Usluge godišnjeg pregleda sistema vatrodojave, stabilnog sistema za gašenje požara, kontrole ulaza, protuprovalnog i sistema ozvučenja u zgradi RTRS-a

Datum objave: 17.09.2019. 14:55 / Izvor: Akta.ba, 17.09.2019.

JAVNO PREDUZEĆE RADIO -TELEVIZIJA REPUBLIKE SRPSKE BANJA LUKA -
v.d. GENERALNI DIREKTOR

Broj: 7748/19
Dana: 16.09.2019.


Na osnovu člana 52. Zakona o Radio-televiziji Republike Srpske („Sl. glasnik Republike Srpske", br. 49/06, 73/08, 42/10, 89/13 i 44/16), člana 60. Statuta JP RTRS, člana 88. i člana 70. stav 1. i 3. Zakona o javnim nabavkama BiH (Sl. glasnik „BiH“, br. 39/14), člana 20. i člana 27. Pravilnika o javnim nabavkama, te usvojenog Plana javnih nabavki za 2019. godinu, v.d. generalnog direktor donosi


ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača


I

Na osnovu Obavještenja o nabavci br. 1170-7-2-248-3-52/19, objavljenog na portalu Agencije za javne nabavke BiH i web stranici Radio-televizije Republike Srpske, za izbor najpovoljnije ponude za nabavku godišnjeg pregleda sistema vatrodojave, stabilnog sistema za gašenje požara, kontrole ulaza, protuprovalnog i sistema ozvučenja u zgradi RTRS-a, proveden je postupak prikupljanja ponuda putem konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda sa predviđenom e-Aukcijom.

II    
Dodjeljuje se Ugovor o javnoj nabavci godišnjeg pregleda sistema vatrodojave, stabilnog sistema za gašenje požara, kontrole ulaza, protuprovalnog i sistema ozvučenja u zgradi RTRS-a, ponuđaču “New sanatron" d.o.o. Novi Grad, sa cijenom ponude od 15.355,00 KM bez uračunatog PDV-a, ponuda broj 23277 od 09.09.2019. godine.

III    
Sa izabranim ponuđačem “New sanatron" d.o.o. Novi Grad ugovorni organ zaključiće ugovor, kojim će se regulisati međusobna prava i obaveze u predmetnoj nabavci.

IV    
Ova odluka objavljuje se na web stranici JP RTRS www.rtrs.tv. u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama BiH.

V    
Ova odluka dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, a na osnovu člana 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama BiH.

Obrazloženje
Komisija za javnu nabavku imenovana je Odpukom v.d. generalnog direktora broj 6702/19 od 07.08.2019. godine, provela je postupak javne nabavke br. 034/19.
S obzirom da je procijenjena vrijednost nabavke iznosila 16.000,00 KM, bez uračunatog PDV-a, proveden je konkurentski zahtjev za dostavu ponuda.
Obavještenje o nabavci broj 1170-7-2-248-3-52/19, objavljeno je na portalu Agencije za javne nabavke BiH i web stranici Radio-televizije Republike Srpske. Tenderskom dokumentacijom utvrđeno je da je kriterij za dodjelu ugovora „najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude“, kao i da je rok za podnošenje ponuda bio do 09.09.2019. godine do 12.00 časova.
 Nakon isteka roka za podnošenje ponuda evidentirano je da je u roku pristigla jedna ponuda i to ponuda ponuđača:
 “New sanatron" d.o.o. Novi Grad.
Analizom dokumentacije pristigle ponude utvrđeno je da ponuda ponuđača “New sanatron" d.o.o. Novi Grad, ispunjava formalne i tehničke zahtjeve ugovornog organa, te da je prihvatljiva i može biti predmet vrednovanja.
Ponuđena cijena ponuđača “New sanatron" d.o.o. Novi Grad za nabavku godišnjeg pregleda sistema vatrodojave, stabilnog sistema za gašenje požara, kontrole ulaza, protuprovalnog i sistema ozvučenja u zgradi RTRS-a, iznosi 15.355,00 KM bez uračunatog PDV-a.
Komisija je konstatovala da je TD predviđena e-Aukcija, ali da je stigla samo jedna prihvatljiva ponuda, te da se e-Aukcija okončava na osnovu čl. 3 st. 3. Pravilnika o uslovima i načinu korištenja e-Aukcije.
S obzirom na gore utvrđeno i kriterij za vrednovanje, ovlaštena Komisija jednoglasno je predložila da se Ugovor o javnoj nabavci godišnjeg pregleda sistema vatrodojave, stabilnog sistema za gašenje požara, kontrole ulaza, protuprovalnog i sistema ozvučenja u zgradi RTRS-a dodijeli ponuđaču “New sanatron" d.o.o. Novi Grad, sa cijenom ponude od 15.355,00 KM bez uračunatog PDV-a, ponuda broj 23277 od 09.09.2019. godine.
Cijenjeći gore navedeno, a postupajući no prijedpogu Komisije donesena je odluka kao u dispozitivu.

PRAVNA POUKA:
Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, u roku od 5 dana od dana prijema ove Odluke.
Žalba se podnosi u dovoljnom broju primjeraka, koji ne može biti manji od tri, kako bi mogla biti uručena strankama u postupku.DOSTAVLJENO:

  1. Ponuđaču,
  2. Odjeljenje komercijalnih poslova, Medija centar,
  3. Služba pravnih poslova,
  4. Sektor EFP,
  5. a/a.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: