Usluge obaveznog i kasko osiguranja službenih vozila Ministarstva pravde BiH

Datum objave: 24.09.2019. 11:40 / Izvor: Akta.ba, 23.09.2019.

Broj: JN05-16-4-83-9 /19

Sarajevo, 19.9.2019.godine

 

Na temelju članka 69. stavak (1) tačka b), članka 70. i članka 89. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine („Službeni list Bosne i Hercegovme" broj: 39/14), ministar pravde Bosne i Hercegovine. d o n o s i

 

ODLUKU

o dodjeli ugovora u postupku javne nabave usluga obveznog osiguranja i potpunog kasko osiguranja službenih vozila Ministarstva pravde BiH.

 

1

Dodjeljuje se ugovor ponuditelju EUROHERC OSIGURANJE d.d. Sarajevo, Trg međunarodnog prijateljstva broj 20 u postupku javne nabave usluga obveznog osiguranja i potpunog kasko osiguranja službenih vozila Ministarstva pravde BiH.

 

II

Ponuditelj iz točke I ove odluke dostavio je ponudu s najnižom cijenom sukladno članku 64. stavak (1) točka b) Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine.

 

Obrazloženje

Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovme je 12.07.2019.godine pokrenulo konkurentski postupak nabave usluga obveznog osiguranja i potpunog kasko osiguranja službenib voziia Ministarstva pravde BiH , izvršilo objavu 06.08.2019.godine na portalu javnih nabava Agencije za javne nabave Bosne i Hercegovine (www.ejn.gov.ba) i uputilo pozive ponuditeljima na tri različite adrese za učešće u predmetnoj nabavi.

U ostavljenom krajnjem roku za dostavljanje ponuda pristigle su ponude od sljedećih ponuditelja:

1.         SARAJEVO OSIGURANJE d.d. Sarajevo, Maršala Tita broj 29, 71000 Sarajevo,

2.         ASA OSIGURANJE d.d. Sarajevo, Trg medunarodnog prijateljstva broj 25, 71000 Sarajevo i

3.         EUROHERC OSIGURANJE d.d. Sarajevo, Trg međunarodnog prijateljstva broj 20, 71000 Sarajevo.

 

Nakon analize i procjene dokumentacije priložene uz ponude, Povjerenstvo je utvrdilo da sve pristigle ponude zadovoljavaju uvjete utvrđene tenderskom dokumentacijom, te se kao takve smatraju prihvatljivim.

 

Povjerenstvo je dalje konstatiralo da je točkom 7.2. Tenderske dokumentacije propisano da će ugovorno tijelo, u svrhu poredenja ponuda, primijeniti preferencijalni tretman domaćeg u skladu sa Odlukom o obveznoj.primjeni prefereticijalnog tretmana domaćeg („Službeni glasnik BiH" broj: 83/16), te da će u tom smislu, prilikom obračuna cijena ponuda u svrhu poređenja istih, umanjiti cijene domaćih ponuda za preferencijalni faktor od 5%.

 

Ponuditelji su bili dužni, kao sastavni dio ponude, dostaviti popunjenu izjavu - Aneks 5, u kojoj će zaokružiti jednu od ponuđenih opcija a) ili b). Ukoliko ponuditelj zaokruži opciju pod a), u svrhu dokazivanja da ispunjava uvjete za primjenu preferencijalnog tretmana domaćeg, dužan je, pored izjave, uz ponudu dostaviti potvrdu Vanjskotrgovinske komore BiH ili potvrdu privredne komore Republike Srpske/FBiH, koja ne može biti starija od tri mjeseca, računajući od trenutka dostavljanja ponude. S obzirom na navedeno, Povjerenstvo je konstatiralo da su svi ponuditelji dostavili popunjenu Izjavu - Aneks 5, u kojoj su zaokružili opciju a), te dostavili potrebni dokaz da ispunjavaju uvjete za primjenu preferencijalnog tretmana domaćeg.

Slijedom svega gore konstatiranog, Povjerenstvo je pristupilo rangiranju prihvatljivih ponuda na temelju kriterija najniže cijene i uz primjenu preferencijalnog tretmana domaćeg, kako slijedi:   

Rang

Naziv ponudača

Ukupna cijena ponude (KM) bez PDV-a

Ponuđeni popust (KM)

Ukupna cijena ponude sa popustom (KM) bez PDV-a

Preferencijalni

tretman domaćeg (DA ili NE)

Ukupna cijena ponude (KM) bez PDV-a uz primjenu preferencijalnog tretmana domaćeg

1.

EUROHERC OSIGURANJE d.d. Sarajevo

21.363,85

0,00

21.363,85

DA

20.295,65

2.

SARAJEVO OSIGURANJE d.d. Sarajevo

29.079,20

0,00

29.079,20

DA

27.625,24

3.

ASA OSIGURANJE d.d. Sarajevo

51.892,97

0,00

51.892,97

DA

49.298,32

 

Povjerenstvo je dalje konstatiralo da je točkom 2.1.6. Tenderske dokumentacije propisano da se za predmetnu nabavu predviđa e-aukcija u skladu sa Pravilnikom o uvjetima i načinu korištenja e-aukcije („Službeni glasnik BiH" broj: 66/16). Člankom 3. stavak (1) Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja e-aukcije propisano je da prije zakazivanja e-aukcije ugovorno tijelo u sustav e-Nabave unosi sve prihvatljive ponude.

 

Povjerenstvo je tako u sustav e-Nabave unijelo prihvatljive ponude ponuditelja, rangirane na temelju kriterija najniže cijene i uz primjenu preferencijainog tretmana domaćeg te zakazalo e-aukciju za dan 13.9.2019. godine (petak), sa početkom u 10:00 sati.

Nakon što je e-aukcija završena, a na temeiju podataka iz Izvješća o tijeku i završetku e-aukcije, koji čini sastavni dio zapisnika, Povjerenstvo je pristupilo rangiranju prihvatljivih ponuda, kako slijedi:

Rang

Naziv ponuđača

Konačna cijena ponude (KM) bez PDV-a

1.

EUROHERC OSIGURANJE d.d. Sarajevo

21.363,85*

2.

SARAJEVO OSIGURANJE d.d. Sarajevo

29.079,20*

3.

ASA OSIGURANJE d.d. Sarajevo

51.892,97*

 

* Označava cijenu na koju se primjenjuje preferencijalni tretman

Člankom 9. stavak (2) Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja e-aukcije propisano je da ugovorno tijelo po završetku e-aukcije, u skladu sa Člankom 69. Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH" broj: 39/14), donosi odluku o prestanku postupka javne nabave i obavještava ponuditelje u skladu sa člankom 71. navedenog zakona.

Clankom 69, Zakona o javnim nabavaroa (Prestanak postupka javne nabave) propisano je da se postupak javne tiabave može okoneatš: a) zakijučenjem ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma ili b) ponisteiijein posfupka javne nabave.

Slijedom gore navedenog, a na temelju ocjene ponuda i rezultata provedcne e-aukcije, Povjerenstvo je jednoglasno dalo preporuku ministru pravde BiH, da se u predmetu nabave usluga obveznog osiauranja i potpunog kasko osiguranja službenih vozila Ministarstva pravde BiH, donese odluka o dodjeli ugovora ponuditelju EUROHBRC OSIGURANJE d.d. Sarajevo, Trg medunarodnog prijafeljstva broj 20, 71000 Sarajevo, sa konaenom cijenom od 21.363,85 KM hez PDV (slovima; dvadesetjednatisućatristotineSesdesettri i 85/100).

Izabrani ponuditelj EUROHERC OSIGURANJE d.d. Sarajevo, je tiužan dostaviti dokuraente tražene točkom 3,1.1.2, a) i b) Tenderske dokumentacije (koje nije dostavio uz svoju ponudu), u roku i na načiti propisan toekom 3,1,1,3, Tenderske dokumentacije, a kojima dokaznje cia se na njega ne odnose siočajevi đefinirani točkom 3,1.1. a) i b) Tenderske dokumentacije.

 

Uzimajući u obzir naprijed navedeno, odlučeno je kao u dispozitivu odluke.

Svaki ponuditelj koji ima legitiman interes za konkretan ugovor o javnoj nabavi i koji smatra da je Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine u tijeku postupka dodjele ugovora prekršilo jednu ili više odredbi Zakona o javnim nabavkama i/ili podzakonska akata, ima pravo uložiti žalbu Uredu za razmatranje žalbi putem Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine na postupak u pisanoj formi u roku od 5 pet dana kada je primio odluku odnosno obavještenje o rezultatima.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: