Usluge održavanja licencija centralnog sustava za obračun i isplatu plaća i naknada (COIP)

Datum objave:22.10.2020. 11:43 / Izvor: Akta.ba, 05.10.2020.

Broj: 04-16-9-38/20

Datum: 5.10.2020. godine

 

Na temelju članka 61. Zakona o upravi („Službeni glasnik BiH", br. 32/02, 102/09 i 72/17) i članka 70. stavak (5) Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH" broj: 39/14) ministar d o n o s i

 

ODLUKU

o rezultatima kvalifikacije u pregovaračkom postupku bez objave obavijesti

 

I.

Prihvaća se Zapisnik Povjerenstva za javne nabave o kvalificiranosti kandidata broj: 04-16-9-38/20 od 2.10.2020. godine sa pozivom za dostavu inicijalne ponude kvalificiranom ponudaču „Осеап" d.o.o. Travnik u pregovaračkom postupku bez objave obavijesti za nabavu usluga - održavanje licencija centralnog sustava za obračun i isplatu plaća i naknada (COIP).

 

II.

Ova Odluka bit će objavljena na službenoj internetskoj stranici Ministarstva financija i trezora BiH, www.mft.gov.ba.

 

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

Ministarstvo financija i trezora BiH donijelo je Odluku o pokretanju pregovaračkog postupka bez objave obavijesti za nabavu usluga - održavanje licencija centralnog sustava za obračun i isplatu plaća i naknada (COIP) broj: 04-16-9-38/20 od 16.9.2020. godine. Procijenjena vrijednost nabave iznosi 34.188,04 KM bez PDV-a.

Do krajnjeg roka utvrđenog u tenderskoj dokumentaciji, tj. do 2.10.2020. godine do 12.00 sati ponudu je dostavio ponuđač „Осеап" d.o.o. Travnik. Povjerenstvo za nabavu blagovremeno je i pravilno izvršilo otvaranje i ocjenu prispjele ponude i utvrđeno je da zaprimljena ponuda ispunjava kvalifikacijske uvjete iz tenderske dokumentacije broj: 04-16-9-38/20.

Ponuđaču „Осеап" d.o.o. bit će dostavljen poziv za dostavu inicijalne ponude.

 

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema odluke.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

Najnovije vijesti