Usluge dugoročnog kredita

Datum objave: 23.09.2019. 13:04 / Izvor: Akta.ba, 20.09.2019.

Broj:I-9727/19

Mostar,19.09.2019. godine

 

Na temelju članaka 70. i 71. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH", br. 39/14), članka 61. Statuta JP „Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar (br. SD-8/16 od 29. lipnja 2016. godine), Pravilnika o javnim nabavama br. 1-546/18 od 30.01.2018. godine i Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda br. V-3-835/19 od 19.03.2019. godine, Uprava Ugovornog tijela donijela je

 

ODLUKU

o okončanju postupka i dodjeli ugovora u predmetu nabave: Dugoročni kredit

 

Članak 1.

U okončanom otvorenom postupku javne nabave usluga u predmetu: „Dugoročni kredit" po Obavijesti broj 799-1-2-913-3-515/19, kao najpovoljnija izabrana je ponuda ponuditelja:

UniCredit Bank d.d. Mostar sa cijenom od 5.869.872,66 KM bez PDV-a.

Članak 2.

Prijedlog ugovora o pružanju predmetnih usluga dostaviti će se na potpis izabranom ponuditelju iz članka 1. ove Odluke, i to u skladu s člankom 98. Zakona.

Članak 3.

Zadužuje se Sektor za nabave da u roku od 3 (tri) dana, a najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana donošenja ove Odluke istu dostavi ponuditelju, obavijesti ga o rezultatima postupka predmetne javne nabave, te Odluku objavi na web stranici Društva www.ephzhb.ba.

 

Obrazloženje

JP „Elektroprivreda HZ Herceg Bosne" d.d. Mostar (u daljnjem tekstu: Ugovorno tijelo) je Odlukom br. 1-8631/19-47 od 19.07.2019. godine odobrilo provođenje otvorenog postupka javne nabave usluga „Dugoročni kredit", te Rješenjem br. 1-8631-1/19-47 od 19.07.2019. godine imenovalo Povjerenstvo za provedbu navedenog postupka. Nabava je odobrena za potrebe organizacijske jedinice Društva - Ekonomski poslovi.

Procijenjena vrijednost nabave iznosi 5.876.800,00 KM bez PDV-a.

U predmetnom postupku javne nabave, za koju je Obavijest o nabavi br. 799-1-2-913-3-515/19 objavljena na Portalu javnih nabava dana 02.08.2019. godine, te sažetak obavijesti u Službenom glasniku BiH br. 54/19 od 09.08.2019. godine, ponudu je dostavio ponuditelj:

BROJ

PROTOKOLA

NAZIV PONUDITELJA

UKUPNA CIJENA PONUDE BEZ PDV-a

PONUĐENI

POPUST

1-9546/19

UniCredit Bank d.d. Mostar

5.869.872,66 KM

nema

što je konstatirano u Zapisniku s otvaranja ponuda br. V-3-2876/19 od 12.09.2019. godine.

U svom daljnjem radu, na zatvorenom sastanku, Povjerenstvo je pristupilo detaljnoj analizi dostavljene ponudbene dokumentacije s ciljem utvrđivanja prihvatljivosti sadržaja ponude, te provjere kvalificiranosti ponuditelja u pogledu osobne sposobnosti ponuditelja (članak 45. Zakona), sposobnosti obavljanja profesionalne djelatnosti (članak 46. Zakona), a sve u odnosu na zahtjeve Ugovornog tijela utvrđene u tenderskoj dokumentaciji (TD), te dana 17.09.2019. godine sačinilo Zapisnik br. V-3-2923/19 o pregledu i ocjeni ponuda, koji će zajedno s ovom Odlukom, biti dostavljen ponuditelju koji je pravovremeno dostavio ponudu u predmetnom postupku.

Zapisnik Povjerenstva br. V-3-2923/19 o pregledu i ocjeni ponuda, koji istovremeno predstavlja Izvješće povjerenstva o provedenom postupku nabave sa preporukom za dodjelu ugovora ponuditelju čija je ponuda ocijenjena kao najpovoljnija, dostavljen je Upravi Ugovornog tijela.

Povjerenstvo je u dostavljenom Zapisniku br. V-3-2923/19 o pregledu i ocjeni ponuda, utvrdilo sljedeće:

-Ponuda ponuditelja: UniCredit Bank d.d. Mostar ispunjava kriterije navedene u tenderskoj dokumentaciji.

Ponuda ponuditelja UniCredit Bank d.d. Mostar koji nudi pružanje usluga „Dugoročni kredit" po cijeni od 5.869.872,66 KM bez PDV-a ocijenjena je prihvatljivom. Ponuda u svemu odgovara zahtjevima Ugovornog tijela utvrđenim u tenderskoj dokumentaciji.

Temeljem gore navedenih konstatacija, a sukladno danim ovlastima, Povjerenstvo je dalo Upravi preporuku da JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar, kao Ugovorno tijelo, sklopi ugovor o pružanju usluga „Dugoročni kredit" s ponuditeljem UniCredit Bank d.d. Mostar po ponuđenoj cijeni od 5.869.872,66 KM bez PDV-a.

Na temelju naprijed utvrđenog činjeničnog stanja, važećih zakonskih propisa i uvažavajući preporuku Povjerenstva, a na temelju članka 64. i članka 70. stavak (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH", br. 39/14), odlučeno je kao u izreci ove Odluke.

 

Uputa o pravnom lijeku: protiv ove Odluke može se podnijeti žalba Ugovornom tijelu JP „Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar, Kralja Petra Krešimira IV 6-A, Mostar, u roku 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: