Usluge generalnog remonta autobusa SETRA 315

Datum objave: 17.09.2019. 13:10 / Izvor: Akta.ba, 16.09.2019.

Mješoviti Holding Elektroprivreda Republike Srpske"

Matično preduzeće a.d, Trebinje

Zavisno preduzeće "Hidroelektrane na Trebišnjici"

akcionarsko društvo Trebinje

 

 

Broj: 6771

 

 

Datum: 16.09.2019.

 

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. stavovi 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama (Sl. Glasnik BiH broj: 39/14), člana 8. stav 2. tačka d) Pravilnika o uspostavlzanju i radu Komisije za nabavke (Sl. Glasnik BiH broj: 103/14), i člana 57. stav 1. tačka 7. Statuta Mješovitog holdinga „ERS" - MP a.d. Trebinje ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje, na Preporuku Komisije za nabavku broj: 6595-3 od 12.09.2019. godine, u postupku javne nabavke — Generalni rellont autobusa SETRA 315, Uprava Preduzeća je donijela

 

ODLUKU

o izboru najpovo/vnijeg ponuđača

 

Član 1.

Prihvata se Preporuka Kollisije za nabavku, broj: 6595-3 od 12.09.2019. godine i Okvirni sporazum za javnu nabavku usluga imenovanih kao — „Generalni remont autobusa SETRA 315", dodjeljuje se ponuđaču: "LJETOPIS AUTOMOTIVE" d.o.o. - Podgorica, ponuda broj: 6682, dostavljena dana: 11.09.2019. godine, za ponuđenu cijenu od: 51.527,18 KM (bez PDV-a), kao najpovoljnijem ponuđaču.

 

Član 2.

Izabrani ponuđač ]e u sklopu svoje ponude dostavio ovjerene kopije dokumentacije vezane za član 45. i original dokumentaciju vezanu za član 47. Zakona o javnim nabavkama, te je nije dužan naknadno dostavljati.

 

Član 3.

Ova Odluka objaviće se na internet stranici ( www.het.ba ), istovremeno sa upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav. 6. Zakona o javnim nabavkama.Član 4.

Za izvršenje ove Odluke zadužuje se i ovlašćuje Direkcija za proizvodnju i tehničke poslove, Organizaciono — pravni sektor, Ekonomsko — finansijski sektor i Služba za javne nabavke.

 

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, i dostavlza se svim ponuđačigia koji su učestvovali i postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanvu postupka javne nabavke broj: UP-6234-SU1/13 od 23.08.2019. godine.

Javna nabavka je sprovedena Konkurentskim zahtjevoll za dostavl»anje!\l ponuda. (Predviđa se zakl»učivan?e Okvirnog sporazulla sa jednill ponuđačell na period od 6 lljeseci).

Procijenjena vrijednost javne nabavke, bez PDV-a je: 40.000,00 KM.

Broj obavještenja: 1387-7-2-209-3-111/19, objavljenom dana: 02.09.2019. godine.

Komisija za nabavku, imenovana je Odlukom broj: 6595 od 09.09.2019. godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila je Upravi Preduzeća Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda broj: 6595-2 od 12.09.2019. godine, Preporuku o izboru najpovolznijeg ponuđača broj: 6595-3 od 12.09.2019. godine i Izvještaj o radu broj: 6595-4 od 12.09.2019. godine, u postupku javne nabavke — Generalni rellont autobusa SETRA 315.

 

U postupku po Izvještaju o radu je utvrđeno da je Komisija za nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje, pregled i ocjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno slijedeće:

- da je u predmetnom postupku primljena 1 ponuda,

- da je blagovremeno primljena 1 ponuda,

- da nije bilo neblagovremeno primljenih ponuda

 

Komisija za nabavku je prilikom pregleda i ocjene ponude ponuđača: "LJETOPIS AUTOMOTIVE" d.o.o. — Podgorica utvrdila da je ponuda navedenog ponuđača kvalifikovana i prihvatlziva, dostavlzeni su svi traženi dokazi propisani tenderskom dokumentacijom, na propisan način.

U postupku donošenja ove Odluke, posebno su cijen>ene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača te pregled i ocjenu ponude, u skladu sa kriterijumima iz Tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, Uprava Preduzeća nije našla razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje Preporuke Komisije za nabavku.

Naille, u postupku je ocijek>eno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovolznijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnid/1 nabavkama, podzakonskim aktima i Tenderskim dokumentom. Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je da je izabrani ponuđač najbolze ocijenjen zbog najniže cijene, a kako slijedi:

Naziv i sjedište ponuđača Ponuđena cijena (bez PDV-a)
1. "LJETOPIS AUTOMOTIVE" d.o.o. — Podgorica Cijena: 51.527,18 KM

 

Naziv ponuđača čija je ponuda ocijenjena kao najpovoljnija:

 

1. Naziv ponuđača "LJETOPIS AUTOMOTIVE" d.o.o. Podgorica
2. Sjedište i adresa Kralja Nikole 357, 81000 Podgorica
3. Ukupna cijena ponude bez PDV-a Cijena: 51.527,18 KM
4. ok za izvršenje usluga 6 (šest) mjeseci od dana zaključivanja ugovora
5. Podaci o dijelu ugovora koji se daje u podugovor i podaci o podizvođaču Ponuđač ne namjerava sklapati podugovor sa trećom stranom

 

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stav 1. tačka b) Zakona o javnim nabavkama, te člana 70. stavovi 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama (Sl. Glasnik BiH broj:39/14), člana 8. stav 2. tačka d) Pravilnika o uspostavljanju i radu Komisije za nabavke (Sl. Glasnik BiH broj:103/14), i člana 57. stav 1. tačka 7. Statuta Mješovitog holdinga „ERS" - MP a.d. Trebinje ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje, odlučeno je kao u članu 1. ove Odluke.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove Odluke.

Žalba se izjavljuje Kancelariji za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine, putem ugovornog organa u pisanoj formi direktno ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu:

Mješoviti holding „ERS" - MP a.d. Trebinje ZP „Hidroelektrane na Trebišžici" a.d. Trebin>e, Obala /1uke Vukalovića br. 2, 89101 Trebinje.

Žalba se podnosi u najmanze 3 (tri) primjerka.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: