Usluge održavanja teretnih vozila i autobusa

Datum objave: 20.01.2016. 09:58 / Izvor: Akta.ba, 20.01.2016.

Javno preduzeće            

ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE

— d.d. - Sarajevo

Sarajevo, 11.01.2016.

Broj: 02-103/16

 

Na osnovu člana 25., 70. i 71. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" broj: 39/14), člana 84. Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo - prečišćeni tekst, broj: SD-1067/11-19/3b) od 09.03.2011. godine, Statuta o izmjenama i dopunama Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, broj: SD-28363/11-23/2. od 24.11.2011. godine, Statuta o dopunama Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, broj: SD- 7863/12-25/2. od 20.04.2012. godine, Statuta o izmjenama i dopunama Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, broj: SD-22466/15-36/2. od 26.08.2015. godine, člana 15., 73. i 74. Pravilnika o nabavkama Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d.-Sarajevo broj: NO- 5155/15-52/5.1. od 26.02.2015. godine i člana 7. stav (1). tačka 2. Odluke o utvrđivanju i rasporedu ovlaštenja Generalnog direktora, izvršnih direktora, pomoćnika generalnog direktora, Sekretara Društva i direktora podružnica Društva broj U-01 -25162/15-234./15. od 25.08.2015. godine, na preporuku Komisije za javne nabavke, donosim:

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge održavanja teretnih vozila i autobusa za potrebe Podružnice

„Hidroelektrane na Neretvi", Jablanica

 

Član 1.

Najpovoljniji ponuđač za usluge održavanja teretnih vozila i autobusa za potrebe Podružnice „Hidroelektrane na Neretvi", Jablanica, izabran na osnovu provedenog otvorenog postupka po Tenderu broj: 10202-201/15, je:

HERCEGOVINA AUTO d.d. Mostar

 

Član 2.

Zadužuje se Služba za komercijalne poslove da u roku od tri dana, a najkasnije u roku od sedam dana od dana donošenja ove Odluke istu dostavi svim učesnicima i time ih ujedno obavijesti o rezultatima analize pristiglih ponuda u ovom postupku nabavke.

 

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje:

U otvorenom postupku nabavke, pokrenutog na osnovu Obavještenja o nabavci br. 1409-1-2-168-3-88/15 koje je objavljeno na „Portalu javnih nabavki" dana 07.12.2015. godine i u „Službenom glasniku BiH" broj 95/15, za usluge održavanja teretnih vozila i autobusa za potrebe Podružnice „Hidroelektrane na Neretvi" ponude su dostavili slijedeći ponuđači:

1. HERCEGOVINA AUTO d.d. Mostar, sa cijenom od 410,00 KM bez PDV-a

Uvidom u priloženu dokumentaciju i suštinskom provjerom sadržaja i validnosti dokumentacije, Komisija za nabavke je utvrdila da sljedeći ponuđač ispunjava kvalifikacijske kriterije ugovornog organa i da će njegova ponude biti predmet tehničke ocjene ponuda i to:

1. HERCEGOVINA AUTO d.d. Mostar

Komisija za nabavke je nakon provjere i analize ponude kvalificiranog ponuđača utvrdila daje tehnički prihvatljiva ponuda sljedećeg ponuđača i da će ista biti predmet ekonomske ocjene ponuda:

1. HERCEGOVINA AUTO d.d. Mostar

Polazeći od gore navedenih konstatacija, Komisija za nabavke je nakon izvršene kvalifikacione i tehničke ocjene pristupila ekonomskom vrednovanju ponude shodno utvrđenom kriteriju «najniža cijena» te je redoslijed - rang lista prihvatljivih ponuda-ponuđača slijedeća:

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: