Usluge iznajmljivanja i potpunog održavanja MF uređaja A4 i A3 formata

Datum objave: 19.09.2019. 12:41 / Izvor: Akta.ba, 13.09.2019.

Mješoviti Holding „ERS" - MP a.d. Trebinje ZP „Elektrokrajina" a.d. Banja Luka UPRAVA PREDUZEĆA

 

Broj: 4601/19

Daka, 13.-09- 2019

 

Na osnovu člana 57. Statuta Mješovitog Holdinga „ERS" - MP a.d. Trebinje, ZP „Elektrokrajina" a.d. Banja Luka -prečišćeni tekst, člana 70. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH", broj: 39/14), na Preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 4601/19 od 12.09.2019. godine u postupku javne nabavke usluga „iznajmljivanje i potpuno održavanje MF uređaja A4 i AZ formata", Uprava Preduzeća donosi sljedeću

 

ODLUKU

O izboru najpovoljnijeg ponuđača po otvorenom postupku broj 14-12/19-N

 

Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za javnu nabavku broj: 4601/19 od 12.09.2019. godine, te se okvirni sporazum o javnoj nabavci u postupku nabavke usluga: „iznajmljivanje i potpuno održavanje MF uređaja A4 i A3 formata" dodjeljuje ponuđaču „Alf-om" d.o.o. Banjaluka, čija cijena ponude iznosi 148.800,00 KM bez PDV-a, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.

 

Član 2.

Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Služba nabave.

 

Član 3.

Ova odluka će se objaviti na internet stranici šm.e1ekJgokga'Gta.sot, istovremeno s upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav 6} Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav 2) Zakona o javnim nabavkama BiH.

 

Obrazloženje

Postupakjavne nabavke pokrenutje Odlukom o pokretanju postupka javne nabavkebroj: 4601/19 od 19.08.2019. godine. Javna nabavka je provedena putem otvorenog postupka. Predviđeno je zaključivanje okvirnog sporazuma na iznos od 150.000,00 KM bez PDV-a. Obavještenje o nabavci broj 741-1-2-79-3-140/19 objavljeno je na portalu javnih nabavki dana 19.08.2019. godine,

 

Komisija za javnu nabavku Mješovit og Holdinga „Elektroprivreda Republike Srpske" Matično preduzeće a.d. Trebinje - Zavisno preduzeće „Elektrokrajina" a.d. Banja Luka, imenovana Rješenjem Direktora Preduzeća broj: 4601/19 od 06.09.2019. godine, podnijela je Upravi Preduzeća Izvještaj o radu sa preporukom za dodjelu okvirnog sporazuma broj: 4601/19 od 12.09.2019. godine u postupku javne nabavke usluga „iznajmljivanje i potpuno održavanje MF uređaja A4 i AZ formata".

 

U postupku po Izvještaju je utvrđeno da je Komisija blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje i ocjenu prispjelih ponuda i o tome sačinila odgovarajuće zapisnike, kojima se konstatuje sljedeće:

-              da je ukupan broj pristiglih ponuda 1 (jedna).

-              da je blagovremeno zaprimljena 1 (jedna) ponuda,

-              da je 1 (jedna) ponuda kompletna i prihvatljiva.

 

U postupku donošenja Odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija pravilno i potpuno izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača, te ocjenu prispjele ponude, u skladu sa kriterijumima iz tenderske dokumentacije.U postupku ocjene provedenog postupka, Uprava Preduzeća nije našla razloge nepravilnosti niti propusta u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje Preporuke Komisije za javnu nabavku. Naime, u postupku je ocjenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH, podzakonskim i internim aktima i tenderskim dokumentom. Izabrani ponuđač je izabran primjenjujući kriterijum ekonomski najpovoljnije ponude, tj. cijena-učešće 90% i rok plaćanja- učešće10%.

Naziv/ime ponuđača

Cijena u KM

(bez PDV-a)

Rok plaćanja

Ukupan broj bodova

vrijednost           

broj bodova

dan

broj bodova

1.„Alf-om" d.o.o. Banjaluka

148.800,00 

90

60

10

100

 

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju, nesporno je utvrđeno da je izabrani ponuđač kompetentan, pouzdan i sposoban da izvrši usluge koje su predmet nabavke.

Iz navedenih razloga, primjenom člana 70. ZJN BiH, te člana 57. Statuta MH „ERS" MP a.d. Trebinje - ZP „Elektrokrajina" a.d. Banja Luka, odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

 

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba Ugovornom organu, na adresu ul. Kralja Petra I Karađorđevića br. 95, 78000 Banja Luka. Žalba se dostavlja u pisanom obliku na način i u roku kako je to definisano članovima 99. -101. Zakona o javnim nabavkama BiH.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: