Usluge održavanja i nadogradnje softverskih rješenja za poslovno informacioni sistem i modula za obračun i naplatu komunalnih usluga

Datum objave: 21.02.2020. 12:41 / Izvor: Akta.ba, 05.02.2020.

JP "KOMUNALAC" d.d.

G r a d a č a c

 

Broj:02/1- 10-150-JN/2020

Datum, 05.02.2020.god.

 

Na temelju člana 64. stav 1. tačka a), člana 70. stava 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne Hercegovine („SI. glasnik BiH", broj 39/14), na Preporuku Komisije za javnu nabavku broj 02/1-10-148-JN/2020 od 04.02.2020. godine, u postupku javne nabavke usluga održavanja nadogradnje softverskih rješenja za poslovno informacioni sistem i modul za obračun i naplatu komunalnih usluga, direktor je donio

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

Prihvaća se Preporuka Komisije za javne nabavke, broj:02/1-10-148-JN/2020 od 04.02.2020. godine i ugovor za javnu nabavku usluga održavanja i nadogradnje softverskih rješenja za poslovno informacioni sistem i modul za obračun i naplatu komunalnih usluga, dodjeljuje se ponuđaču "OPTIMA IT" d.o.o. Mostar, ponuda broj: 1001-2/2020 od 03.02.2020.godine, za ponuđenu cijenu od 12.000,00 KM, bez PDV-a, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.

 

Član 2.

Prijedlog ugovora o nabavi dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču "OPTIMA IT" d.o.o. Mostar, po proteku roka od 10 dana, računajući od dana od kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnije

ponude.

 

Član 3.

Ova odluka objavit će se na web-stranici www.komunalac.ba, istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su sudjelovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine

 

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su sudjelovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama Bosne i

Hercegovine.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02/1-10-45-JN/2020 od 08.01.2020. godine.

Javna nabavka je provedena pregovaračkim postupkom bez objave obavještenja. Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 12.000,00 KM. 

Komisija za javnu nabavl<u imenovana je Odlul^om broj: 02/1-10-46-JN/2020 od 08.01.2020. godine. Komisija za javnu nabavl<u dostavila je dana 04.02.202. godine zapisnik o ocjeni konačnili ponuda broj; 02/1-10-148-JN/2020 od 04.02.2020.godine i preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 02/1-10-149-JN/2020 od 04.02.2020.godine, u postupku javne nabavke usluga održavanja i nadogradnje softverskih rješenja za poslovno informacioni sistem i modul za obračun i naplatu komunalnih usluga. U postupku po izvještaju o radu je utvrđeno da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu prispjelih konačnih ponuda, o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:

- daje ukupan broj pristiglih ponuda jedna;

- da je blagovremeno zaprimljena jedna ponuda;

- da nije bilo neblagovremeno zaprimljenih ponuda;

- da je ponuda ponuđača "OPTIMA IT" d.o.o. Mostar prihvatljiva;

 

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalificiranosti ponuđača te ocjenu prispjelih ponuda, u skladu sa kriterijima iz tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, Uprava Društva nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu koji bi eventualno bili osnov za neprihvaćanje preporuke Komisije za javne nabavke. Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskim dokumentom. Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je da je izabrani ponuđač najbolje ocijenjen zbog najniže cijene, kako slijedi:

red.br.  Naziv ponuđača               Ukupna vrijednost bez PDV-a

1             "OPTIMA IT" d.o.o. Mostar        12.000,00 KM

 

Izabrani ponuđač je izabran primjenjujući kriterij najniže cijene, koja je ponuđena u iznosu od 12.000,00 KM.

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stav 1. tačka a) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, odlučeno je kao u dispozitivu.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana^od dana prijema ove odluke.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: