Usluge održavanja vozila u Područnom centru Prijedor

Datum objave: 26.07.2017. 15:49 / Izvor: Akta.ba, 25.07.2017.

Broj: 06/1.01/0203-404.2-34/17

Banja Luka, 24.07.2017. godine

 

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14), po preporuci Komisije za nabavke, direktor Poreske uprave donosi

 

ODLUKU O IZBORU NAJPOVOLjNIJEG PONUĐAČA

"AUTO ŽUTI" d.o.o. Prijedor za LOT 1

 

Ponuda ponuđača "AUTO ŽUTI" d.o.o. Prijedor proglašava se prihvatljivom, te se imenovanom ponuđaču dodjeljuje ugovor za nabavku usluga održavanja vozila u Područnom centru Prijedor LOT 1.

Po konačnosti ove odluke, ugovorni organ će pozvati izabranog ponuđača radi zaključenja ugovora kojim će se regulisati međusobna prava i obaveze vezane za predmetnu nabavku shodno zahtjevima-uslovima ugovornog organa navedenim u tenderskoj dokumentaciji i zakonskim propisima koji regulišu postupke ugovaranja.

Ugovorni organ će istovremeno uz ovu odluku obavjestiti učesnika postupka nabavke o rezultatima analize pristigle ponude, u skladu sa članom 71. Zakona.

 

Obrazloženje

Na osnovu obavještenja o nabavci broj: 221-1-2-23-3-18/17, koje je objavljeno na Portalu javnih nabavki, dana 29.06.2017. godine i u "Službenom glasniku BiH" broj: 49/17 od 07.07.2017. godine, proveden otvoreni postupak za nabavku usluga održavanja vozila u Područnom centru Prijedor LOT 1.

Analizom ponude, primjenom kriterija "najniža cijena", Komisija za nabavke je u skladu sa članom 65. Zakona o javnim nabavkama zapisnikom o ocjeni ponude od 24.07.2017. godine dala preporuku, shodno kojoj je prihvatljival ponuda ponuđača "AUTO ŽUTI" d.o.o. Prijedor, čija cijena ponude sa PDV-om je 2.495,28 KM, uz napomenu da ista u pravnom, ekonomskom i tehničkom smislu u potpunosti zadovoljava zahtjeve ugovornog organa.

Cijeneći navedeno ugovorni organ donosi odluku kao u dispozitivu. 

 

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU:

U slučaju da Poreska uprava u toku postupka javne nabavke izvrši povredu odredbi zakona ili podzakonskih akata, imate pravo uložiti žalbu Kancelariji za razmatranje žalbi BiH, putem ugovornog organa na način i u rokovima propisanim članom 99. i 101. Zakona o javnim nabakama.

DIREKTOR

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: