Usluge fizičko - tehničke zaštite u objektima preduzeća

Datum objave: 16.03.2021. 14:45 / Izvor: Akta.ba, 10.03.2021.

Broj: 02-05-322/21

Datum: 09.03.2021. godine

 

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. stav 1., 3. i 6., Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH"broj 39/14), na preporuku Komisije za javne nabavke Zapisnik broj: 02-05-321/21 od 09.03.2021. godine u postupku javne nabavke usluga - Nabavka usluga fizičko - tehničke zaštite u objektima preduzeća, direktor d o n o s i :

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Član 1.

Prihvata se preporuka Komisije za javne nabavke broj: 02-05-321/21 od 09.03.2021. godine i ugovor za javnu nabavku - Nabavka usluga fizičko - tehničke zaštite u objektima preduzeća dodjeljuje se ponuđaču Agencija za zaštitu ljudi i imovine "SwordSecurity" d.o.o. Sarajevo, za ponuđenu cijenu od 25.800,00 bez PDV-a, kao najbolje ocijenjenom.

Član 2.

Prijedlog ugovora o nabavci dostaviće se na potpis izabranom ponuđaču po proteku roka od 7 (sedam) dana računajući od dana kada je ponuđač obaviješten o izboru najpovoljnije ponude. Izabrani ponuđač je dužan u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove odluke dostaviti dokaze tražene tenderskom dokumentacijom.

Član 3.

Ova odluka objavit će se na web-stranici www.jpsarajevo.ba istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

 

O b r a z l o ž e nj e

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02-05-195-1/21 od 15.02.2021. godine. Javna nabavka je provedena putem poziva za dostavljanje ponuda Aneks II dio B. Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 30.200,00 KM. Poziv za dostavljanje ponuda Aneks II dio B objavljen je na web stranici preduzeća www.jpsarajevo.ba dana 17.02.2021. godine.

Komisija za javne nabavke imenovana je Rješenjem broj: 02-05-195-2/21 od 15.02.2021. godine. Komisija za javne nabavke dostavila je direktoru preduzeća Zapisnik o ocjeni ponuda broj: ZP- 02-05-321/21 od 09.03.2021. godine sa Preporukom o izboru najpovoljnijeg ponuđača, u postupku javne nabavke usluga Nabavka usluga fizičko - tehničke zaštite u objektima preduzeća.

U postupku po izvještaju o radu utvrđeno je da je Komisija za javne nabavke blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda, o čemu je sačinila odgovarajući zapisnik, u kome je utvrđeno sljedeće:

•             da je ukupan broj pristiglih prijava 3 (tri);

•             da su sve ponude blagovremeno zaprimljene;

•             da nema neblagovremeno zaprimljenih ponuda;

•             da je ponuda Agencije za zaštitu ljudi i imovine "SwordSecurity" d.o.o. Sarajevo ocjenjena kao najpovoljnija ponuda.

U postupku ocjene provedenog postupka, direktor nije našao razloge nepravilnosti niti propuste u radu koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javne nabavke.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila, te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom.

Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je da je izabrani ponuđač najbolje ocijenjen zbog najniže cijene tehnički zadovoljavajuće ponude:

- Agencija za zaštitu ljudi i imovine "SwordSecurity" d.o.o. Sarajevo;

- ukupna cijena ponude bez PDV-a 25.800,00 KM.

Izabrani ponuđač je izabran primjenjujući kriterij najniže cijene tehnički zadovoljavajuće ponude, koja je ponuđena u iznosu od 25.800,00 KM bez PDV -a.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba, Kancelariji za razmatranje Žalbi putem ugovornog organa, najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema ove Odluke, na adresu:

J.P "SARAJEVO" d.o.o. Sarajevo , ul: Brodac br: 1, 71 000 Sarajevo.

 

Direktor

Ensar Eminović

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: