Usluge izrade detaljnih energetskih audita za individualne stambene objekte i objekte kolektivnog stanovanja u okviru Modela za poboljšanje energetske efikasnosti u zgradarstvu na području Kantona Sarajevo u funkciji povećanja broja korisnika (omasovljenje) - Individualni stambeni objekti i objekti kolektivnog stanovanja, općina Novo Sarajevo

Datum objave:15.11.2019. 08:45 / Izvor: Akta.ba, 25.10.2019.

25.10.2019.

Odluke o dodjeli ugovora

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača JN energetski audit LOT 1

 

Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo,Kolodvorska 6

 

Datum: 24.10 .2019. godine

Broj:OD-320/19

 

Na osnovu člana 25., člana 70. stav (1) i člana 64. stav (1) tačka b) Zakona o javnim nabavkama BiH ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14), člana 8. Statuta SERDA d.o.o. Sarajevo - Prečišćeni tekst, te Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, donosim:

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

I

 

Prihvata se Ponuda ponuđača Konzorcija: CETEOR d.o.o. Sarajevo (predstavnik) i EUROING d.o.o. Bihać (član) , br. Ponude: 01-/P-2467/19 od 16.08.2019. godine za javnu nabavku usluga "Izrade detaljnih energetskih audita za individualne stambene objekte i objekte kolektivnog stanovanja u okviru Modela za poboljšanje energetske efikasnosti u zgradarstvu na području Kantona Sarajevo u funkciji povećanja broja korisnika (omasovljenje), LOT-1 Individualni stambeni objekti i objekti kolektivnog stanovanja, općina Novo Sarajevo", u postupku „Otvoreni postupak".

 

II

 

Ukupna vrijednost Ponude bez PDV-a iznosi 52.903,31 KM, a ukupna vrijednost ponude sa PDV-om iznosi 61.896,87 KM.

 

III

 

Sa navedenim Ponuđačem, će se zaključiti ugovor o nabavci usluga - usluga izrade detaljnih energetskih audita za individualne stambene objekte i objekte kolektivnog stanovanja u okviru Modela za poboljšanje energetske efikasnosti u zgradarstvu na području Kantona Sarajevo u funkciji povećanja broja korisnika (omasovljenje), LOT-1 Individualni stambeni objekti i objekti kolektivnog stanovanja, općina Novo Sarajevo

 

Obrazloženje

 

Za predmetnu javnu nabavku je 29.07.2019. godine putem sistema ,,e-nabavke" objavljeno Obavještenje o nabavci broj: 381-1-2-97-3-15/19. Istog dana na portalu Agencije za javne nabavke Bosne i Hercegovine u sistemu „e-nabavke" bila je dostupna Tenderska dokumentacija za nabavku usluga izrade detaljnih energetskih audita za individualne stambene objekte i objekte kolektivnog stanovanja u okviru Modela za poboljšanje energetske efikasnosti u zgradarstvu na području Kantona Sarajevo u funkciji povećanja broja korisnika (omasovljenje), LOT-1 Individualni stambeni objekti i objekti kolektivnog stanovanja, općina Novo Sarajevo broj: JN-282/19.

Obavještenje o nabavci broj: 381-1-2-97-3-15/19, objavljeno je u „Službenom glasniku BiH" broj 52/19 od 02.08.2019. godine.

Tendersku dokumentaciju za nabavku usluga izrade detaljnih energetskih audita za individualne stambene objekte i objekte kolektivnog stanovanja u okviru Modela za poboljšanje energetske efikasnosti u zgradarstvu na području Kantona Sarajevo u funkciji povećanja broja korisnika (omasovljenje), LOT-1 Individualni stambeni objekti i objekti kolektivnog stanovanja, općina Novo Sarajevo, broj: JN-282/19, sa portala www.ejn.gov.ba u sistemu ,,e-nabavke" preuzelo je 18 ponuđača.

22.08.2019. godine, zaprimljena je, odnosno direktno predata Žalba žalioca „STAR Co" d.o.o. Sarajevo, broj protokola Žalioca 223/19 od 22.08.2019. godine.

Ispitujući pravne pretpostavke za postupanje po predmetnoj žalbi, Ugovorni organ utvrdio je da nisu udovoljene procesne pretpostavke za ulaganje žalbe, odnosno za postupanje po istoj, zbog čega nije bilo moguće daljnje postupanje po predmetnoj žalbi.

Prema odredbama čl. 100. stav 1. i stav 2. Zakona o javnim nabavkama BiH utvrđeno je da je ova žalba neblagovremena i donesen je Zaključak broj: 1-243/19 od 26.08.2019. godine, kojim se Žalba odbacuje kao neblagovremena.

Obzirom da u skladu sa članom 110. Zakona o javnim nabavkama BiH, žalba ima suspenzivno dejstvo, odnosno, izjavljena žalba odgađa nastavak postupka javne nabavke, a nakon što žalilac nije uložio dalje žalbu na Zaključak broj: 1-243/19 od 26.08.2019. godine ponuđači koji su u sistemu e-nabavke preuzeli Tendersku dokumentaciju br. JN-282/19 od 29.07.2019. godine i dostavili ponude, obavješteni su o novim terminima otvaranja ponuda po lotovima.

U ostavljenom roku za prijem ponuda dostavljene su četiri ponude ponuđača: ZAGREBINSPEKT d.o.o. Mostar, Konzorcij PROVING d.o.o. Sarajevo i NLOGIC d.o.o. Sarajevo, Konzorcij CETEOR d.o.o. Sarajevo i EUROING d.o.o. Bihač i ENOVA d o o Sarajevo.

Naziv i sjedište svih ponuđača, prema redoslijedu zaprimanja ponuda:

 

br.

PONUĐAČ

Cijena na (javnom)

otvaranju KM (bez PDV-a)

Ukupna cijena na (javnom) otvaranju KM (sa PDV-om)

1.

ZAGREBINSPEKT d.o.o. Mostar

54.805,37

64.122,29

2.

Konzorcij: PROVING d.o.o. Sarajevo i NLOGIC d.o.o. Sarajevo

44.605,40

52.188,40

3.

Konzorcij: CETEOR d.o.o. Sarajevo i EUROING d.o.o. Bihač

52.903,31

61.896,87

4.

ENOVA d.o.o. Sarajevo

54.090,40

63.285,77

 

Nakon otvaranja ponuda, pristupilo se analizi dokumenata priloženih uz ponude u smislu provjere validnosti obzirom na iskazane zahtjeve Ugovornog organa u Tenderskoj dokumentaciju za nabavku usluga izrade detaljnih energetskih audita za individualne stambene objekte i objekte kolektivnog stanovanja u okviru Modela za poboljšanje energetske efikasnosti u zgradarstvu na području Kantona Sarajevo u funkciji povećanja broja korisnika (omasovljenje), LOT-1 Individualni stambeni objekti i objekti kolektivnog stanovanja, općina Novo Sarajevo, broj: JN-282/19, odnosno vrednovanju ponuda, a u skladu sa procedurama i pravilima utvrđenim Tenderskom dokumentacijom i Zakonom o javnim nabavkama BiH, odnosno pripadajućim podzakonskim aktima.

 

Nije bilo razloga za isključenje ponuđača: ZAGREBINSPEKT d.o.o.Mostar, Konzorcij PROVING d.o.o. Sarajevo i NLOGIC d.o.o. Sarajevo, Konzorcij CETEOR d.o.o. Sarajevo i EUROING d.o.o. Bihač i ENOVA d.o.o. Sarajevo zbog neispunjavanja uslova za kvalifikaciju.

Analizom ponude ponuđača: ZAGREBINSPEKT d.o.o.Mostar, Konzorcij PROVING d.o.o. Sarajevo i NLOGIC d.o.o. Sarajevo, Konzorcij CETEOR d.o.o. Sarajevo i EUROING d o o Bihač i ENOVA d.o .o. Sarajevo za ovu nabavku u vezi ekonomske i profesionalne sposobnosti utvrđeno je da nema razloga za odbijanje.

U toku računske kontrole ponuda, Komisija je uočila računske greške u ponudi ponuđača Konzorcij: PROVING d.o.o. Sarajevo i NLOGIC d.o.o. Sarajevo. 11.10.2019. godine ponuđaču je dostavljen Zahtjev za saglasnost za ispravku računske greške.

U ostavljenom roku do 16.10.2019. godine do 12 sati, ponuđač Konzorcij: PROVING d.o.o. Sarajevo i NLOGIC d.o.o. Sarajevo nije dostavio pismenu saglasnost za ispravku računske greške, tako da u skladu sa članom 68. stav (4) pod g) Zakona o javnim nabavkama BiH ponuda ovog Ponuđača nije se mogla dalje evaluirati.

Rangiranje prihvatljivih ponuda prema kriteriju "najniža cijena" za izbor ponude, izgleda ovako:

 

R. br.

PONUĐAČ

Cijena na (javnom) otvaranju KM (bez PDV-a)

Ukupna cijena na (javnom) otvaranju KM (sa PDV- om)

1.

Konzorcij: CETEOR d.o.o. Sarajevo i EUROING d.o.o. Bihač

52.903,31

           

61.896,87

2.

ENOVA d.o.o. Sarajevo

54.090,40

63.285,77

3.

ZAGREBINSPEKT d.o.o. Mostar

54.805,37

64.122,29

 

Ponuđač Konzorcij: CETEOR d.o.o. Sarajevo i EUROING d.o.o. Bihač dostavio je, u predmetnom postupku javne nabavke, najprihvatljiviju ponudu u skladu sa tenderskom dokumentacijom i projektnim zadatkom, koja je prema kriteriju za izbor ponude "najniža cijena" ocijenjena najprihvatljivijom ponudom.

Obzirom da je ponuda ponuđača Konzorcija: CETEOR d.o.o. Sarajevo i EUROING d.o.o. Bihač ocijenjena kao najprihvatljivija i sa najnižom cijenom, to je Komisija za nabavku predlažila prihvatanje Ponude, te shodno odredbama članova 64. stav (1) tačka b) i 70. Zakona, donošenje odluke o izboru ponude ponuđača Konzorcij: CETEOR d.o.o. Sarajevo (predstavnik) i EUROING d.o.o. Bihač (član).

Imajući u vidu prednje navedeno, Ugovorni organ je donio Odluku kao u dispozitivu.

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od deset dana od dana prijema ove odluke. Žalba se podnosi Ugovornom organu SERDA d.o.o. Sarajevo, u pisanoj formi.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

Najnovije vijesti