Usluge interneta

Datum objave: 22.06.2017. 15:48 / Izvor: Akta.ba, 21.06.2017.

Broj: 02-05-2- 964

Goražde, 19.06.2017.godine

 

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama (,,S1. glasnik BiH", broj 39/14) i člana 85. Statuta Općine Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde", broj: 13/07), na preporuku Komisije za javnu nabavku, u postupku javne nabavke telekomunikacijskih usluga za potrebe Općine Goražde i Vatrogasne jedinice, Gradonačelnik Goražda donosi:

 

ODLUKU

 

o izboru najpovoljnijeg ponuđača za Lot3-Usluge interneta

 

Član 1.

 

Prihvata se preporuka Komisije i Okvirni sporazum o pružanju internet usluga se dodjeljuje najpovoljnijem ponuđaču DD BH Telecom Sarajevo Direkcija Goražde, ponuda broj: 14.2-4.2-1122-4/17 od 19.04.2017.godine, za ponuđenu cijenu u iznosu od 8.406,72 KM bez PDV-a, kao najbolje ocijenjenu.

 

Član 2.

 

Prijedlog Okvirnog sporazuma dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču po proteku roka od 15 dana, računajući od dana od kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.

 

Izabrani ponuđač je obavezan u roku od 15 (petnaest) dana od dana prijema obavještenja o rezultatima postupka, dostaviti ugovornom organu-komisiji u originalu ili ovjerenoj kopiji dokaze lične sposobnosti propisane u tački 1.2. od (a) do (d) ne starije od 3 (tri) mjeseca od datuma dostave ponude i ekonomsko finansijske sposobnosti (ovjerena kopija).

 

Član 3.

 

Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Komisija za javnu nabavku telekomunikacijskih usluga.

 

Član 4.

 

Ova odluka će se objaviti na web-stranici ugovornog organa istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke.

 

Član 5.

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

 

Postupak javne nabavke je pokrenut Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02-05-2-964 od 16.03.2017.godine. Javna nabavka je provedena otvorenim postupkom. Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a iznosi 52.136,75 KM, a za Lot3- internet usluge 8.547,00 KM.

 

Obavještenje o nabavci broj: 413-1-2-7-3-10/17 je objavljeno na Portalu javnih nabavki 31.03.2017.godine i Službenom glasniku BiH broj: 25 od 07.04.2017.godine. Ispravka obavještenja o nabavci broj: 413-1-2-7-8-11/17 je objavljena na portalu Javnih nabavki 05.04.2017.godine, i Službenom glasniku BiH broj: 25 od 07.04.2017.godine. Komisija zajavnu nabavku je imenovana Rješenjem broj: 02-05-2-964 od 16.03.2017.godine Komisija je dana 16.06.2017.godine dostavila rukovodiocu ugovornog organa Izvještaj o radu, ocjeni ponuda i preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 02-05-2-964 od 16.06.2017.godine.

 

U postupku po izvještaju o radu je utvrdeno da je Komisija blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje i ocjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike, u kojima je za Lot3-usluge interneta utvrđeno sljedeće:

 

-           da je ukupan broj pristiglih ponuda: 2;

-           da su blagovremeno zaprimljene: 2 ponude;

-           da nije bilo neblagovremeno zaprimljenih ponuda;

-           da ponuda grupe ponuđača Europronet Bosnia doo Sarajevo i KGl doo Goražde nije prihvatljiva iz razloga što cijena ponude premašuje procijenjenu vrijednost javne nabavke,

-           da je ponuda ponuđača DD BH Telecom Sarajevo Direkcija Goražde prihvatljiva;

 

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno izvršila ocjenu kvalificiranosti ponuđača, te ocjenu prispjelih ponuda, shodno kriterijima iz Tenderske dokumentacije.

 

U postupku ocjene provedenog postupka, rukovodilac ugovornog organa nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za predmetnu javnu nabavku.

 

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila, te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH, podzakonskim, internim aktima i tenderskom dokumentacijom. Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je da je ponuđač DD BH Telecom Sarajevo Direkcija Goražde izabran kao najpovoljniji primjenjujući kriterij najniže cijene, koja je ponuđena u iznosu od 8.406,72 KM bez PDV-a.

 

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stava (1) tačka b) Zakona o javnim nabavkama odlučeno je kao u dispozitivu.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

 

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove odluke

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: