Usluge nadogradnje informacionog sistema bezbjednosnim komponentama

Datum objave: 24.09.2019. 10:01 / Izvor: Akta.ba, 19.09.2019.

REPUBLIKA SRPSKA

JAVNA USTANOVA „VODE SRPSKE"

BIJELjINA

 

Broj: 12/8.02.2-5219-7/19

Datum: 19.09.2019. godine

 

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b), člana 70. stavovi 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH" broj: 39/14), člana 8. stav 2. tačka d) Pravilnika o uspostavljanju i radu Komisije za nabavke („Službeni glasnik BiH" broj: 103/14), u postupku javne nabavke za izbor najpovoljnijeg ponuđača za nadogradnju informacionog sistema bezbjednosnim komponentama (Obavještenje o nabavci broj: 1086-1-2-115-3-87/19 od 30.08.2019. godine), Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda (broj: 12/8.02.2-5219-4/19 od 18.09.2019. godine), Preporuke Komisije (broj:12/8.02.2-5219-5/19 od 18.09.2019.godine), člana 39. Pravilnika Javne Ustanove „Vode Srpske" Bijeljina (broj: 12/8.02.1-6822/17 od 01.12.2017. godine i člana 19. Statuta Javne ustanove „Vode Srpske" Bijeljina, v.d.direktora Javne ustanove „Vode Srpske" Bijeljina donosi

 

ODLUKU

 

Član 1.

Ponuđač d.o.o. „IntellSec" Beograd, Srbija, proglašava se za najpovoljnijeg ponuđača u javnoj nabavci za izbor najpovoljnijeg ponuđača za nadogradnju informacionog sistema bezbjednosnim komponentama (Obavještenje o nabavci broj: 1086-1-2-115-3-87/19 od 30.08.2019. godine).

Sa pomenutim ponuđačem zaključiće se ugovor o pružanju usluga za nadogradnju informacionog sistema bezbjednosnim komponentama, u iznosu od 38.950,00 KM bez PDV-a.

 

Član 2.

Izabrani ponuđač je dužan da u roku od 5 (pet) dana od dana dostavljanja ove Odluke dostavi originale ili ovjerene kopije dokumentacije iz člana 45.,47. i 50. Zakona o javnim nabavkama, kao i ostalu traženu dokumentaciju, osim dokumentacije koju je već dostavio u svojoj ponudi.

 

Ukoliko izabrani ponuđač ne dostavi navedenu dokumentaciju u navedenom roku iz prethodnog stava, ugovorni organ će odbaciti ponudu ponuđača kao nepotpunu.

 

Član 3.

Prijedlog ugovora o navedenoj javnoj nabavci dostaviće se na potpis izabranom ponuđaču, kao jedinom ponuđaču u navedenoj javnoj nabavci na osnovu člana 98.stav 2.) tačka a) Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 4.

Ova Odluka objaviće se na veb-stranici www.voders.org istovremeno sa upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav. 6. Zakona ojavnim nabavkama.

 

Član 5.

Nalaže se Odjeljenju za javne nabavke da u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama realizuje ovu Odluku.

 

Član 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali i postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

 

Obrazloženje:

Postupak javne nabavke pokrenut je Rješenjem broj:12/8.02.2-5219/19 od 13.08.2019.godine.

Javna nabavka je provedena putem otvorenog postupka. Procijenjena vrijednost javne nabavke je 42.735,04 KM bez PDV-a.

Obavještenje o nabavci broj: 1086-1-2-115-3-87/19, poslato je na objavljivanje dana 30.08.2019.godine, a sažetak obavještenja o nabavci objavljen je u „Službenom glasniku BiH", broj: 60/19.

Rješenjem broj: 12/8.02.2-5219-2/19 od 11.09.2019. godine, imenovana je Komisija za javnu nabavku.

Komisija za javnu nabavku, dostavila je Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda broj: 12/8.02.2-5219-4/19 od 18.09.2019. godine, Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 12/8.02.2-5219-5/19 od 18.09.2019. godine i Izvještaj o radu broj: 12/8.02.2-5219-6/19 od 18.09.2019. godine, u postupku navedene javne nabavke.

 

u postupku po Izvještaju o radu je utvrđeno da je Komisija za nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje, pregled i ocjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno slijedeće:

-           da je u predmetnom postupku primljena ukupno 1 ponuda;

-           da nije bilo neblagovremeno primljenih ponuda;

-           da je dostavljena ponuda kvalifikovana i prihvatljiva, da su dostavljeni svi traženi dokazi propisani tenderskom dokumentacijom, na propisan način;

 

Navedena javna nabavka je raspisana na procjenjenu vrijednost od 42.735,04 KM bez PDV-a, sa kriterijumom za odabir najpovoljnije ponude - najniža cijena.

 

Kako je ponuda d.o.o. „IntellSec" Beograd dostavljena na iznos od 38.950,00 KM bez PDV-a ( u okviru je procjenjene vrijednosti) ugovorni organ je donio odluku da navedenu ponudu prihvati i proglasi je za najpovoljniju.

U postupku donošenja ove Odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača te pregled i ocjenu ponuda, u skladu sa kriterijumima iz Tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, Javna ustanova „Vode Srpske" Bijeljina nije našla razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za nabavku.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima i Tenderskim dokumentom.

Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je da je izabrani ponuđač najbolje ocijenjen zbog najniže cijene.

 

Naziv ponuđača čija je ponuda ocijenjena kao najpovoljnija:

1.

Naziv ponuđača

D.o.o. „IntellSec" Beograd

2.

Sjedište i adresa ponuđača

Autoput za Novi Sad broj 103 11 283 Beograd; Srbija

3.

Ukupna cijena ponude bez PDV-a

38.950,00 KM bez PDV-a

4.

Rok realizacije posla

60 kalendarskih dana od dana zaključenja ugovora ,

5.

Podaci o podugovaranju

Nije navedena namjera podugovaranja

 

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stav (1) tačka b) Zakona o javnim nabavkama, člana 70. stavovi 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj: 39/14), člana 8. stav (2) tačka d) Pravilnika o uspostavljanju i radu Komisije za nabavke („Službeni glasnik BiH", broj: 103/14), i člana 19. Statuta Javne ustanove „Vode Srpske" Bijeljina, odlučeno je kao u članu 1. ove Odluke.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke. Žalba se izjavljuje Kancelariji za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine, putem ugovornog organa u pisanoj formi direktno ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu:

Javna ustanova „Vode Srpske" Bijeljina, ulica Miloša Obilića broj 51, 76 300 Bijeljina.

Žalba se podnosi u najmanje 3 (tri) identična primjerka.

 

Dostaviti:

D.o.o. „IntellSec" Beograd

U predmet

a/a

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: