Uredski materijal u 2021. godini

Datum objave: 29.03.2021. 17:09 / Izvor: Akta.ba, 25.03.2021.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Hercegovačko neretvanska županija/kanton

OPĆINA NEUM

Načelnik

 

Broj: 02-02-402-13/21

Neum, 24.03.2021. godine

 

Temeljem članka 39. Statuta Općine Neum („Narodni list - službeno glasilo Općine Neum'4, broj 3/08 i 5/09) i članka 70. Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH44, broj 39/14), a u svezi sa Preporukom o odabiru ponuditelja i Zapisnikom Povjerenstva za javne nabave Općine Neum o pregledu i ocjeni ponuda od 22.03.2021 .godine, donosi se slijedeća

 

ODLUKA

o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu i isporuku uredskog materijala u 2021.godini, Tender broj: 02-02-402/21, putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda

 

Članak 1.

U provedenom postupku javne nabave putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda za nabavu i isporuku uredskog materijala u 2021.godini, tender broj: 02-02-402/21, broj Obavijesti o nabavi, broj: 841-7-1-4-3-5/21 od 19.02.2021. godine, Ispravaka za Obavijest o nabavi, broj: 841-7-4- 8-11/21 od 10.03.2021 .godine, za najpovoljnijeg ponuditelja odabran je dobavljač „ANTONIO COMMERCE" d.o.o. MOSTAR, Blajburških žrtava bb, 88000 Mostar, ID: 4227126590007, koji je ocijenjen kvalificiranim sa vodećom ponudom na konačnoj rang listi i odabran prema kriteriju „ekonomski najpovoljnija ponuda44, sa ukupnom cijenom u iznosu od 30.328,88 KM bez PDV-a, odnosno 35.484,79 KM sa PDV-om.

Članak 2.

Ugovor o nabavi i isporuci po predmetnom postupku javne nabave zaključit će se u roku od 10 dana, računajući od dana kada je sudionik u postupku obaviješten o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, ukoliko na odluku o dodjeli ugovora nije uložena žalba.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i ista će se objaviti na web stranici Općine Neum (www.neum.ba), istodobno s danom upućivanja Odluke svim ponuditeljima koji su sudjelovali u predmetnom postupku javne nabave.

 

Obrazloženje

Na temelju odluke Načelnika Općine Neum, broj: 02-02-402/21 od 19.02.2021.godine, pokrenut je postupak javne nabave, koji se odnosi na nabavu i isporuku uredskog materijala u 2021.godini, putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda, a prema kriteriju „ekonomski najpovoljnija ponuda44, sa pod kriterijima „cijena ponude44, „rok pojedinačne isporuke44 i „rok plaćanja44. Procjena vrijednosti ugovora o javnoj nabavi iznosi 30.770,00 KM bez PDV-a. Obavijest o nabavi broj: 841-7-1-4-3-5/21 objavljena je na Portalu javnih nabava dana 19.02.2021 .godine, kao i predmetna tenderska dokumentacija. Ispravka Obavijesti o nabavi broj: 841-7-1-4-8-11/21, kao i izmjena i dopuna tenderske dokumentacije, objavljeni su na portalu javnih nabava dana 10.03.2021.godine.

Pisani pozivi za preuzimanje tenderske dokumentacije u sustavu ,,E-nabave“, sukladno prethodnoj Odluci i članku 9. stavak (5) Naputka o uvjetima i načinu objavljivanja obavijesti i dostavljanje izvješća u postupcima javnih nabava u informacijski sustav ,,E-nabave44 („Službeni glasnik BiH44, broj 90/14 i 53/15), 

a u svezi sa člankom 88. stavak (1) Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH", broj 39/14) upućen je na e-maii adrese slijedećim dobavljačima:

1.         "ANTONIO COMMERCE" d.o.o. MOSTAR, Blajburških žilava bb, 88000 Mostar

2.         "GRAFOTISAK“ d.o.o. GRUDE, Blage Zadre 26, 88340 Grude i

3.         "FRAM Z1RAL" d.o.o. MOSTAR, Put za Aluminij, 88000 Mostar.

Sukladno dobivenim obavijestima Agencije za javne nabave i Izvješću o preuzimanju tenderske dokumentacije od strane ponuditelja, tendersku dokumentaciju su, na portalu javnih nabava u ,,E-sustavu“ preuzeli slijedeći dobavljači: 

1

EKAPIJA DOO BIJELJINA

2

TIME CODE D.O.O. SARAJEVO

3

ANTONIO COMMERCE D.O.O. MOSTAR

4

FRAM-ZIRAL D.O.O. MOSTAR

5

BBS EUROPE ISTOČNO SARAJEVO

6

GRAD TRADING D.O.O. GRADIŠKA

7

AERO EXCLUSIVE DOO SARAJEVO

8

R&S D.O.O. SARAJEVO

9

PRINT-GS DOO TRAVNIK

10

PLAN PLUS D.O.O. ZENICA

11

PRIMAPROM DOO BANJA LUKA

12

ORTARIK KALESIJA

13

EUROSTAR D.O.O. ZENICA

14

STORIA D.O.O. SARAJEVO

 

Krajnji rok za dostavu ponuda, sukladno točki 26. izmjene i dopune predmetne tenderske dokumentacije bio je 18.03.2021 .godine do 14,30 sati.

U ostavljenom roka za predmetnu nabavu blagovremeno su stigle dvije ponude u originalu i jednoj preslici i uredno zaprimljena na protokolu Općine Neum od slijedećeg dobavljača:

BR.

IME FIRME

ADRESA

TELEFON

DATUM

SATNICA

01

“PLAN PLUS” d.o.o.

Hasana Muminagića 2a,

032/443-450

18.03.

 

 

ZENICA

72000 Zenica

032/443-451

2021.

10:45

02

“ANTONIO

Blajburških žrtava bb.

036/321-699

18.03.

 

 

COMMERCE” d.o.o. MOSTAR

88000 Mostar

036/324-794

2021.

13,00

 

Načelnik općine Neum imenovano je Povjerenstvo za javne nabave Općine Neum za 2021.godinu po Rješenju broj: 02-02-112/21 od 15.01.2021.godine u slijedećem sastavu:

1.         Ivan Mustapić, predsjedatelj,

2.         Stjepan Zovko, član i

3.         Nikola Matić, član.

Povjerenstvo se sastalo u zakazano vrijeme dana 18.03.2021.godine u 15:00 sati, prethodno potpisalo izjave o nepristranosti i povjerljivosti i nepostojanju sukoba interesa, te obavilo otvaranje prispjelih ponuda redoslijedom zaprimanja istih na Protokolu Ugovornog tijela. Tom prilikom je konstatirano da su za predmetnu javnu nabavu, u ostavljenom roku do 18.03.2021. godine do 14:30 sati, na Protokolu Općine Neum zaprimljene dvije ponude od gore navedenih dobavljača, o čemu je sačinjen Zapisnik o zaprimanju ponuda. Kod javnog otvaranja ponuda bio je prisutan predstavnik ponuditelja „Plan 

plus" d.o.o. Zenica, gospodin Emir Ređić. po Ovlaštenju ponuditeljaod 17.03.2021.godine. Otvaranje ponude je izvršilo Povjerenstvo i tom prilikom sačinilo Zapisnik o otvaranju ponuda na obrascu propisanom Naputkom o načinu vođenja zapisnika o otvaranju ponuda (..Službeni glasnik BiH". broj 90/14). Preslika zapisnika je isti dan uručena predstavniku ponuditelja ..Plan plus" d.o.o. Zenica, dok je drugom ponuditelju preslika Zapisnika poslana na e-mail antonio-commerce@tel.net.ba. uz popratni akt od 18.03.2021 .godine.

Povjerenstvo za javne nabave je dostavilo svoj Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda, broj: 02-02- 402-11/21 od 22.03.2021 .godine, kao i Preporuku o odabiru ponuditelja, broj: 02-02-402-12/21 od 22.03. 2021.godine, u kojima je predloženo da se za najpovoljnijeg ponuditelja u predmetnom postupku javne nabave odabere dobavljač ,.Antonio commerce" d.o.o. Mostar. U svojem Zapisniku Povjerenstvo je konstatiralo slijedeće:

1.         Ukupan broj pristiglih ponuda: dvije (2) od gore navedenih dobavljača;

2.         Pristigle ponude su blagovremene;

3.         Nije bilo neblagovremeno zaprimljenih ponuda;

4.         Analiza prispjelih ponuda od ponuditelja je izvršena i konstatirano je slijedeće:

1. Ponuditelj „PLAN PLUS” d.o.o. ZENICA blagovremeno je dostavio ponudu broj: 80/21 od 15.03.2021.godine, koja sadrži original ponude i presliku ponude, propisno zapakirane u zasebne omotnice, pa potom zajedno u jednu omotnicu, koja je propisno adresirana.

Original ponude je zasebno i čvrsto uvezan, kako je to propisano točkom 18.predmetne tenderske dokumentacije.

Preslika ponude je zasebna, ali nije čvrsto uvezana, nego heftaricom na tri mjesta, što je suprotno točki 18. predmetne Tenderske dokumentacije, pa shodno tome ovaj ponuditelj ne ispunjava formalno - pravne uvjete propisane predmetnom Tenderskom dokumentacijom.

Prilikom individualne evaluacije ponude za ovog ponuditelja. Povjerenstvo za javne nabave je zauzelo jedinstven stav o ovome propustu kod pripreme ponude, koji će biti prezentiran u nastavku teksta.

Stranice ponude su označene brojevima od 1 do 108, a ponuda sadrži svu traženu dokumentaciju i neobvezan dio dokumentacije koji nije tražen predmetnom tenderskom dokumentacijom. Ponuda sadrži dokumentaciju ovim redoslijedom: Specifikacija dokumentacije; Izjava o ovlaštenoj osobi firme; Osnovne informacije o ponuđaču; Popunjen, ovjeren i potpisan Obrazac za ponudu - Aneks 2; Popunjen, ovjeren i potpisan Obrazac za cijenu ponude - Aneks 3 sa Spiskom ekvivalentnih tonera/ kertridža; Popunjena, potpisana i ovjerena u Gradu Zenica Izjava iz članka 52. Zakona - Aneks 4; Popunjena, potpisana i ovjerena Izjava za tonere/kertridže - Aneks 5, sa priloženim preslikama certifikata proizvođača za ekvivalentne tonere/kertridže Retech Technology International Ltd, kao potvrda da udovoljavaju tražene tehničke karakteristike, s prijevodom sa engleskog jezika od strane Maje Popović kao sudskog prevodioca za engleski jezik (deklaracija kvaliteta, provjera usuglašenosti, certifikati za sistem upravljanja, izvještaj o sigurnosti materijala, sigurnosni list za materijal, potvrda ITO Komiteta STM daje Retech Technology International Ltd uspješno završilo prpoisanu obuku za tonere kertridže za štampače sa isteklom važnošću (od 9.8.2017. do 9.8.2019.); Popunjena, potpisana i ovjerena Izjava o pod ugovaranju - Aneks 6; Popunjena, potpisana i ovjerena Izjava o obveznoj priimjeni preferencijalnog tretmana domaćeg - Aneks 7; Popunjen, potpisan i ovjeren Nacrt ugovora o nabavi i isporuci uredskog materijala u 2021 .godini - Aneks 8; Ovjerena preslika aktuelnog izvoda iz sudskog registra od 29.12.2020.godine; ovjerena preslika Uvjerenja o poreznoj registraciji - identifikacijski broj. Iznos ponude je 26.402,47 KM bez PDV-a. Popust nije davan. Naknadnim detaljnim pregledom ponude i računskom kontrolom Povjerenstvo je konstatiralo slijedeće: u Obrascu za cijenu ponude Aneks 3, potkrale su se računske greške i to kod stavke 77. za iznos od -30.24 KM. tako da umjesto iznosa 3.36 KM. treba stajati iznos 33.60 KM (80 kom х 0.42 KM). Također se potkrala greška kod kod stavke 162. za iznos od -0.40 KM. tako da umjesto iznosa 16.40 KM. treba stajati iznos 16.80 KM (2 kom х 8.40 KM). U svezi toga, ukupna cijena bez PDV-a, umjesto 26.402.47 KM. treba iznosit 26.433.11 KM bez PDV-a. Sukladno navedenoj ispravci iznos obračunatog PDV-a prema Obrascu za ponudu - Aneks 2, umjesto 4.488.42 KM treba biti 4.493.63 KM. a ukupna cijena za ugovor, umjesto 30.890.89 KM. treba iznositi 30.926.74 KM sa PDV-om.

Radi toga. Ugovorno tijelo je pismeno je zatražilo ispravku računskih greški, obaviješću broj: 02-02- 402-10/21 od 18.03.2021. godine. Ponuditelj je dostavio suglasnost na ispravku računske greške, broj: 178/21 od 19.03.2021.godine. 

Ponuđeni rok pojedine isporuke materijala je: 1 (jedan) dan, prema Obrascu za ponudu - Aneks 2.

Ponuđeni rok plaćanja je: 60 (šezdeset) dana, prema Obrascu za ponudu - Aneks 2.

Sukladno danoj Izjavi ponuditelja uz Obrazac za ponudu - Aneks 2 (točka 7. b) i dostavljenoj Izjavi - Aneks 7 (točka b), ovaj ponuditelj je izjavio da njegova ponuda ispunjava uvjete za primjenu preferencijalnog tretmana domaćeg.

Povjerenstvo za javne nabave je prilikom individualne evaluacije ponude ovog ponuditelja konstatiralo da ovaj ponuditelj ne ispunjava formalno - pravne uvjete tražene predmetnom Tenderskom dokumentacijom broj: 02-02-402-2/21 od 19.02.2021.godine, radi čega nije stekao uvjete za daljnje sudjelovanje u postupku dodjele ugovora.

Naime, točkom 18. - Način i dostava ponuda, predmetne Tenderske dokumentacije, na stranici 6, pored ostalog propisano je slijedeće:

“Ponuda se se čvrsto uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. ”

“Dobavljač dostavlja ponudu u originalu i 1 (jednoj) preslici, na kojima će jasno pisati: “ORIGINAL PONUDE” i “PRESLIKA PONUDE".

..Preslika ponude sadrži sva dokumenta koja sadrži i original. Preslika ponude se može dostaviti i na mediju za pohranjivanje podataka (CD, USB i si). Preslika ponude se dostavlja zajedno sa originalom u jednoj koverti ili u dvije odvojene koverte koje su opet upakirane u jednu zajedničku kovertu ili paket. ”

Dakle, prema navedenim propisanim uvjetima Tenderske dokumentacije, ponudbena dokumentacija, odnosno ponuda dobavljača se sastoji od orginala i jedne preslike, što znači da i original i preslika, kao sastavni dijelovi ponude moraju biti identični i čvrsto uvezani, da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova.

Ponuditelj Plan plus” d.o.o. Zenice nije dostavio svoju ponudu na način propisan predmetnom Tenderskom dokumentacijom. Preslika ponude nije čvrsto uvezana kao original ponude, nego je spojena heftaricom na tri mjesta. Prilog tome, mišljenje Ureda za razmatranje žalbi BiH,

Podružnica Mostar, izneseno u njihovom Rješenju broj: JN2-03-07-1-929-8/19 od 23.05.2019.godine, prema kojem se može zaključiti da takav način uvezivanja ponude ne predstavlja čvrsto uvezivanje ponude, na način da se onemogući nakknadno vađenje ili umetanje listova, propisano člankom 58. stavak (2) Zakona o javnim nabavama i člankom 8. stavak (2) Naputka za pripreme modela tenderske dokumentacije i ponuda.

U skladu sa prethodno navedenim mišljenjem Ureda za razmatranje žalbi - Podružnica Mostar, pod čvrstim uvezom podrazumijeva se ponuda ukoričena u knjigu ili ponuda osigurana jamstvenikom.

O naprijed navedenom je također zauzeo stav Sud Bosne i Hercegovine u Presudi broj: SI 3 U 021191 16 U od 08.08.2017.godine.

Identičan stav također ima i Agencija za javne nabave BiH jer pod čvrstim uvezom se podrazumijeva ponuda uvezana odnosno ukoričena u knjigu ili ponuda osigurana jamstvenikom.

Pod čvrstim uvezom se ne podrazumijeva uvez ponude “Spiralno”, ili ponuda dostavljena u plastičnoj fascikli, ili drugi sličan uvez koji omogućava nesmetano mijenjanje stranica ponude (npr. heftaricom i td).

Agencija za javne nabave je na svojoj web stranici www.iavnenabavke.gov.ba/hr.legislation objavila Primjer tenderske dokumentacije, u kojem je u točki 15. - Način i dostava ponuda, između ostalog propisano slijedeće: „Ponuda se čvrsto uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. Ako je ponuda izrađena u dva ili više dijelova, svaki dio se čvrsto uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. Dijelove ponude kao što su uzorci, katalozi, mediji za pohranjivanje podataka i si. koji ne mogu biti uvezani ponuditelj obilježava nazivom i navodi u sadržaju ponude kao dio ponude. “

U konkretnom slučaju, ponuditelj Plan plus” d.o.o. Zenica je propustio da dostavi presliku ponude na identičan način kao i original ponude čvrsto uvezanu, bez obzira što se radi o kopiranom primjerku, koji također predstavlja zaseban dio ponude. Na taj način je ovaj ponuditelj postupio suprotno jasno postavljenom zahtjevu ugovornog tijela (točka 18. TD), kao i suprotno praksi Ureda za razmatranje žabi BiH, Suda BiH i stavu Agencije JN BIH. 

Zbog toga, to predstavlja razlog za neprihvaćanje takve ponude, jer u svakoj fazi je omogućeno kod uveza heftaricom vađenje i umetanje listova. Preslika ponude, kao i original ponude predstavlja važan segment ponudbene dokumentacije iz razloga što ugovorno tijelo kod eventulanih žalbenih ili sudskih postupaka dostavlja uz svoje izjašnjanje upravo PRESLIKU PONUDE, koja također mora biti čvrsto uvezana, dok ORIGINAL PONUDE ostaje u arhivi ugovornog tijela.

RADI SVEGA NAVEDENOG, PONUDU, KAO JEDNU CJELINU U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVA PREDSTAVLJAJU ZAJEDNO I ORIGINAL PONUDE I PRESLIKA PONUDE.

Pojam “ČVRSTI UVEZ” jasno je definiran Zakonom o javnim nabavama (članak 58. stavak (2), Naputkom za pripreme modela tenderske dokumentacije i ponuda (članak 8. stavak (2) i predmetnom Tenderskom dokumentacijom ugovornog tijela (točka 18). Prilog tome su također zauzeza mišljenja stavovi Ureda za razmatranje žalbi, Suda BiH i Agencije za javne nabave BiH. Povjerenstvo za javne nabave je jednoglasno zauzelo stav da se tako pripremljena ponuda ovog ponuditelja odbaci kao neprihvatljiva, odnosno da se ovaj ponuditelj treba diskvalificirati.

2. Ponuditelj „ANTONIO COMMERCE” d.o.o. MOSTAR blagovremeno je dostavio ponudu broj: 205-26/2021 od 15.03.2021 .godine u orginalu i jednoj preslici, zasebno i čvrsto uvezane i original i preslika i propisno zapakirane u omotnicu, koja je propisno adresirana, stranice ponude su označene brojevima od 1 do 101, a ponuda sadrži svu traženu dokumentaciju i neobvezan dio dokumentacije koji nije tražen predmetnom tenderskom dokumentacijom. Ponuda sadrži dokumentaciju ovim redoslijedom: Naslovnica, Sadržaj ponude; Naziv i točna adresa ponuđača; Obavijest o nabavi - Aneks 1; popunjen, ovjeren i potpisan Obrazac za ponudu - Aneks 2; popunjen, ovjeren i potpisan Obrazac za cijenu ponude - Aneks 3 sa Spiskom tonera/kertridža; Izjava o originalnosti tonera kojom ovaj ponuditelj izjavljuje da će se sukladno zahtjevima iz tenderske dokumentacije isporučivati samo originalne, novoproizvedene, nekorištene, nereparirane, nerefilirane tonere; Ovjerena preslika aktuelnog izvoda iz sudskog registra od 08.03.2021.godine; ovjerena preslika Uvjerenja o poreznoj registraciji - identifikacijski broj; Ovjrena preslika Uvjerenja o registraciji u registar obveznika indirektnih poreza; Ovjerena preslika Uvjerenja UINO RC Mostar da ovaj ponuditelj nema dospjelih, a neizmirenih obveza; Ovjerena preslika Uvjerenja Porezne ispostave Mostar da ovaj ponuditelj nema obveza; Ovjerene preslike potvrda Općinskog suda u Mostaru da protiv ovog ponuditelja nije vođen kazneni postupak; Ovjerena preslika Potvrde Suda Bosne i Hercegovine da protiv ovog ponuditelja nije izrečena presuda za kaznena djela; Ovjerene preslike potvrde Općinskog suda u Mostaru da ovaj ponuditelj nije pod stečajem niti predmetom likvidacije; Popunjena, potpisana i ovjerena u Gradu Mostar Izjava iz članka 52. Zakona - Aneks 4; Popunjena, potpisana i ovjerena Izjava za tonere/kertridže - Aneks 5; Popunjena, potpisana i ovjerena Izjava o podugovaranju - Aneks 6; Popunjena, potpisana i ovjerena Izjava o obveznoj priimjeni preferencijalnog tretmana domaćeg - Aneks 7; Popunjen, potpisan i ovjeren Nacrt ugovora o nabavi i isporuci uredskog materijala u 2021 .godini - Aneks 8; Izjava o roku i mjestu isporuke; Izjava o roku, uvjetima i načinu plaćanja; Izjava o roku važenja ponude. Iznos ponude je 30.328,88 KM bez PDV-a. Popust nije davan. Nakon računske kontrole ponuđeni iznos ovog ponuditelja ostaje 30.328,88 KM. Iznos obračunatog PDV-a prema Obrascu za ponudu je 5.155,91 KM, te ukupna cijena za ugovor iznosi 35.484,79 KM sa PDV-om.

Ponuđeni rok pojedine isporuke materijala je: 1 (jedan) dan, prema Obrascu za ponudu - Aneks 2. Ponuđeni rok plaćanja je: 60 (šezdeset) dana, prema Obrascu za ponudu - Aneks 2.

Sukladno danoj Izjavi ponuditelja uz Obrazac za ponudu - Aneks 2 (točka 7. b) i dostavljenoj Izjavi - Aneks 7 (točka b), ovaj ponuditelj je izjavio da njegova ponuda ne ispunjava uvjete za primjenu preferencijalnog tretmana domaćeg.

Nakon individualne evaluacije ponude ovog ponuditelja, Povjerenstvo za javne nabave je konstatiralo daje ponuda ovog ponuditelja kompletna i ispunjava formalno - pravne uvjete tražene tenderskom dokumentacijom za daljnje sudjelovanje u postupku Konkurentskog zahtjeva za dodjelu ugovora.

Postupak odabira najpovoljnijeg ponuditelja u predmetnoj javnoj nabavi zasniva se na kriteriju „ekonomski najpovoljnija ponuda'4, sa pod kriterijima „cijena ponude44, rok pojedinačne isporuke44 i „rok plaćanja44, u skladu sa točkom 22. predmetne Tenderske dokumentacije, stoje detaljno obrazloženo u Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda, koji se dostavlja ponuditelj ima, uz Obavijesti o rezultatima postupa, zajedno sa ovom Olukom. Nakon individualne evaluacije ponuda i primjenom propisanog kriterija. Povjerenstvo za javne nabave je utvrdilo slijedeću konačnu rang-listu za predmetni postupak javne nabave: 

Konačna rang lista

Ponuditelj: „Antonio commerce” d.o.o. Mostar:

-           cijena ponude: 30.328,88 KM 60        bodova,

-           rok isporuke: 1 (jedan) dan    20        bodova,

-           rok plaćanja: 60 (šezdeset) dana        ,20 bodova,

-           UKUPNO:        100      bodova,

-           RANG /POZICIJA/        1.

Ponuditelj: Plan plus” d.o.o. Zenica: DISKVALIFICIRAN

Povjerenstvo za javne nabave je konstatiralo da prvorangirani ponuditelj „Antonio commerce44 d.o.o. Mostar ispunjava uvjete za dodjelu predmetnog ugovora, te preporučilo da se predmetni ugovor dodijeli ovom ponuditelja.

Drugi ponuditelj je diskvalificrina iz daljnjeg postupka dodjele ugovora, zbog navedenog razloga iz obrazloženja ove Odluke.

Temeljem prednjeg, prihvaćena je preporuka Povjerenstva za javne nabave, te je odlučeno kao u izreci ove Odluke, pa je za najpovoljnijeg ponuditelja odabran dobavljač „Antonio commerce'4 d.o.o. Mostar, čija je ponuda tehnički prihvatljiva i zadovoljava kriterij naveden u Konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda, stoje u skladu sa člankom 70. Zakona o javnim nabavama.

Ugovor za predmetnu javnu nabavu zaključit će se na temelju Proračuna za 2021.godinu.

 

PRAVNA POUKA:

Ukoliko je ponuditelj nezadovoljan ovom odlukom i ukoliko smatra daje ugovorno tijelo tijekom predmetnog postupka javne nabave prekršilo odredbe Zakona o javnim nabavama ili pod zakonskih akata, ima pravo uložili žalbu Općini Neum u roku od 5 (pet) dana od dana zaprimanja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

Žalba se ulaže Općini Neum u pisanom obliku u tri (3) primjerka, izravno na protokol Općine Neum, ili preporučeno putem pošte ili elektroničkim putem na e-mail osobe za kontakte: imustapicneum@gmail.com, u skladu sa člankom 99. Zakona o javnim nabavama.

Uložena žalba odgađa nastavak postupka zaključenja i provođenja ugovora o predmetnoj javnoj nabavi, do donošenja odluke po žalbi.  

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: