

Ukoliko izabrani ponuđač ne dostavi traženu dokumentaciju u određenom roku, ili je ne dostavi na propisan i nepotpun način, postupak dodjele ugovora za javnu nabavku bit će poništen.

 

Član 3.

Ova odluka objavit će se na intrenet stranici ugovornog organa (www.lukavac.ba) istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70.stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne ncbavke broj: 02-02-1-1301/17 od 27.06.2017.godine. Javna nabavka sprovedena je otvorenim postupkom nabavke. Procjenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 10.000,00 KM.

Obavještenje o nabavci broj: 28.06.2017. godine. 719-1-3-41-3-21/17 objavljeno je na Portalu ja/nih nabavki dana  28.06.2017. godine.

Komisija za provođenje postupka nabavke imenovana Rješenjem broj: 02-05-1384/17 od 06.07.2017.godine dostavila je ugovornom organu-općinskom načelniku Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda broj: 02-05-1302/17 od 20.07.2017, zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda broj: 02-05-1302/17 od 24.07.2017. godine, Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 02-05-1302/17 od 24.07.2017. godine i Izvještaj o radu broj: 02-05-1302/17 od 24.07.2017. godine.

U postupku po Izvještaju o radu je utvrđeno da je Komisija za provođenje postupka nabavke blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje, pregled i ocjenu pristiglih ponuda, o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:

da su u predmetnom postupku primljene dvije ponude; da su blagovremeno primljeno dvije ponude; da nije bilo neblagovremeno primljenih ponuda; - da su ponude ponuđača CESTOTEHNIK doo Tuzla i BAŠANOVIĆ doo Lukavac kvalifikovane i prihvatljive, naime dostavljeni su svi traženi dokazi propisani tenderskom dokumentacijom, na propisan način;

U postupku donošenja ove Odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača te pregled i ocjenu ponuda, u skladu sa kriterijima iz Tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, nisu nađene nepravilnosti niti propusti u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje Preporuke Komisije za provođenje postupka javne nabavke.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima i Tenderskom dokumentacijom. Uvidom u priloženu dokumentaciju utvrđeno je da procijenjena vrijednost nabavke bez uključenog PDV-a iznosi 10.000,00 KM i da je kriterij za dodijelu ugovora najniža cijena.

Ponuđač BAŠANOVIĆ doo Lukavac dostavio je prihvatljivu ponudu sa konačnom cijenom u iznosu od 10.395,31 KM bez PDV-a. Tokom trajanja e-aukcije nije bilo podnošenja pcnuda.

Nakon izvršenog otvaranja ponuda i okončane e-aukcije. Komisija je utvrdila da ponuđene cijene premašuju procijenjenu vrijednost nabavke. S tim u vezi, Komisija se dana 24.07.2017.godine obratila Općinskom načelniku zahtjevom, broj: 02-05-1302/17, kojim traži saglasnost za povećanje Budžeta. Dana 03.08.2017.godine, općinski Načelnik je donio Odluku o unutrašnjoj preraspodjeli Budžeta, broj: 02-02-1-1688/17, kojom su preraspodjijeljena nedostajajuća sredstva, neophodna za okonačanje postupka predmetne javne nabavke.

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stav (1) tačka b) Zakona o javnim nabavkama, člana 88., člana 70. stavovi (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama („SI. glasnik BFH", broj: 39/14), člana 8. stav (2) tačka (d) Pravilnika o uspostavljanju i radu Komisije za nabavke („Službeni glasnik BiH", broj 103/14) i člana 6. tačka (10) Pravilnika o uspostavljanju i radu Komisije za javne nabavke broj: 02-02-2-386/15 od 13.03.2015. godine riješeno je kao u članu 1. ove Odluke.

 

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke. Žalba se izjavljuje Uredu za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine-Filijala Mostar, putem ugovornog organa u pisanoj formi direktno ili preporučeno poštanskom pošiljkom na adresu Općina Lukavac, Trg Slobode 1, 75300 Lukavac. Žalba se podnosi u najme

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: