Usluge hotelskog smještaja učesnika Jedanaestog međunarodnog vaterpolo turnira europskih šampiona Sarajevo Champions Challenge 2019

Datum objave: 20.09.2019. 08:54 / Izvor: Akta.ba, 04.09.2019.

JP "OLIMPIJSKI BAZEN OTOKA" d.o.o. SARAJEVO

 

Broj: 04-2-1045-9/19

Sarajevo, 04.09.2018.godine

 

Na osnovu člana 64 stav l.pod b), člana 8. i člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 39/14), te članova 11., 34. i 35. Statuta JP"Olimpijski bazen Otoka" d.o.o. Sarajevo, na Preporuku Komisije za nabavku broj: 04-2-1045-7/19 od 04.09.2019.godine, direktor JP „Olimpijski bazen Otoka" d.o.o. Sarajevo, donosi:

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za nabavku, broj: 04-2-1045-7/19 od 04.09.2019.godine i Ugovor za javnu nabavku usluge hotelskog smještaja učesnika Jedanaestog međunarodnog vaterpolo turnir europskih šampiona „Sarajevo Champions Challenge 2019, dodjeljuje se ponuđaču BRAĆA MUJIĆ d.o.o. P.J.9. „Hotel BM INTERNATIONAL" Sarajevo ponuda broj: 02 SM-09/19, dostavljena dana 04.09.2019.godine u 10:35 sati, za ponuđenu cijenu od 12.000,00 KM bez PDV-a, kao najpovoljnijem ponuđaču.

 

Član 2.

Izabrani ponuđač je dužan u roku od 7 (sedam) dana od dana dostavljanja ove Odluke dostaviti originale ili ovjerene kopije dokumentacije iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 3.

Prijedlog Ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču najkasnije u roku od 10 dana od dana okončanja postupka javne nabavke.

 

Član 4.

Ova Odluka objavit će se na internet stranici Preduzeća (www.bazen.ba), istovremeno sa upućivanjem ponuđaču koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

 

Obrazloženje

JP'Olimpijski bazen Otoka" d.o.o. Sarajevo pokrenuo je postupak javne nabavke u skladu sa Aneksom II dio ,,b" za nabavku usluge hotelskog smještaja za učesnike Jedanaestog međunarodnog vaterpolo turnira „SARAJEVO CHAMPIONS CHALLENGE 2019" za potrebe JP"Olimpijski bazen Otoka" d.o.o. Sarajevo.

Javna nabavka je sprovedena u skladu sa Aneksom II. dio b) za nabavku usluge hotelskog smještaja.

 

Komisija za nabavku, imenovana je Rješenjem broj: 04-2-1045-3/19 od 21.08.2019.godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila je Upravi Preduzeća Zapisnik o ocjeni ponuda sa zatvorenog sastanka broj: 04-2-1045-6/19 od 04.09.2019.godine. Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 04-2-1045- 7/19 od 04.09.2019. godine i Izvještaj o radu Komisije broj: 04-2-1045-8/19 od 04.09.2019.godine, u postupku javne nabavke usluge hotelskog smještaja učesnika Jedanaestog međunarodnog vaterpolo turnir europskih šampiona „Sarajevo Champions Challenge 2019,,.

U postupku po Izvještaju o radu utvrđeno je da je Komisija za nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje, pregled i ocjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno slijedeće:

- da je u predmetnom postupku primljena 1 (jedna) ponuda,

- da je blagovremeno primljena 1 (jedna) ponuda,

- da nije bilo neblagovremeno primljenih ponuda,

- da je ponuda ponuđača pod rednim brojem 1. BRAĆA MUJIĆ d.o.o. P.J.9. „Hotel BM INTERNATIONAL" Sarajevo, dostavljena sa čvrstim uvezom, osigurana jamstvenikom i numerisana. Ponuda je potpuna i dostavljena u skladu sa zahtjevima Ugovornog organa.

Ukupno ponuđena cijena za nabavku usluge hotelskog smještaja učesnika Jedanaestog međunarodnog vaterpolo turnir europskih šampiona „Sarajevo Champions Challenge 2019" je u iznosu od 12.000,00 KM bez PDV-a, odnosno 14.040,00 KM sa PDV-om.

 

U postupku donošenja ove Odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača te pregled i ocjenu ponuda, u skladu sa kriterijima iz Tenderske dokumentacije.

 

U postupku ocjene provedenog postupka, Uprava Preduzeća nije našla razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi evnetualno bili osnov za neprihvatanje Preporuke Komisije za nabavku.

 

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima i Tenderskom dokumentacijom.

 

Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je da je izabrani ponuđač sa svojom potpunom ponudom jedini prihvatljiv i samim tim najpovoljniji.

Imajući u vidu naprijed navedeno donijeta je Odluka kao u dispozitivu.

 

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove odluke može se izjaviti žalba najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove Odluke.

Žalba se izjavljuje Kancelariji za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine, putem Ugovornog organa u pisanoj formi direktno ili preporučenom poštanskom pošiljkom u dovoljnom broju primjeraka, a koji ne može biti manji od 3 (tri) kako bi mogla biti uručena izabranom ponuđaču, kao i drugim stranama u postupku.

 

Enes Peštek

Direktor

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: