Usluge godišnje pretplate portal RECko-paket Radni odnosi FBiH i Javne nabavke za 2021. godinu

Datum objave: 19.03.2021. 10:02 / Izvor: Akta.ba, 12.03.2021.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Unsko-sanski kanton

OPĆINA BUŽIM

OPĆINSKI NAČELNIK

 

Broj: 02-04-1006-1/21

Bužim, dana 12.03.2021.godine

 

Na osnovu člana 5. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH „ broj: 90/2014. ) člana 5. stav 2. tačka b) i člana 7. stav 1. tačka a) Pravilnika o postupku direktnog sporazuma broj: 02-05-3988/14. od 15.12.2014. godine, u postupku javne nabavke putem„direktnog sporazuma" za nabavku usluga za potrebe Općinskog organa uprave općine Bužim, Općinski načelnik općine Bužim kao rukovodilac ugovornog organa donosi:

 

ODLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

Prihvata se ponuda-profaktura broj: P551/21 ponuđača Refam Creative Solutions -REC Sarajevo za nabavku usluga godišnje pretplate portal RECko-paket Radni odnosi FBiH i Javne nabavke za 2021 godinu za potrebe općinske uprave Općine Bužim po cijeni iz ponude 380,00 KM sa PDV-om.

 

Član 2.

U skladu sa članom 7. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma broj: 02-05-3988/14. od 15.12.2014. godine navedenom ponuđaču će se dostaviti narudžbenica za pretplatu za 2021 za usluge iz člana 1. ove Odluke.

 

Član 3.

Ova odluka objavit će se na web-stranici općine www.opcinabuzim.ba istovremeno sa upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02- 04-1006/21 od 12.03.2021 godine.Javna nabavka je provedena putem direktnog sporazuma.Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 380,00 KM.U postupku donošenja ove odluke utvrđeno je da izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, pravilnikom o postupku direktnog sporazuma broj: 02-05-3988/14. od 15.12.2014. godine i tenderskim dokumentom:'

Iz navedenih razloga odlučeno je kao u dispozitivu.

 

Obrađivač: Elvira M.

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: