Usluge obnove licenci za Firewall uređaj

Datum objave: 12.03.2021. 08:28 / Izvor: Akta.ba, 11.03.2021.

REPUBLIKA SRPSKA

FOND ZA PENZIJSКO I INVALIDSКO OSIGURANJE REPUBLIКE SRPSКE

Broj: КZ-2/2021-12

Dana, 11.03.2021. godine

 

Na osnovu člana 22. stav (1) tačka 12) Statuta Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje („Službeni glasnik Republike Srpske br. 31/16 i 48/19), člana 52. stav (1) Pravilnika o načinu provođenja postupaka javnih nabavki u Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske broj: 0-187/2017-9 od 23.02.2017. godine i 0-1425/2019-5 od 20.11.2019. godine, postupajući no preporuci Кomisije za nabavke iz Izvještaja o radu komisije broj: КZ-2/2021-11 od 11.03.2021. godine, Direktor Fonda donosi

 

Odluku o dodjeli ugovora

 

I           Nakon provedenog postupka javne nabavke usluga obnove licenci za Firewall uređaj Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske, ugovor se dodjeljuje ponuđaču:

- ,,LANACO“ DOO Banja Luka, sa ukupnom cijenom Ponude broj: RO-OZ-655/21 od 04.03.2021. godine, koja nakon e-aukcije iznosi 8.200,00 КM, odnosno 9.594,00 КM sa PDV-om.

 

II          Ova odluka će, shodno članu 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ br. 39/14; u daljem tekstu: Zakon), biti proslijeđena ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, uz istovremeno objavljivanje na web stranici www.fondpiors.org.

 

III         Ugovorni organ će no isteku roka za žalbu pozvati izabranog ponuđača radi zaključenja ugovora kojim će se regulisati međusobna prava i obaveze u vezi sa predmetom nabavke, shodno zahtjevima Ugovornog organa navedenim u Tenderskoj dokumentaciji i zakonskim propisima koji regulišu postupke ugovaranja.

 

Obrazloženje

Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske pokrenuo je no pravilima konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda postupak javne nabavke usluga obnove licenci za Firewall uređaj i dana 19.02.2021. godine na Portalu javnih nabavki objavio Obavještenje o nabavci broj: 312-7-2-28-3-16/21, kao i Tendersku dokumentaciju broj: К3-2/2021-3. U predmetnoj Tenderskoj dokumentaciji navedene su sve relevantne informacije o uslovima ugovora i postupku dodjele potrebne ponuđačima za pripremu njihovih ponuda na stvarno konkurentskoj osnovi.

Istovremeno, shodno članu 88. stav (1) Zakona, poziv za učešće u predmetnom postupku nabavke upućen je na tri adrese.

Na osnovu objavljenog Obavještenja o nabavci i upućenih poziva. u ostavljenom roku za prijem ponuda, odnosno do 05.03.2021. godine do 12:00 časova, ponude su dostavili sljedeći ponuđači:

1.         „LANACO“ DOO Banja Luka, Ul. Veljka Mlađenovića bb, 78000 Banja Luka;

2.         „PROINTER ITSS“ DOO Banja Luka, Ul. Vuka Кaradžića br. 2, 78000 Banja Luka.

U zakazanom terminu izvršeno je otvaranje prispjelih ponuda, kojem nije prisustvovao niko od ovlaštenih predstavnika ponuđača, niti drugih zainteresovanih lica, što je i konstatovano Zapisnikom o prijemu i otvaranju ponuda broj: КZ-2/2021-9 od 05.03.2021. godine, koji je ponuđačima proslijeđen elektronskim putem u Zakonom predviđenom roku.

Prije eamog uvida u dostavljenu dokumentaciju, Ugovorni organ je izvršio provjeru formalne prihvatljivosti dostavljenih ponuda i tom prilikom ustanovio da su iste pripremljene u skladu sa zahtjevima navedenim u Tenderskoj dokumentadiji, odnosno da su propisno pripremljene, uvezane, te da su svi aneksi ispravno popunjeni, potpisani od strane ovlaštenih lida i ovjereni, kao i da je dostavljena kompletna dokumentacija.

Po izvršenoj analizi i ocjeni ponuda, ustanovljeno je da su oba ponuđača dostavila dokumentaciju zahtijevanu tačkama 11.2, 11.3, 12.2. i 13.2. Tenderske dokumentacije, na osnovu koje je utvrđeno da su kvalifikovani za učešće u predmetom postupku javne nabavke.

Nakon navedenih konstatacija, izvršena je provjera računske ispravnosti ponuda u skladu sa članom 17. st. (1) i (2) Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda („Službeni glasnik BiH“ br. 90/14 i 20/15), pri čemu nisu ustanovljene greške.

Shodno navedenom, utvrđeno je da su ispunjeni uslovi za provođenje e-aukcije, te je ista zakazana za 10.03.2021. godine sa početkom u 13:00 časova. Po završetku e-aukcije, tokom koje je došlo do sniženja cijena, sačinjen je Izvještaj o radu komisije u kojem je na osnovu rang liste iz Izvještaja o toku i završetku e-aukcije data preporuka za dodjelu ugovora ponuđaču ,,LANACO“ DOO Banja Luka sa ukupnom cijenom ponude u iznosu od 8.200,00 КM bez PDV-a, odnosno 9.594,00 КM sa PDV-om.

Cijeneći sve naprijed pomenuto odlučeno je kao u dispozitivu Odluke.

Shodno članu 71. stav (2) Zakona, uz Odluku se dostavlja i Izvještaj o radu komisije broj: КZ-2/2021-11 od 11.03.2021. godine, koji predstavlja saetavni dio ove odluke.

 

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove odluke može se izjaviti žalba u roku od 5 dana no prijemu iste. Žalba se izjavljuje Кancelariji za razmatranje žalbi putem Ugovornog organa u dovoljnom broju primjeraka, koji ne može biti manji od tri, na način propisan članom 99. Zakona.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: