Usluge hotelskog smještaja na Jahorini

Datum objave: 19.09.2019. 09:47 / Izvor: Akta.ba, 17.09.2019.

Broj: 04-16-4-5253- 819

Datum: 02.09.2019. godine

 

Na osnovu člana 61. stav (1) i (2) Zakona o upravi („Službeni glasnik BiH", broj 32/02, 102/09 i 72/17), člana 8., člana 64. Stav (1) tačka b i člana 70. Stav (1), (2), (3) Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH" broj 39/14), ministar ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, donosi:

 

ODLUKU

O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA „Pružanje usluga hotelskog smještaja na Jahorini"

 

Član 1.

Na osnovu Odluke o pokretanju procedure i pozivom za dostavom ponuda za izbor najpovoljnijeg ponuđača za „Pružanje usluga hotelskog smještaja na Jahorini", u skladu sa članom 8. Zakona o javnim nabavkama BiH - Anex II Dio B, za potrebe Ministarstva sigurnosti BiHsa objavom na web sajtu ministarstva, ponude su dostavili slijedeći ponuđači:

-           „LAVINA" doo Jahorina ukupna cijena ponude bez PDV-a iznosi 20.431,20 KM

-           „BORD 20" doo Jahorina - ukupna cijena ponude bez PDV-a iznosi 22.488,46KM

 

Član 2.

Pregledom dostavljenih ponuda utvrđeno je sljedeće:

„LAVINA" d.o.o. - tehnički zadovoljavajuća ponuda;

„Bord 20" d.o.o. - ponuđač je u svojoj ponudi dostavio samo jednu ponudu koja nije bila uvezana na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. U vezi sa navedenim, komisija je konstatovala, a ugovorni organ prihvatio preporuku komisije, da je ponuda ponuđača „Bord 20" d.o.o. tehnički nezadovoljavajuća.

 

Nakon razmatranja pristiglih ponuda i ocjene tehničke ispravnosti istih ugovorni organ je odlučio da se postupak nastavi sa najpovoljnijim ponuđačem:

-           „LAVINA" doo Jahorina, - ukupna cijena ponude bez PDV-a 20.431,20 KM

Prijedlog Ugovora za „Pružanje usluga hotelskog smještaja na Jahorini" dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču „LAVINA" doo Jahorina.

 

Član 4.

Zadužuje se Sektor za pravne, kadrovske, opšte i finansijsko materijalne poslove za realizaciju ove Odluke.

 

Član 5.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostaviće se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku shodno članu 71. Stav (2) ZJN.

 

Obrazloženje

Na osnovu Odluke o pokretanju procedure i zahtjeva za dostavom ponuda za izbor najpovoljnijeg ponuđača broj: 04-16-4-5253/19 od 08.08.2019.godine, za „Pružanje usluga hotelskog smještaja na Jahorini", u skladu sa članom 8. Zakona o javnim nabavkama BiH -Anex II Dio B, za potrebe Ministarstva sigurnosti BiH sa objavom na web sajtu ministarstva sigurnosti BiH (www.msb. gov.ba), ponude su dostavili sledeći ponuđači: „LAVINA" d.o.o. - tehnički zadovoljavajuća ponuda;

„Bord 20" d.o.o. - ponuđač je u svojoj ponudi dostavio samo jednu ponudu koja nije bila uvezana na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. U vezi sa navedenim, komisija je konstatovala, a ugovorni organ prihvatio preporuku komisije, da je ponuda ponuđača 2Bord 20" d.o.o. tehnički nezadovoljavajuća.

Kako su se stekli uslovi za odabir najpovoljnije tehnički zadovoljavajuće ponude u predmetnom postupku, ugovorni organ je prihvatio prijedlog komisije za javne nabavke da se postupak dodjele ugovora nastavi sa ponuđačem:

- „LAVINA" doo Jahorina, - ukupna cijena ponude bez PDV-a: 20.431,20 KM

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: