Usluge fizičkog obezbjeđenja objekata TJ Foča

Datum objave: 15.03.2021. 11:59 / Izvor: Akta.ba, 03.03.2021.

Mješoviti holding "ERS"-MP a.d. Trebinje ZP "'Elektrodistrubucija'" a.d. Pale

Broj: 57/21

Datum; 03.03.2021.

 

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b) i člana 70. stav 13. i 6. Zakona o javnim nabavkama (Sl. glasnik BiH broj 39/14). članova 57. i 100. Statuta Mješovitog holdinga „ERS" - MG1 a.d. Trebinje - ZP „Elektrodistribucija" a.d. Pale i Zapisnika o ocjeni ponuda Komisije za javne nabavke broj 06-1497/21 od 03.03.2021. godine u predmetu nabavke - usluge fizičkog obezbjeđenja objekta TJ Foča. zaključivanjem okvirnog sporazuma sa jednim ponuđačem na period od tri godine, putem Otvorenog postupka po Tenderu broj 02-02-200/21, Uprava Preduzeća donosi

 

ODLUKU

o izboru najbolje ocjenjenog ponuđača

 

ČLAN 1.

Prihvata se Zapisnik o ocjeni ponude broj 06-1497/21 od 03.03.2021. godine u pred.metu nabavke - usluge fizičkog obezbjeđenja objekta TJ Foča, zaključivanjem okvirnog sporazuma sa jednim ponuđačem na period od tri godine, putem Otvorenog postupka po Tenderu broj 02-02-200/21 i dodjeljuje se ugovor „Alpha Security" d.o.o. Banja luka, Dragana Bubića 14A. Banja Luka u vrijednosti od 88.884.00 KM bez PDV-a.

ČLAN 2.

Prijedlog ugovora o nabavci iz prethodnog člana biće ponuđen izabranom Ponuđaču po isteku roka od 10 dana računajući od dana dostavljanja ove Odluke.

ČLAN 3.

Za izvršenje ove Odluke zadužuju se i ovlašćuju Služba za nabavku i skladište i Služba za kadrovske i pravne poslove Preduzeća.

ČLAN 4.

Ova odluka objaviće se na web stranici www.edbpale.com. i istovremeno uputititi ponuđačima koji su učestvovali v postupku nabavke, u skladu sa članom 70. sgav 6).

ČLAN 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke zajedpo sa zapisnikom o ocjeni ponude, u skladu sa članom 71. stav 2. 

 

Obrazloženje

Tender broj 02-02-200/21 objavljen je dana 11.02.2021. godine na portalu Agencije za javne nabavke, obavještenje o nabavci broj 563-1-2-207-3-17/21.

U propisanom roku do predviđenog datuma otvaranja ponuda (26.02.2021. godine), pristigla je 1 (JsDna) komplstna ponuda.

Komisija za javne nabavke Preduzeća, imenovana Rješenjem Uprave Preduzeća broj: 06-1441/21 od 26.02.2021. godine, podnijelaje Upravi Preduzeća Zapisnik o ocjeni ponuda broj 06-1497/21 od 03.03.2021. godine u predmetu nabavke - usluge fizičkog obezbjeđenja objekta TJ Foča, zaključivanjem okvirnog sporazuma sa jednim ponuđačem na period od tri godine, putem Otvorenog postugža po Tendsru broj 02-02-200/21.

U postupku po Zapisniku je utvrđeno da je Komisija blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje i ocjenu prispjele ponude, o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike, ocjenu kvalifikovanosti ponuđača, ge ocjenu prispjele ponude, u skladu sa kriterijumima iz tenderske dokumentacije.

Uprava Preduzeća nije našla razloge, nepravilnosti niti propusge u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje Zapisnika Komisije za javne nabavke.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najbolje ocijenjenog ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom, podzakonskim aktima i Konkurentskim zahgjevom.

S obzirom da je bila primljena samojedna ponuda, u skladu sa članom 3. tačka 3. (unos i ocjena prihvatljivih ponuda) Pravilnika o uslovima i načinu korištenja e-aukcije, ista nije održana, nesporno je da je izabrani ponuđač .Alpha Security d.o.o. Banja luka, Dragana Bubića 14A, Banja Luka. izabran kao jedini ponuđač po krigreiju najniže cijene ponude.

Iz navedenih razloga. primjenom člana 64. stav 1. tačka b) Zakona o javnim nabavkama, odlučeno je kao u dispozitivu.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Svaki ponuđač koji smatra da je Ugovorni organa u toku ovog postupka prekršio odredbe Zakona o javnim nabavkama BiH ili pratećih podzakonskih akata ima pravo da uloži žalbu na način i u rokovima utvrđenim u članu 99.-101. Zakona o javnim nabavkama BiH (Sl. glasnik BiH broj 39/14). Žalba se podnosi na adresu: Ulica Nikole Tesle broj 12, 71420 Pale.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: