Usluge održavanja i tehničke podrške Centralnom registru kladrova

Datum objave: 09.03.2021. 15:30 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 09.03.2021.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

8329-4-2-14-5-1/21


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv AGENCIJA ZA DRŽAVNU UPRAVU REPUBLIKE SRPSKE
IDB/JIB 4401637350004
Kontakt osoba Daria Milošević
Adresa Vladike Platona bb
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 348-960
Faks (051) 348-956
Elektronska pošta adurs@adu.vladars.net
Internet adresa http://adu.vladars.net

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Kompjuterske i uz njih vezane usluge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka usluga održavanja CRK

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Usluge održavanja i tehničke podrške Centralnom registru kladrova

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 72260000-5 Usluge povezane sa softverom


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

1 godina

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Banja Luka, Vladike Platona bb

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci

III 1.a. Da li je ovom pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavještenja o nabavci prethodio konkurs za izradu
idejnog rješenja?

Ne

III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno ex ante obavještenje o transparentnosti?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 NITES 4402739050001 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

8694,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

8694,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

4.3.2021.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

8694,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

8694,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS C2


a) Uslov iz Zakona za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Član 21. Stav (1) Tačka c)

b) Razlozi za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Specifičnost samog održavanja Centarlnog registra kadrova

c) Broj ponuđača sa kojima ste pregovarali

1

d) Naziv ponuđača sa kojima ste pregovarali

NITES

 

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
8329-4-2-14-5-1/21
PODIJELI: