Usluge održavanja zelenih površina

Datum objave: 24.06.2021. 09:17 / Izvor: Akta.ba, 11.06.2021.

Mješoviti Holding „Elektroprivreda Republike Srpske"

Matično preduzeće a.d.Trebinje Zavisno preduzeće „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" a.d. Ugljevik

 

Broj: 15023/21

Dana, 11.06.2021. godine

 

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. stav 1,2,3.16. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH" broj: 39/14), člana 8. Pravilnika o uspostavljanju i radu Komisije za nabavke ( Službeni glasnik BiH" broj: 103/14), a na Preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 12792/21 od 17.05.2021. godine u postupku javne nabavke: „Nabavka usluga održavanja zelenih površina" - putem konkurentskog zahtjeva sa zaključenjem okvirnog sporazuma, interni broj: 5/21, Uprava Preduzeća, na sjednici održanoi dana  11.06.2021. godine, donijela je:

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke: „Nabavka usluga održavanja zelenih površina" - putem konkurentskog zahtjeva sa zaključenjem okvirnog sporazuma, interni broj: 5/21

 

Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke broj: 12792/21 od 17.05.2021. godine u postupku javne nabavke: „Nabavka usluga održavanja zelenih površina" - putem konkuretskog zahtjeva sa zaključenjem okvirnog sporazuma, interni broj: 5/21, te se okvirni sporazum dodjeljuje ponuđaču „HORTICAL“ d.o.o. Konjic, na period do 12 mjeseci i na maksimalan finansijski iznos do 49.985,00 KM bez uračunatog PDV-

 

Član 2.

Prijedlog okvirnog sporazuma dostaviće se na potpis izabranom ponuđaču po proteku roka od 10 dana računajući od dana objave Odluke na WEB stranici Ugovornog organa.

 

Član 3.

U slučaju ulaganja žalbe na ovu Odluku, postupak će se obustaviti, u skladu sa članom 101 Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 4.

Ova Odluka će se objaviti na WEB stranici Ugovornog organa: www.riteugljevik.com  istovremeno sa upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, shodno članu 70 stav 6 Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 5.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba komercijale Preduzeća i Služba za pravne i korporativne poslove.

 

Član 6.

Ova Odluka dostavlja se ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, shodno članu 71 stav 2. Zakona o javnim nabavkama BiH.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je na osnovu Posebne odluke Uprave Preduzeća broj- 1400/21 od 26.01.2021. godine.

Procijenjena vrijednost javne nabavke je cca 49.990,00 KM bez PDV-a.

Obavještenje o nabavci objavljeno je na portalu javnih nabavki dana 23.02.2021. godine pod broieirr 12767-2-123-3-183/21.

Komisija za javne nabavke, imenovana Rješenjem Uprave Preduzeća o imenovanju članova Komisije broj-5643/21 od 09.03.2021. godine, podnijela je Upravi Preduzeća Izvještaj o radu sa preporukom za dodjelu okvirnog sporazuma broj: 12792/21 od 17.05.2021. godine.

U postupku po Izvještaju je utvrđeno da je Komisija blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje i ocjenu ponuda i o tome sačinila odgovarajući Zapisnik o otvaranju ponuda broj: 5721/21 od 10.03.2021. godine, u kojem je utvrđeno slijedeće:

 

Blagovremene ponude/datum i vrijeme prijema

Ukupna cijena ponude bez uračunatog PDV-a

Neblagovremeno primljene ponude

1

,,HORTICAL"d.o.o. Konjic

5523/21 od 09.03.2021. u 0920

49.985,00 KM

/

2

„MAJEVICA PUTEVI" d.o.o. Bijeljina

5675/21 od 10.03.2021. u 0805

49.860,00 KM

/

3

„USLUGE" d.o.o. Ugljevik

5683/21 od 10.03.2021. u 0840

48.210,00 KM

/

 

Krajnji rok za prijem ponuda bio je: 10.03.2021. godine do 0900 časova.

 

Predstavnik ponuđača „USLUGE" d.o.o. Ugljevik je prisustvovao otvaranju ponuda, te mu je primjerak Zapisnika sa otvaranja ponuda broj: 5721/21 od 10.03.2021. godine uručen lično i na isti nije bilo primjedbi. Predstavnici ponuđača: „HORTICAL" d.o.o. Konjic i „USLUGE" d.o.o. Ugljevik, nisu prisustvovali otvaranju pristiglih ponuda, te im je primjerak Zapisnika sa otvaranja ponuda broj: 5721/21 od 10.03.2021. godine dostavljen isti dan putem mejla i na isti nije bilo primjedbi.

 

OCJENA PONUDA

Analizom pristiglih ponuda, uvidom u priloženu dokumentaciju i suštinskom provjerom sadržaja i validnosti dokumentacije, Komisija je konstatovala sljedeće:

ANALITIČKI PRIKAZ ZAHTJEVANIH I DOSTAVLJENIH DOKUMENATA NA OSNOVU KOJIH SE UTVRĐUJE POSTOJE LI RAZLOZI ELIMINACIJE PONUĐAČA

OBAVEZNI DOKUMENTI KOJE PONUDA MORA DA SADRŽI

Ponuđač: ,,HORTICAL"d.o.o. Konjic

Ponuđač: „MAJEVICA PUTEVI" d.o.o. Bijeljina

Ponuđač: „USLUGE" d.o.o. Ugljevik

Obrazac za dostavljanje ponude - Aneks 2

Dostavljen

Dostavljen

Dostavljen

Obrazac za cijenu ponude - Aneks 3

Dostavljen

Dostavljen

Dostavljen

Obrazac za povjerljive informacije - Aneks 4

Dostavljen

Dostavljen

Dostavljen

Potpisan i ovjeren nacrt okvirnog sporazuma i ugovora - Aneks 5

Dostavljen

Dostavljen

Dostavljen

Aneksa - 6

Dostavljen

Dostavljen

Dostavljen

 

 

Potvrda o izvršenom ugovoru

Dostavljena

Dostavljena

Dostavljena

Ovjerena Izjava u vezi člana 45. ZJN BiH - Prilog 1

Dostavljena,

Dostavljena

Dostavljena

Izvod iz sudskog registra

Dostavljen

Dostavljen

Dostavljen

Ovjerena pismena izjava ponuđača iz člana 52. ZJN BiH - Prilog 2

Dostavljena

Dostavljena

Dostavljena

 

PONUDE KOJE SU ISPUNILE SVE TEHNIČKE, FORMALNO-PRAVNE ZAHTJEVE I MINIMUM KVALIFIKACIONIH USLOVA:

 1. ,,HORTICAL"d.o.o. Konjic
 2. „MAJEVICA PUTEVI" d.o.o. Biieliina
 3. „USLUGE" d.o.o. Uglievik

 

Komisija je pristupila vrednovanju ponuda, a u skladu sa procedurama i pravilima utvrđenim Zakonom o javnim nabavkama BiH.

Nakon rasprave u kojoj su učestvovali svi članovi Komisije donešeni su sljedeći zaključci:

Zaključak 1

S obzirom da je tačkom 8.2 Tenderskog dokumenta predviđeno provođenje E-aukcije i da su za predmetnu nabavku prihvatljive ponude tri ponuđača, u skladu sa članom 4. (Zakazivanje i početak E-aukcije) Pravilnika o uslovima i načinu korištenja E-aukcije (Službeni glasnik BiH broj 66/16), Ugovorni organ će zakazati E-aukciju.

 

Zaključak 2

Za realizaciju zaključka zadužuje se sekretar Komisije.

 

Zaključak 3

Sljedeći sastanak Komisije održaće se nakon okončanja E-aukcije.

Sastanak Komisije za javnu nabavku okončan je dana 18.03.2021. godine u 10.00 časova.

 

Drugi zatvoreni sastanak Komisija za javnu nabavku je započela dana 06.04.2021. godine, sa početkom u 08.00 časova.

Sastanak je otvorio i uvodnu riječ dao predsjednik Komisije, istakavši da su realizovani zaključci sa sastanka Komisije održanog 18.03.2021. godine. Naime, Ugovorni organ je u skladu sa članom 4. (Zakazivanje i početak E-aukcije) Pravilnika o uslovima i načinu korištenja E-aukcije („Službeni glasnik BiH" broj 66/16) zakazao E-aukciju za dan 05.04.2021. godine, sa početkom u 09:00 časova. Zakazana E-aukcija održana je dana 05.04.2021. godine u periodu od 09:00 časova do 10:40 časova.

 

VI. KONAČNA RANG LISTA PRIHVATLJIVIH PONUĐAČA KOJI SU UČESTVOVALI U E-AUKCIJI

 

Nakon održane E-aukcije izvršena je ekonomska evaluacija ponuda, te utvrđena konačna rang - lista ponuđača:

 

U skladu sa članom 64. Zakona o javnim nabavkama, na osnovu kriterijuma najniže cijene prihvatljive ponude, utvrđena je slijedeća rang lista ponuđača:

 

NAZIV PONUĐAČA

CIJENA BEZ PDV-a, prije E-aukcije

CIJENA BEZ PDV-a, nakon okončane E- aukcije

1.

„USLUGE" d.o.o. Ugljevik

48.210,00 KM

2,00 KM

2.

„MAJEVICA PUTEVI" d.o.o. Bijeljina

49.860,00 KM

51,00 KM

3.

,,HORTICAL"d.o.o. Konjic

49.985,00 KM

49.985,00 KM

 

Slijedom navedenog komisija je donijela:

 

ZAKLJUČAK

Da se ponuđaču „USLUGE" d.o.o. Ugljevik uputi Zahtjev za objašnjenje ponuđene cijene ponude. Naime, uvidom u priloženu dokumentaciju i suštinskom provjerom sadržaja i validnosti dokumentacije ponude ponuđača „USLUGE" d.o.o. Ugljevik, utvrđeno je postojanje osnovane sumnje za neprirodno nisku ponuđenu cijenu u odnosu na ostale prihvatljive ponude.

Na osnovu Člana 66. Zakona o javnim nabavkama BiH, Člana 17. stav 7) Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda i tačke 13.10.2 alineja 2) tenderskog dokumenta Ugovorni organ će obavezno zatražiti od ponuđača obrazloženje neprirodno niske ponude.

U skladu sa Članom 66. stav 2) ZJN-a BIH ponuđač se poziva da detaljno obrazloži ponuđenu cijenu i dostavi detaljne informacije o relevantnim sastavnim elementima ponude, uključujući elemente cijene, odnosno razloge za ponuđenu cijenu.

Pri obrazloženju neprirodno niske cijene ponuđač je dužan uzeti u obzir sledeće:

 • izabrana tehnička rješenja i/ili izuzetno pogodne uslove koie ponuđač ima za dostavu robe ili usluga ili za izvođenje radova:
 • originalnosti robe, usluga ili radova koie ie ponuđač ponudio:
 •  
 • mogućnost da ponuđač prima državnu pomoć, s tim da ponuđač mora dokazati da ie državna pomoć dodieliena u skladu sa važećim propisima.

 

Sledeći sastanak komisija će održati nakon pismenog izjašnjenja od strane ponuđača USLUGE" d o o Ugljevik.

Sastanak Komisije za javnu nabavku okončan je dana 06.04.2021. godine u 10.00 časova.

Treći zatvoreni sastanak Komisija za javnu nabavku je započela dana 06.05.2021. godine, sa početkom u 10.00 časova.

Sastanku prisustvuju predsjednik, članovi i sekretar Komisije za javnu nabavku.

Sastanak je otvorio i uvodnu riječ dao predsjednik Komisije, istakavši daje realizovan zaključak sa sastanka Komisije koji je održan dana 06.04.2021. godine. Naime, ponuđaču „USLUGE" d.o.o. Ugljevik upućen je Zahtjev za objašnjenje ponuđene cijene ponude broj: 9094/21 od 07.04.2021. godine.

Ponuđač „USLUGE" d.o.o. Ugljevik dostavio je dopis broj: 9486/21 od 09.04.2021. godine u kome nije obrazložio svoju neprirodnu nisku ponudu, te se njegova ponuda odbacuje kao neprihvatljiva.

Naime, Komisija konstatuje da sadržaj predmetnog odgovora nije uključivao detaljne informacije o relevantnim sastavnim elementima, uključujući i elemente cijene, niti su dati razlozi u potpunosti na zadovoljavajući način da bi se istim, na nedvojben i u potpunosti pouzdan način moglo nesmetano potvrditi da je u potpunosti postupljeno kako na to upućuje odredba člana 66 stav 2 Zakona o javnim nabavkama BiH.

Nakon rasprave u kojoj su učestvovali svi članovi Komisije donesen je sljedeći zaključak:

 

ZAKLJUČAK

Da se ponuđaču „MAJEVICA PUTEVI" d.o.o. Bijeljina uputi Zahtjev za objašnjenje ponuđene cijene ponude. Naime, uvidom u priloženu dokumentaciju i suštinskom provjerom sadržaja i validnosti dokumentacije ponude ponuđača „MAJEVICA PUTEVI" d.o.o. Bijeljina, utvrđeno je postojanje osnovane sumnje za neprirodno nisku ponuđenu cijenu u odnosu na drugog prihvatljivog ponuđača.

Na osnovu Člana 66. Zakona o javnim nabavkama BiH, Člana 17. stav 7) Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda i tačke 13.10.2 alineja 2) tenderskog dokumenta Ugovorni organ će obavezno zatražiti od ponuđača obrazloženje neprirodno niske ponude.

U skladu sa Članom 66. stav 2) ZJN-a BIH ponuđač sepoziva da detaljno obrazloži ponuđenu cijenu i dostavi detaljne informacije o relevantnim sastavnim elementima ponude, uključujući elemente cijene, odnosno razloge za ponuđenu cijenu.

Pri obrazloženju neprirodno niske cijene ponuđač je dužan posebno uzeti u obzir sledeće:

a)       ekonomičnost proizvodnog procesa, pruženih usluga ili građevinske metode:

b)       izabrana tehnička rješenja i/ili izuzetno pogodne uslove koie ponuđač ima za dostavu robe ili usluga ili za izvođenje radova: ~        "

c)       originalnosti robe, usluga ili radova koie ie ponuđač ponudio:

d)       usklađenost s važećim odredbama koje se odnose na radnu zaštitu i uslove rada na miestu odie se isporučuje roba, pruža usluga ili izvodi rad:

e)       mogućnost da ponuđač prima državnu pomoć, s tim da ponuđač mora dokazati da ie državna pomoć dodieliena u skladu sa važećim propisima.

 

Sledeći sastanak komisija će održati nakon pismenog izjašnjenja od strane ponuđača „MAJEVICA PUTEVI" d.o.o. Bijeljina.

Sastanak Komisije za javnu nabavku okončanje dana 06.05.2021. godine u 12.00 časova.

Četvrti zatvoreni sastanak Komisija za javnu nabavku je započela dana 17.05.2021 godine sa početkom u 08.00 časova.

Sastanku prisustvuju predsjednik, članovi i sekretar Komisije za javnu nabavku.

Sastanak je otvorio i uvodnu riječ dao predsjednik Komisije, istakavši da je realizovan zaključak sa sastanka Komisije koji je održan dana 06.05.2021. godine. Naime, ponuđaču „MAJEVICA PUTEVI" d.o.o. Bijeljina upućen je Zahtjev za objašnjenje ponuđene cijene ponude broj: 11843/21 od 07.05.2021. godine.

Ponuđač „MAJEVICA PUTEVI" d.o.o. Bijeljina dostavio je dopis broj: 12236/21 od 11.05.2021. godine u kome nije obrazložio svoju neprirodnu nisku ponudu, te se njegova ponuda odbacuje kao neprihvatljiva.

Naime, Komisija Konstatuje da sadržaj predmetnog odgovora nijs uključivao detaljne informacije o

relevantnim sastavnim elementima, uključujući i elemente cijene, niti su dati razlozi u potpunosti na zadovoljavajući način da bi se istim, na nedvojben i u potpunosti pouzdan način moglo nesmetano potvrditi da je u potpunosti postupljeno kako na to upućuje odredba člana 66 stav 2 Zakona o javnim nabavkama BiH.

Komisija za javnu nabavku, nakon ocjene ponuda, konstatuje da je jedina prihvatljiva ponuda ponuđača „HORTICAL" d.o.o. Konjic, te predlaže njegov izbor.

U postupku donošenja Odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija pravilno i potpuno izvršila ocjenu kvahfikovanosti ponuđača, te ocjenu prispjele ponude, u skladu sa kriterijumima iz tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, Uprava Preduzeća nije našla razloge nepravilnosti niti propusta u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje Preporuke Komisije za javne nabavke. Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila u skladu sa Zakonom podzakonskim i internim aktima i tenderskim dokumentom.

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. ZJN BiH, te člana 57. Statuta MH ,,ERS" MP a.d Trebinje - ZP „RiTE Ugljevik" AD Ugljevik, odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove Odluke Žalba se izjavljuje Kancelariji za razmatranje žalbi, putem Ugovornog organa, u pisanoj formi direktno ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu: Mješoviti Holding ,,ERS" - MP a d Trebinje ZP Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" a.d. Ugljevik, Ugljevik bb, 76330 Ugljevik. Žalba se podnosi u najmanje 3 (tri) primjerka.

 

 

Dostavljeno:

 • Ponuđačima,
 •  
 • Komisiji za nabavke,
 •  

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: